Zarządzanie i inżynieria produkcji

zarzadzanie i inzynieria prod foto1Organizacja studiów – studia drugiego stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji prowadzone są w formie stacjonarnej i niestacjonarnej i trwają 3 semestry. Na studiach masz do dyspozycji dwie specjalności: inżynieria produkcji w agrobiznesie oraz zarządzanie recyklingiem. Uruchomienie studiów jest możliwe przy naborze przynajmniej 30 studentów. Łącznie do realizacji jest ponad 900 godzin. Kierunki studiów pierwszego stopnia, po których możesz się ubiegać o przyjęcie na drugi stopień na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji są związane z technikami i technologiami obejmującymi procesy wytwórcze w przemyśle i budownictwie, a także z ochroną środowiska i procesami produkcji naturalnej (bioprodukcji).

Twoje kwalifikacje – zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu inżynierii produkcji oraz z zakresu organizacji i zarządzania dotyczących istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabędziesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania oraz inżynierii produkcji w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy), przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych, a także organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami, w tym międzyorganizacyjnymi, skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zostaniesz przygotowany do pracy w: małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i logistyką, prowadzenia własnego biznesu oraz podejmowania wyzwań badawczych a także podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych w przedsiębiorstwach przemysłowych, w ośrodkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji. Będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach zarządczych średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści podstawowych dotyczyć będą:

 • elementów prawa ochrony środowiska – rozumienia i stosowanie podstawowych rozwiązań prawnych regulujących system ochrony środowiska,
 • modeli współpracy międzyorganizacyjnej – rozumienia i analizowanie zjawisk społecznych występujących w modelach współpracy międzyorganizacyjnej różnych typów,
 • ergonomii koncepcyjnej i korekcyjnej – rozumienia elementów systemu antropotechnicznego i wdrażanie zasad ergonomii w kształtowaniu warunków pracy,
 • zarządzania strategicznego – rozumienia i wdrażanie rozwiązań strategicznych w różnych jednostkach gospodarczych,
 • nowych tendencji w konsumpcji dóbr i usług – rozumienia istoty kształtowania tendencji w konsumpcji dóbr i usług i analizowanie korzyści wynikających z tej wiedzy oraz jej znaczenia dla efektywnego funkcjonowania organizacji.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczyć będą:

 • organizacji i modelowania procesów produkcyjnych – umiejętności posługiwania się specjalistycznymi metodami i technikami właściwymi do realizacji zadań związanych z projektowaniem procesów dla działalności inżynierskiej,
 • zintegrowanych systemów zarządzania – planowania i zarządzania zasobami rzeczowymi, ludzkimi i niematerialnymi oraz projektowanie przedsięwzięć,
 • bezinwazyjnych metod badania materiałów – rozumienia i oceniania przydatności metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego,
 • nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji – rozumienia, wyboru i oceny odpowiednich metod, technik i narzędzi stosowanych przy rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją projektów,
 • sterowania maszynami technologicznymi – rozumienia niezbędnego przygotowania do pracy w środowisku przemysłowym, bezpieczeństwa, ergonomii, diagnostyki i organizacji pracy,
 • zarządzania przedsięwzięciami w biznesie – korzystania z wiedzy teoretycznej do oceny efektywności stosowanych modeli biznesowych oraz wdrażania nowych technologii,
 • zarządzania wiedzą produkcyjną – rozumienia znaczenie wiedzy we współczesnych przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy,
 • modelowania matematycznego procesów wytwarzania – wykorzystywania do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych,
 • prowadzenia projektów – rozumienia istoty oraz roli projektów w zarządzaniu,
 • controllingu – konstruowania podstawowych budżetów operacyjnych, stosowania narzędzi arkusza kalkulacyjnego oraz wykonywania analiz ekonomicznych podejmowanych działań inżynierskich.

Twoje umiejętności i kompetencje specjalnościowe:

Wybierając specjalność inżynieria produkcji w agrobiznesie zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje m. in. z zakresu zarządzania marką produktu w gospodarce żywnościowej, metod przechowywania żywności, logistyki produkcji żywności, logistyki dystrybucji żywności oraz segmentacji przetwórstwa żywności. Agrobiznes jako czołowy proeksportowy sektor krajowej gospodarki i jeden z priorytetowych kierunków strategicznych rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego zapewni miejsca pracy dla wielu specjalistów posiadających umiejętności w zakresie zarządzania procesami zachodzącymi w łańcuchach dostaw żywności.

Z kolei wybierając specjalność zarządzanie recyklingiem zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie klasyfikacji odpadów, recyklingu w przemyśle, gospodarki odpadami w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz zarządzania zmianami w organizacji przetwórstwa odpadów. Rynek pracy związany z recyklingiem zapewnia coraz więcej ofert zatrudnienia wraz z intensyfikacją pro konsumpcyjnego rozwoju gospodarki i narastającą potrzebą racjonalnej utylizacji odpadów. Jest to uwarunkowane osiągnięciem zrównoważonego rozwoju – priorytetu społeczno-ekonomicznego krajów Unii Europejskiej.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wz.utp.edu.pl

Trafny wybór – Profesjonalny Menedżer Produkcji


Drukuj