godlo
logoutp
hr excellence

Kalkulacja kosztów kształcenia dla studiów podyplomowych i kursów dokształcających

Edycje od roku akademickiego 2017/2018

(uwaga: należy wybrać arkusz właściwy dla danej jednostki)

Edycje od roku akademickiego 2018/2019

(uwaga: należy wybrać arkusz właściwy dla danej jednostki)

  • narzuty kosztów pośrednich określa pismo okólne nr P.24.2018.2019 Kanclerza UTP z dnia 22 maja 2018 r.
  • stawki za godziny ponadwymiarowe oraz godziny realizowane w ramach umów dydaktycznych określa pismo okólne nr P.19.2017.2018 Rektora UTP z dnia 13 kwietnia 2018 r.
  • stawki za godziny w ramach pensum są dostępne u specjalistów finansowo-administracyjnych w jednostkach
  • nie jest dopuszczalne zatrudnianie pracowników UTP poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju, jak wykonywane w ramach stosunku pracy; w szczególności obowiązki dydaktyczne nauczyciela akademickiego UTP mogą być wykonywane wyłącznie w ramach stosunku pracy łączącego go z Uniwersytetem (wyjątek – projekty unijne)
  • w celu przyznania dodatku zadaniowego np. za kierownictwo lub inne prace Dziekan / Kierownik jednostki administracyjnej występuje ze stosownym wnioskiem do Rektora UTP za pośrednictwem Biura Rektora
  • kalkulację końcową składa się po przekazaniu do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich dokumentów rozliczeniowych za dany rok akademicki (sprawozdanie z wykonania pensum, protokół godzin ponadwymiarowych)

Projektowanie i modyfikacja programów studiów

Instytucje, rejestry

Dokumenty wspomagające

Menu