Inżynieria środowiska

inzynieria srodowiska foto1Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku trwają 3 semestry i prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Masz do dyspozycji 3 specjalności na studiach stacjonarnych:

 • urządzenia sanitarne,
 • monitoring środowiska,
 • balneotechnika.

oraz 2 na studiach niestacjonarnych:

 • urządzenia sanitarne,
 • monitoring środowiska.

Zakładane efekty kształcenia – jak absolwent będziesz posiadał zaawansowaną wiedzę i umiejętności i kompetencje z zakresu:

 • statystyki – stosowania ilościowych metod opisuwnioskowania statystycznego, stosowania metod statystycznych w inżynierii środowiska,
 • chemii środowiska – procesów chemicznych oraz migracji pierwiastkówzwiązków chemicznych w środowisku, przewidywania skutków obecności w środowisku substancji szkodliwych i toksycznych,
 • planowania przestrzennego – opracowywania studium uwarunkowańkierunków zagospodarowania przestrzennego oraz lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • niezawodnościbezpieczeństwa systemów inżynierskich – zasad projektowania obiektów inżynierii środowiska z uwzględnieniem niezawodności, oceny niezawodności funkcjonowania urządzeń stosowanych w inżynierii środowiska, identyfikowania zagrożeń i oceną ryzyka związanego z nieprawidłowym funkcjonowaniem obiektów,
 • zarządzania środowiskiem – relacji między produkcjąusługami a korzystaniem ze środowiska, posługiwania się zasadami zrównoważonego rozwoju w działalności zawodowej,
 • monitoringu środowiska – wykonywania pomiarówinterpretacji danych monitoringowych, oceny stanu środowiska inzynieria srodowiska foto2zewnętrznego,
 • technologii proekologicznych – negatywnego oddziaływania przemysłu na środowisko, doboru technologii minimalizujących antropopresję,
 • alternatywnych źródeł energii – roli alternatywnych źródeł energiirozwoju cywilizacji,
 • automatyki, sterowania oraz eksploatacji urządzeń technicznych – zasad automatycznego sterowania procesamizakresie inżynierii środowiska, stosowania prostych urządzeń sterujących i kontrolujących;
 • technologiiorganizacji robót instalacyjnych – korzystania z dokumentacji inwestycyjnej, rozumienia zasad organizacji robót instalacyjnych, sporządzania i oceny kosztorysów, kierowania pracami inwestycyjnymi.

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy w instytutach naukowo-badawczych, biurach projektowych, przedsiębiorstwach zajmujących się ochroną środowiska, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem ścieków, oczyszczaniem ścieków, gospodarka odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych oraz w urzędach administracji samorządowej i państwowej.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wbaiis.utp.edu.pl


Drukuj