Zarządzanie

Organizacja studiów - studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie z jedną specjalnością zarządzanie przedsiębiorstwem w formie stacjonarnej i niestacjonarnej trwają 4 semestry. Uruchomienie studiów jest możliwe przy naborze przynajmniej 25 studentów. Łącznie do realizacji jest ponad 900 godzin, w tym co najmniej 345 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także  organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zostaniesz przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych oraz podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczących:

 • koncepcji zarządzania - rozumienie klasycznych i współczesnych koncepcji zarządzania, stosowanie współczesnych koncepcji zarządzania w opisie i wyjaśnianiu zjawisk z zakresu zarządzania;
 • makroekonomii - rozumienie kategorii makroekonomicznych, opisu i interpretacji zjawisk makroekonomicznych i ich wpływu na zarządzanie;
 • prawa cywilnego - rozumienie roli prawa cywilnego w obrocie prawnym, posługiwania się podstawowymi pojęciami cywilnoprawnymi, dokonywanie podstawowych czynności prawych;
 • etyki w zarządzaniu - rozumienie zasad etycznych, ocenianie etycznych aspektów funkcjonowania organizacji, wybór właściwych zachowań z punktu widzenia etyki;
 • statystyki matematycznej - analizowanie problemów zarządzania metodami statystyki matematycznej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

 • zarządzania strategicznego - rozumienie istoty, zasad i prawidłowości zarządzania strategicznego oraz metod i stosowania analizy strategicznej i planowania strategicznego do rozwiązania problemów zarządzania;
 • zarządzania procesami - rozumienie istoty i prawidłowości podjęcia procesowego w zarządzaniu, rozumienie i stosowanie zasad i narzędzi zarządzania procesowego;
 • marketingu międzynarodowego - rozumienie problemów i uwarunkowań marketingu międzynarodowego na tle procesów umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów marketingu międzynarodowego;
 • rachunkowości zarządczej - rozumienie i stosowanie koncepcji i instrumentów rachunkowości zarządczej w zakresie zarządzania kosztami przedsiębiorstwa;
 • przedsiębiorczości - rozumienie znaczenia przedsiębiorczości w zarządzaniu, formułowanie i wdrażanie rozwiązań przedsiębiorczych;
 • prawa handlowego - rozumienie natury i  źródeł prawa handlowego, interpretacji i stosowania prawa handlowego w praktyce;
 • logistyki - rozumienie istoty i roli logistyki w sprawnym funkcjonowaniu organizacji, korzystanie z zasad organizacji procesów logistycznych;
 • psychologii w zarządzaniu - rozumienie podstawowych zjawisk społecznych i zachowań ludzkich w organizacji oraz czynników powodujących te zjawiska i zachowania, przeciwdziałanie zjawiskom i zachowaniom negatywnym;
 • negocjacji - rozumienie istoty i znaczenia negocjacji, stosowanie podstawowych technik negocjacyjnych w praktyce;
 • badań operacyjnych - formułowanie zasobów optymalizacyjnych, doboru właściwych metod analitycznych do rozwiązywania problemu, stosowanie metod badań operacyjnych jako narzędzia wspomagającego analizy decyzyjne;
 • bezpieczeństwa - rozumienie zależności występujących między zagrożeniami i stanem bezpieczeństwa, rozumienie mechanizmów kształcenia bezpieczeństwa oraz sposobów reagowania kryzysowego.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wz.utp.edu.pl


Drukuj