Fundusze z innych źródeł

RADA GŁÓWNA NAUKI  i  SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

POZIOM STRATEGICZNY

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

POZIOM EKSPERCKI

KOMITET EWALUACJI JEDNOSTEK NAUKOWYCH

Doradza ministrowi w podejmowaniu decyzji dotyczących finansowania działalności statutowej instytucji naukowych.

Zadaniem KEJN jest ocena jakości pracy poszczególnych jednostek i przyznanie  jednej z czterech kategorii:

A+ - poziom wiodący

A    - poziom bardzo dobry

B   - poziom zadawalający (z zaleceniem poprawy działalności naukowej lub stymulującej rozwój gospodarki)

C   - poziom niezadawalający

KOMITET POLITYKI NAUKOWEJ RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW
Doradza ministrowi w kwestiach strategicznych, odnoszących się do projektu budżetu państwa w części dotyczącej nauki, inwestycji krajowych i zagranicznych, wydawania opinii dotyczących działalności Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, jak również projektów przepisów prawnych. Zadaniem komitetu jest też analiza kosztów utrzymania i sposobu wykorzystania dużej infrastruktury badawczej oraz sprawy dotyczące powiązań nauki polskiej i europejskiej. Podstawowym zadaniem jest opiniowanie projektów opracowywanych w MNiSW oraz przygotowywanie własnych propozycji zmian w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej państwa, tak aby nie godziły one w interesy młodych pracowników nauki. Nadrzędnym celem rady jest zapewnienie ciągłości rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego poprzez utworzenie platformy wzajemnego porozumienia i wsparcia ze strony doświadczonych naukowców na rzecz wyławiania i wspierania najbardziej utalentowanej młodzieży.

POZIOM AGENCJI WYKONAWCZYCH

NARODOWE CENTRUM NAUKI

powołane w październiku 2010

z siedzibą w Krakowie

www.ncn.gov.pl

jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na praktyczne zastosowania ani użytkowania

Ustawa z 30 kwietnia 2010

O Narodowym Centrum Nauki

Dz.U. nr 96, poz. 617

NARODOWE CENTRUM BADAŃ  i ROZWOJU

powołane w sierpniu 2009

z siedzibą w Warszawie

www.ncbir.pl

jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), powołaną do realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

Ustawa z 30 kwietnia 2010

o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju

                          Dz.U. nr 96, poz. 616

Główne zadania

Narodowego Centrum Nauki

 • prowadzenie konkursów na projekty dotyczące badań podstawowych, obejmujące również finansowanie aparatury niezbędnej do ich realizacji;
 • zapewnianie środków w ramach programów międzynarodowych oraz projektów, w których polscy naukowcy wykorzystują wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze;
 • finansowanie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, których celem jest m.in. powołanie nowego zespołu badawczego lub stworzenie warsztatu naukowego;
 • finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich (popularnych „postdoków”);
 • współpraca międzynarodowa dotycząca finansowania badań podstawowych;
 • inspirowanie i monitorowanie prowadzenia badań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa;
 • finansowanie projektów prowadzonych przez doświadczonych naukowców, które mają na celu realizację pionierskich badań naukowych.

Główne zadania

Narodowego Centrum Badan i Rozwoju

 • wspieranie rozwoju naukowców;
 • realizacja programów badań naukowych i prac rozwojowych, które pozwolą na szybkie wdrożenie ich wyników;
 • inicjowanie i realizacja programów badań stosowanych;
 • udział w międzynarodowych programach badań naukowych i prac rozwojowych;
 • popularyzacja wyników zrealizowanych zadań;.
 • zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności; 


 • wspieranie komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki;
 • zapewnienie dobrych warunków dla rozwoju kadry naukowej, w szczególności udziału młodych naukowców w programach badawczych;
 • realizacja międzynarodowych programów mobilności naukowców;
 • inne zadania zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 


Drukuj