Podstawowe informacje

KTO MOŻE KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA

  • Studenci i doktoranci niepełnosprawni posiadający aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny
  • Studenci i doktoranci przewlekle chorzy z czasową niezdolnością do uczestnictwa w zajęciach spowodowaną nagłą chorobą lub wypadkiem

WYMAGANA DOKUMENTACJA

  • Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny dokument równoważny
  • Kwestionariusz rejestracyjny

INFORMACJA OGÓLNE

  • Dążymy do zapewnienia równego dostępu osobom niepełnosprawnym do oferty dydaktycznej uczelni, niezależnie od rodzaju i stopnia niepełnosprawności
  • Udzielamy informacji o możliwościach wsparcia studentów i doktorantów niepełnosprawnych
  • Pomagamy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych w uczelni
  • Podejmujemy szereg działań na rzecz integracji społecznej, aktywizacji zawodowej oraz likwidacji barier architektonicznych
  • Doradzamy w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oferowanego przez inne instytucje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Drukuj