Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza; Wpływ nawożenia na glebę

Prowadzone badania dotyczą jakości mikrobiologicznej powietrza w oparciu o specjalistyczną aparaturę pomiarową i diagnostykę mikrobiologiczną. Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza aerozolem bakteryjnym i grzybowym emitowanym przez różne zakłady uciążliwe dla środowiska (kompostownie, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków i in.), a także przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego. Badania te pozwalają ocenić ryzyko zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi zarówno pracowników tych zakładów, jak i okolicznych mieszkańców.

Kontakt:
dr inż. Barbara Breza-Boruta