Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

architektura urbanistyka foto1Zakładane efekty kształcenia zdobędziesz wiedzę z zakresu historii i teorii architektury oraz urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych, konstrukcji i fizyki budowli, projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Poznasz przepisy techniczno-budowlane, a także metody organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego. Uzyskasz umiejętności gromadzenia informacji, kształtowania środowiska człowieka zgodnie z jego potrzebami użytkowymi - z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych - oraz tworzenia projektów spełniających wymagania estetyczne, użytkowe i techniczne, a także znajomość prawa budowlanego, ekonomiki, organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w kraju oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Gdzie i jaka czeka Cię praca po ukończeniu studiów będziesz przygotowany do podjęcia działalności zawodowej w charakterze pracownika pomocniczego oraz możesz pracować w wykonawstwie i nadzorze budowlanym w zakresie projektowania urbanistycznego i projektowania obiektów architektonicznych wraz z ich otoczeniem – na przykład w pracowniach (studiach) architektonicznych i urbanistycznych, biurach projektów budowlanych.

architektura urbanistyka foto6Co będziesz studiował na początek przedmioty humanistyczne, w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 na zajęcia z wychowania fizycznego. Poznasz podstawy malarstwa, rysunku i rzeźby, podstawy  technologii informacyjnej tj. techniki informatyczne, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menedżerska i/lub prezentacyjna etc., potem przedmioty podstawowe dla kierunku architektura, a więc matematyka, geometria wykreślana oraz fizyka i mechanika budowli, a na koniec kierunkowe - z zakresu podstaw projektowania architektonicznego i urbanistycznego, historii architektury i urbanistyki, budownictwa ogólnego i materiałoznawstwa, konstrukcji i instalacji budowlanych, sztuk plastycznych i technik warsztatowych, ekonomiki i organizacji procesu inwestycyjnego, prawa w budownictwie oraz etyki zawodu architekta.

architektura urbanistyka foto8Jak długo będziesz studiować kierunek architektura realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych studiach inżynierskich-architektonicznych, natomiast po ich ukończeniu możesz kontynuować naukę na naszym Wydziale na studiach II stopnia.

Coś praktycznego w trakcie studiów odbędziesz, trwającą 6 tygodni, praktykę zawodową, która pozwoli Ci zdobyć nowe, cenne doświadczenia.

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek architektura znajdziesz na stronie wydziałowej http://www.wbaiis.utp.edu.pl

Prorektor czuwa! – kierunek architektura uzyskał akceptację planów i programu studiów prorektora ds. dydaktycznych i studenckich co oznacza, że spełnia wymagania wysokiej jakości kształcenia.

Jeśli chcesz zdobyć umiejętności kreowania przestrzeni
i środowiska odpowiedniego do potrzeb funkcjonalnych, biologicznych, psychicznych i estetycznych człowieka – wybierz Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
i kierunek studiów – architektura

Kierunek
Specjalność

Kryteria przyjęć

architektura 
I stopnia - 3,5-letnie inżynier architekt
                                  
Ranking sumy punktów uzyskanych na egzaminie praktycznym, złożonym z dwóch etapów (EP etap I + EP etap II) i punktów uzyskanych przez kandydata na pisemnym egzaminie maturalnym z trzech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego (JP), języka obcego (JO) i matematyki (M) oraz z przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego do wyboru spośród: matematyki (M), fizyki i astronomii (F), historii (H), historii sztuki (HS) obliczonej według wzoru:
Σ = [JP(pp albo 2pr) + JO(pp albo 2pr) + 1,5M(pp)] + [ 1,5M(2pr) lub F(pp albo 2pr) lub H(pp albo 2pr)
lub HS(pp albo 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]
Kandydat, który nie zdawał matematyki i/lub żadnego z przedmiotów do wyboru, może ubiegać się o przyjęcie na I rok studiów otrzymując 0 punktów z tych przedmiotów.
Egzamin praktyczny jest sprawdzianem predyspozycji do zawodu architekta. Egzamin składa się z dwóch etapów:
Etap I: rysunek odręczny – rysunek z natury,  na podstawie przedstawionych elementów kompozycji. Ocena od 0 do 150 punktów.
Etap II: test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej – kompozycja o charakterze architektonicznym. Ocena od 0 do 150 punktów.
Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego (suma punktów za dwa etapy) przyjmuje się minimum 150 punktów.

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami