Technologia chemiczna

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry. Na studiach stacjonarnych masz do wyboru 3 specjalności: technologia procesów chemicznych, biotechnologia przemysłowa oraz analityka chemiczna i spożywcza. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Na studiach niestacjonarnych w ofercie znajduje się jedna specjalność: technologia procesów chemicznych. W czasie trwania studiów zrealizowanych będzie 930 godzin, w tym co najmniej 360 godzin zdefiniowanych w standardzie - ich treści podano poniżej. Pozostała liczba godzin przeznaczona jest na zajęcia specjalistyczne.

Twoje kwalifikacje - zdobędziesz rozszerzoną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Będziesz przygotowany do prowadzenia badań technologicznych w wybranej specjalności, formułowania koncepcji chemicznej procesu, tworzenia koncepcji technologicznej i projektowania procesu, realizacji procesu, modernizacji procesu, rozwijania technologii we współpracy ze specjalistami z innych dyscyplin oraz wdrażania procesów i produktów do praktyki. Poznasz problematykę ochrony środowiska oraz bezpiecznego i zrównoważonego prowadzenia procesów technologicznych. Nauczysz się rozwiązywania zagadnień technologicznych z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych oraz etycznych. Nauczysz się jak organizować pracę grupową i kierować zespołem i jak kształtować swój osobisty zawodowy rozwój. Nabędziesz prawo do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

biotechnologia przemyslowa foto1Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, technologicznych instytutach badawczych, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania itp.

Twoje umiejętności i kompetencje z zakresu treści kierunkowych dotyczących:

  • inżynierii reaktorów chemicznych - wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, analiza kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakterystyka pracy reaktorów różnych typów, stosowanie reaktorów;
  • zjawisk powierzchniowych i przemysłowych procesów katalitycznych - rozumienie zjawisk zachodzących na powierzchni, stosowanie podstawowych katalizatorów w technologiach chemicznych;
  • modelowania procesów technologicznych - tworzenie modeli zjawisk i procesów technologii chemicznej, projektowanie eksperymentu do weryfikacji modelu i/lub wyznaczania współczynników w nim występujących, obsługa nowoczesnych symulatorów komputerowych;
  • biotechnologii - wykorzystanie organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi;
  • ochrony środowiska w technologii chemicznej - ocena źródeł i monitorowania skażeń przemysłowych, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na http://www.wtiich.utp.edu.pl/


Drukuj