ZARZĄDZENIE Nr Z.25.2015.2016 w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016

ZARZĄDZENIE Nr Z.25.2015.2016

Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

z dnia 2 grudnia 2015 r.
w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów-cudzoziemców w roku akademickim 2015/2016

Na podstawie art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012.572 j. t. ze zmianami), rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U.2006.190.1406 ze zmianami)

zarządzam,co następuje

§ 1

 1. Wysokość opłat obowiązujących studentów-cudzoziemców podejmujących studia na I roku studiów
  w roku akademickim 2015/2016 na zasadach odpłatności lub podejmujących studia prowadzone w języku obcym określa załącznik do niniejszego zarządzenia (dostępny w sieci wewnętrznej UTP http://intra.utp.edu.pl).
 2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, zostały określone na cały cykl kształcenia dla studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016.
 3. Wysokość opłat obowiązujących studentów-cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności na studiach prowadzonych w języku polskim lub w języku obcym na wyższych semestrach pozostaje bez zmian i jest zgodna z zawartymi umowami.

§ 2

 1. Opłat, o których mowa w § 1, studenci-cudzoziemcy obowiązani są dokonywać na rachunek bankowy
  Uczelni, w terminach określonych w umowie o warunkach odpłatności za studia, przy czym pierwsza rata za pierwszy semestr w bieżącym roku akademickim wymagana jest do 15 grudnia 2015 r.
 2. Od opłat wniesionych po upływie terminów wynikających z umowy o warunkach odpłatności za studia Uczelnia pobierać będzie odsetki ustawowe.

§ 3

 1. Studenci-cudzoziemcy, którzy spełniają warunki określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada
  2000 r. o repatriacji (Dz.U.2014.1392 j.t.), podejmujący studia na zasadach odpłatności prowadzone języku polskim, wnoszą opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do zarządzenia obniżone o 30%.
 2. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin wniesienia opłaty lub wyrazić zgodę na wniesienie opłaty w ratach, odrębnie za każdy semestr nauki.
 3. W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności rektor, na wniosek zainteresowanego, może obniżyć opłatę, o której mowa w § 1, lub zwolnić z niej całkowicie.
 4. Wnioski w sprawach, o których mowa w ust. 3, student-cudzoziemiec składa w Biurze Rektora.

§ 4

 1. Opłaty za naukę podlegają zwrotowi za okres niepobierania nauki, jeżeli student-cudzoziemiec korzystał z urlopu lub zrezygnował z nauki z powodów zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim albo z innych ważnych, udokumentowanych przyczyn losowych.
 2. Opłaty za naukę nie podlegają zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 1.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem postanowień wynikających z niniejszego zarządzenia powierzam dziekanom, których jednocześnie zobowiązuję do wywieszenia zarządzenia na tablicy ogłoszeń.

§ 6

Studentów-cudzoziemców zobowiązuję do zapoznania się z treścią i przestrzegania niniejszego zarządzenia.

§ 7

Traci moc zarządzenie Rektora nr Z.21.2014.2015 z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców w roku akademickim 2014/2015.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

dr hab. inż. Antoni BUKALUK

prof. nadzw. UTP


Drukuj