Technologia chemiczna

Specjalności:

 • analityka chemiczna i spożywcza (stacjonarne),
 • biotechnologia przemysłowa (stacjonarne),
 • nowoczesne technologie materiałowe (stacjonarne, niestacjonarne),
 • technologia procesów chemicznych (stacjonarne, niestacjonarne).

Organizacja studiów - stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku technologia chemiczna trwają 3, a niestacjonarne – 4 semestry.

Kandydaci - Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek technologia chemiczna jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata jednego z niżej wymienionych kierunków:

a) kierunku obieralnego (technologia chemiczna) lub z kierunku: analityka chemiczna i spożywcza, analityka chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria procesowa, nanotechnologie i technologie procesów materiałowych, technologia i inżynieria chemiczna, technologia ochrony środowiska,

b) z kierunku: biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, chemia oraz ochrona środowiska (z obowiązkiem uzupełnienia w trakcie studiów efektów kształcenia z 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia kierunku technologia chemiczna),

c) z pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk:

 • technicznych, które nie zostały uwzględnione w punkcie a),
 • ścisłych,
 • rolniczych, leśnych i weterynaryjnych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (punkt c) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie wydziałowej oraz na stronie rekrutacji.
Twoje kwalifikacje - Zdobędziesz rozszerzoną wiedzę z zakresu wybranych zagadnień współczesnej chemii i technologii chemicznej, pogłębioną w wybranej specjalności. Twoje umiejętności i kompetencje:

 • wykonywanie podstawowych obliczeń reaktorowych, analiza kinetyki procesów zachodzących w reaktorach, charakterystyka pracy reaktorów różnych typów, stosowanie reaktorów;
 • w zakresie analityki – projektowanie procesów technologicznych w szeroko pojętym przemyśle rolno-spożywczym, ocena źródeł i monitorowania skażeń, podejmowanie działań zapobiegających przedostawaniu się zanieczyszczeń do środowiska, stosowanie przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 • w zakresie biotechnologii - wykorzystanie organizmów żywych i biokatalizatorów do produkcji substancji biologicznie czynnych i chemicznych o znaczeniu przemysłowym, prowadzenie procesów biosyntezy, biokonwersji i biotransformacji metodami biotechnologicznymi;
 • w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych – wdrażanie nowych materiałów konstrukcyjnych i nanomateriałów stosowanych w nowoczesnych gałęziach gospodarki;
 • w zakresie technologii procesów chemicznych - modelowanie procesów technologicznych, tworzenie modeli zjawisk i procesów technologii chemicznej, projektowanie eksperymentu do weryfikacji modelu i/lub wyznaczania współczynników w nim występujących, obsługa nowoczesnych symulatorów komputerowych.

Zakładane efekty kształcenia wraz z programem studiów realizowane na kierunku technologia chemiczna są dostępne na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/programy-studiow/technologia-chemiczna-studia-drugiego-stopnia/

Twoja potencjalna praca - po ukończeniu studiów magisterskich będziesz posiadać umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przemyśle, instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach, służbach ochrony środowiska, biurach projektowych, sektorach administracji i zarządzania, itp.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na stronach http://www.utp.edu.pl, https://rekrutacja.utp.edu.pl oraz na stronie Wydziału: http://wtiich.utp.edu.pl/


Drukuj