Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

budownictwo foto1Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego. Zdobędziesz umiejętność projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu technologii i organizacji budownictwa, kierowania zespołami ludzkimi i firmą budowlaną, a także dotycząca wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inżynierskiej. Zdobędziesz umiejętności kierowania budową wszystkich typów obiektów budowlanych i organizowania produkcji elementów budowlanych. Masz szansę poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu budownictwa. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu budownictwa możesz pracować w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, w przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą. Możesz też założyć własną firmę.

budownictwo foto2Co będziesz studiował – na rozgrzewkę przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku budownictwo, a więc: matematyka, fizyka, chemia, geologia, mechanika teoretyczna, metody obliczeniowe, a na koniec kierunkowe z zakresu geometrii wykreślnej i rysunku technicznego, geodezji, materiałów budowlanych, wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli, budownictwa ogólnego, mechaniki gruntów, fundamentowania, konstrukcji betonowych i metalowych, instalacji budowlanych, budownictwa komunikacyjnego, fizyki budowli, hydrauliki i hydrologii, organizacji produkcji budowlanej, technologii robót budowlanych oraz kierowania procesem inwestycyjnym i ekonomiki budownictwa.

Jak długo będziesz studiować – kierunek budownictwo realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w kraju w ramach programu MOSTAR (dotyczy byłych uczelni rolniczych, w których realizowany jest kierunek budownictwo) lub MOSTECH (dotyczy politechnik) lub za granicą w ramach programu LLP/ERASMUS. Po ukończeniu studiów inżynierskich możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale na studiach II stopnia kierunku budownictwo.

budownictwo foto3Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? Od V semestru studiów stacjonarnych możesz wybrać jedną spośród trzech specjalności:  drogi, ulice i lotniska lub konstrukcje budowlane i inżynierskie lub technologia i organizacja budownictwa. Na studiach niestacjonarnych masz do wyboru:  budowę i eksploatację autostrad lub konstrukcje budowlane i inżynierskie lub technologię i organizację budownictwa. Specjalność jest uruchamiana, jeżeli przynajmniej 25 studentów zadeklaruje jej wybór.

Coś praktycznego – w trakcie studiów masz obowiązek odbycia dwóch praktyk – 4 tygodniowej zawodowej (także za granicą) oraz 4 tygodniowej przeddyplomowej, co pozwoli Ci zdobyć nowe, cenne doświadczenia.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek budownictwo znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbaiis.utp.edu.pl

PKA czuwa! - kierunek budownictwo posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Interesuje Cię architektura, masz ambicję zostać prawdziwym "budowlańcem”,
a może jesteś fanem inżyniera Karwowskiego z "Czterdziestolatka" –
wybierz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP i kierunek studiów – budownictwo
 
Kierunek Specjalność Kryteria przyjęć
budownictwo
I stopnia - 3,5-letnie inżynier
 

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)
lub 2Ch(pp albo 2pr)]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami