Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

inzynieria gazu lupkowego foto1Zakładane efekty kształcenia – będziesz specjalistą w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji urządzeń, sieci i infrastruktury technicznej, w tym przede wszystkim instalacji sieci gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wykorzystywanych w pracach poszukiwawczych i wydobywczych gazu łupkowego oraz rekultywacji mającej na celu przywróceniu terenu do stanu sprzed rozpoczęcia wierceń. Czeka na Ciebie podstawowa wiedza z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych jak również z zakresu inżynierii gazu pozyskiwanego ze złóż niekonwencjonalnych. Ponadto zdobędziesz umiejętności o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszącej identyfikacji, wydobyciu i eksploatacji gazu łupkowego, ochrony i rekultywacji środowiska, posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji. Masz szanse poznać język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii gazu łupkowego. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku inżynieria środowiska.

inzynieria gazu lupkowego foto2Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów czeka na Ciebie praca w podmiotach gospodarczych świadczących usługi firmom prowadzącym prace poszukiwawcze i wydobywcze gazu łupkowego oraz w urzędach w sektorze gospodarki komunalnej oraz w urzędach i instytucjach związanych z tą branżą.

Jesteś pierwszy ale zapewne nie ostatni – z dumą informujemy, że Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska jako jeden z pierwszych w Polsce otwiera kierunek związany z infrastrukturą techniczną towarzyszącą wydobyciu i eksploatacji węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych !

inzynieria gazu lupkowego foto3Co będziesz studiował – na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy technologii informacyjnej, tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku inżynieria gazu łupkowego, a więc: matematyka, fizyka, chemia, podstawy geologii, hydrogeologia zasobów wodnych, petrografia skał osadowych, ochrona środowiska, informatyczne podstawy, projektowania, geometria wykreślna i grafika inżynierska, mechanika i wytrzymałość materiałów, termodynamika i hydrodynamika, hydrologia i kształtowanie środowiska, mechanika płynów, a na koniec kierunkowe z zakresu geologii złóż niekonwencjonalnych, gospodarki wodno-ściekowej, geodezji i metrologii, monitoringu i ochrony środowiska w eksploatacji złóż niekonwencjonalnych, technologii oczyszczania ścieków powydobywczych, sieci gazowych, urządzeń i napędów w przemyśle wydobywczym, wentylacji i pożarnictwa, ochrony przed hałasem i wibracjami, techniki rekultywacji i renaturalizacji, podstawy budownictwa przemysłowego, budowy i eksploatacji naziemnej infrastruktury technicznej, podstaw geomechaniki i szczelinowania, technologii eksploatacji gazu łupkowego, technologii wiertniczych i dowiercania złóż, organizacji i projektowania prac geologicznych, podstaw ekonomiki inwestycji, procedur oceny oddziaływania na środowisko.inzynieria gazu lupkowego foto4

Jak długo będziesz studiować – kierunek inżynieria gazu łupkowego realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Po ukończeniu studiów inżynierskich możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale na studiach II stopnia np. na kierunku inżynieria środowiska.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty wykładowców Wydziału).

Coś praktycznego – w trakcie studiów istnieje możliwość odbycia praktyk, również w ośrodkach zagranicznych, które pozwolą Ci zdobyć nowe, cenne doświadczenia.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek inżynieria gazu łupkowego znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbiis.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl.

 
Dodaj gazu!
Zainwestuj w swoją przyszłość
Studiuj inżynierię gazu łupkowego
 
 
Kierunek Specjalność Kryteria przyjęć
inżynieria gazu łupkowego
I stopnia - 3,5-letnie inżynier
 

Ranking sumy punktów procentowych uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród:  matematyki (M), fizyki i astronomii (F), chemii (Ch) obliczonej według wzoru:

Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 3M(pp)] + [3M(2pr) lub 2F(pp albo 2pr)
lub 2Ch(pp albo 2pr)]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami