Budownictwo

Studia doktoranckie w dyscyplinie budownictwo mają na celu przygotowanie kadr naukowych na poziomie doktora nauk technicznych. Absolwent studiów doktoranckich potrafi formułować twierdzenia naukowe, przygotowywać referaty, artykuły oraz opracować pracę doktorską pod kierunkiem promotora. Posiada umiejętności niezbędne do stworzenia własnego warsztatu pracy naukowej, identyfikowania, badania i rozwiązywania złożonych problemów teoretycznych i praktycznych. Podczas studiów doktorant zdobywa zaawansowaną wiedzę metodyczną dotyczącą metod analitycznych, numerycznych i doświadczalnych stosowanych w budownictwie, a także w zakresie psychologii, filozofii, etyki uczonego. Potrafi czynnie posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym. Studia doktoranckie stanowią podstawę do samodzielnego prowadzenia pracy naukowej, dydaktycznej, badawczej i projektowej w dziedzinie nauk technicznych.

Studia w dyscyplinie budownictwo prowadzone są w systemie stacjonarnym, trwają 8 semestrów i są bezpłatne. Nadzór merytoryczny nad studiami sprawuje Rada Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP.

Zasady naboru na studia doktoranckie

Postępowanie klasyfikacyjne kandydatów na studia w dyscyplinie naukowej budownictwo odbywa się na podstawie rankingu sumy punktów uzyskanych według następującego wzoru:

Σ= A+B+C+D+E

A. Ocena ukończenia studiów magisterskich albo studiów I stopnia (studia inżynierskie) – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant” na dyplomie:

Celujący 10 pkt.
Bardzo dobry 10 pkt.
Dobry plus 8 pkt.
Dobry 6 pkt.
Dostateczny plus 3 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

B. Ocena pracy magisterskiej albo pracy inżynierskiej – beneficjenta programu ,,Diamentowy grant”:

Celujący 5 pkt.
Bardzo dobry 5 pkt.
Dobry plus 4 pkt.
Dobry 3 pkt.
Dostateczny plus 2 pkt.
Dostateczny 1 pkt.

C. Zbieżność wykształcenia z dyscypliną naukową: Kierunek: budownictwo – 10 pkt.; kierunek: inżynieria środowiska - 6 pkt.; kierunek: architektura i urbanistyka – 6 pkt.; inne kierunki – 2 pkt.

Kierunek: budownictwo 10 pkt.
Kierunek: inżynieria środowiska 6 pkt.
Kierunek: architektura i urbanistyka 6 pkt.
inne kierunki 2 pkt.

D. Udokumentowany stopień znajomości języka obcego (ocena końcowa z zaliczenia lub egzaminu z języka obcego uzyskana na studiach wyższych lub według posiadanego certyfikatu):

Celujący lub C2* 10 pkt.
Bardzo dobry lub C1 10 pkt.
Dobry plus lub B2 8 pkt.
Dobry lub B1 6 pkt.
Dostateczny plus lub A2 3 pkt.
Dostateczny lub A1 1 pkt.

* poziom biegłości według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy

E. Rozmowa kwalifikacyjna (0 - 7 pkt.) w zakresie:

a) zbieżności zainteresowań z dyscypliną naukową,
b) dotychczasowej aktywności naukowej,
c) posiadania innych udokumentowanych kwalifikacji i uprawnień zawodowych

Beneficjent programu ,,Diamentowy grant” nie przystępuje do rozmowy kwalifikacyjnej i za dotychczasową aktywność naukową otrzymuje maksymalną liczbę punktów tj. 7.

Pozytywnym wynikiem klasyfikacji jest uzyskanie przez kandydata, co najmniej 21 punktów.


Drukuj