Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

inzynieria srodowiska foto1Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak również z zakresu inżynierii środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Zdobędziesz też umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji.

W szczególności zapoznasz się ze zjawiskami i procesami zachodzących w atmosferze, urządzeniami i technologiami chroniącymi powietrze atmosferyczne, hydrologią, bilansem wodno-gospodarczym, zaopatrzeniem w wodę, urządzeniami do oczyszczania wody i ścieków, instalacjami sanitarnymi i gazowymi, gospodarką odpadami, systemami ogrzewczymi, wentylacyjnymi i klimatyzacyjnymi, rekultywacją terenów zdegradowanych, wytrzymałością gruntów, systemami odwadniającymi i nawadniającymi, zagrożeniami akustycznymi, a także systemami informacji przestrzennej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii środowiska. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

inzynieria srodowiska foto2Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w branży chłodniczej, wentylacyjnej, w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem i produkcją urządzeń klimatyzacyjnych i ogrzewczych, w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem jak również w firmach i instytucjach z branży wodno-ściekowej.

Nie jesteś pierwszy i zapewne nie ostatni – Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, którego siedziba znajduje się w Fordonie, przy al. prof. S. Kaliskiego 7 prowadzi kierunek inżynieria środowiska od 1992 roku.

Co będziesz studiował – na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, a także z zakresu ekonomii i inne poszerzające Twoją wiedzę ogólną. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc. potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria środowiska, a więc matematyka, fizyka, chemia, biologia i ekologia, ochrona środowiska, rysunek techniczny i geometria wykreślna, informatyczne podstawy projektowania, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo, hydrologia oraz nauka o Ziemi, a na koniec kierunkowe z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej i ochrony wód, technologii wody i ścieków, sieci i instalacji sanitarnych, gospodarki odpadami, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, gleboznawstwa i rekultywacji, mechaniki gruntów i geotechniki, melioracji, ochrony przed hałasem i wibracjami oraz systemów informacji przestrzennej.

inzynieria srodowiska foto3Jak długo będziesz studiować – kierunek inżynieria środowiska realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich.

Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? - od V semestru na studiach stacjonarnych możesz wybrać jedną z spośród sześciu specjalności: infrastruktura techniczna na terenach zurbanizowanych, monitoring środowiska, odnawialne źródła energii, urządzenia sanitarne, zarządzanie środowiskiem lub ciepłownictwo, ogrzewnictwo, klimatyzacja; na studiach niestacjonarnych możesz studiować: monitoring środowiska lub urządzenia sanitarne. Specjalność jest uruchamiana jeżeli przynajmniej 25 studentów zadeklaruje jej wybór.

Coś praktycznego – w trakcie studiów masz obowiązek odbycia 4 tygodni praktyki, w tym: 2- tygodniowej zawodowej i 2-tygodniowej przeddyplomowej, które pozwolą Ci zdobyć nowe, cenne doświadczenia. Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek inżynieria środowiska znajdziesz na stronie wydziałowej http://wbaiis.utp.edu.pl

PKA czuwa! – kierunek inżynieria środowiska posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

Jeżeli w kręgu Twoich zainteresowań leży konstrukcja i funkcjonowanie
urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych, grzewczych lub też przyszłościowa
czy niezwykle ważna obecnie informacja przestrzenna - wybierz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP i kierunek studiów – inżynieria środowiska

Kierunek Specjalność Kryteria przyjęć
inżynieria środowiska
I stopnia - 3,5-letnie inżynier
 

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)
lub 2Ch(pp albo 2pr)]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami