Kontakt/Pomoc/FAQ

Kontakt/pomoc

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich UTP
Biuro rekrutacji
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon)
Budynek RCI, parter - pokój A15a
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 52 374 94 11

Najczęściej zadawane pytania przez kandydatów na studia wyższe w UTP

 1. Kiedy rozpoczyna się rekrutacja na studia wyższe w UTP?
  Rekrutacja na studia wyższe w UTP odbywa się zgodnie z terminarzem rekrutacji na rok akademicki 2018/2019; szczegółowy terminarz znajduje się w zakładce: pomoc/terminarz.

 2. Jaki egzamin maturalny/dojrzałości określa się jako „stara matura”, a jaki jako „nowa matura”?
  Egzamin dojrzałości (nowa matura) to egzamin maturalny zdawany od roku 2005, organem wydającym świadectwo jest OKE (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna), wyniki wyrażane są w procentach;
  Egzamin dojrzałości (stara matura) to egzamin maturalny zdawany do roku 2004, organem wydającym świadectwo jest szkoła średnia, wyniki wyrażane są w ocenach.
  Czy mogę już się zarejestrować, jeśli jestem tegorocznym maturzystą i nie mam jeszcze wyników maturalnych ?
  Tak. W miejscu gdzie należy wprowadzić egzaminy maturalne (na koncie rejestracyjnym) należy zaznaczyć zdawane przedmioty oraz ich poziom.

 3. Na ile kierunków można się rejestrować w UTP i czy rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa?
  Nie ma ograniczenia co do ilości kierunków. Uczelnia umożliwia kandydatom ubieganie się o przyjęcie na dowolnie wybraną liczbę kierunków studiów. Rejestracja elektroniczna jest obowiązkowa i dotyczy wszystkich kierunków i form studiów. Obok rejestracji elektronicznej należy złożyć komplet wymaganych dokumentów -zgodnie z terminarzem rekrutacji.

 4. Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2018/2019 wynosiła:
  • 150 zł - kierunki: architektura, architektura wnętrz, wzornictwo (s. stacjonarne pierwszego stopnia)
  • 85 zł – pozostałe kierunki studiów.

 5. Na jakie konto należy wnieść opłatę rekrutacyjną?
  Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na indywidualne dla każdego kandydata konto. System automatycznie obliczy oraz wygeneruje należność, jaką należy wpłacić.
  Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki. Wydruk dowodu wpłaty możliwy jest z indywidualnego konta w IRK – zakładka: moje wpłaty/drukuj przelew

  Uwaga ! Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta. Numer konta zawiera w ostatnich 11 cyfrach PESEL kandydata.

 6. Kiedy dokonana opłata rekrutacyjna będzie widoczna w panelu kandydata?
  Opłata będzie widoczna w systemie rekrutacyjnym/panelu kandydata po wpłynięciu na konto bankowe Uczelni. Czas oczekiwania na informację wynosi około 3 dni roboczych. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej, należy wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

 7. Co zrobić, jeśli wpłaciłem/łam opłatę rekrutacyjną na konto innego kandydata/kandydatki? Czy UTP tę opłatę przeksięguje?
  Nie. UTP automatycznie nie przeksięguje opłat z jednego konta na drugie. Kandydat, który błędnie wpłacił opłatę rekrutacyjną powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Punktu Rekrutacyjnego lub Biura Rekrutacji. Jeżeli opłata została wpłacona na konto innego kandydata – to należy jak najszybciej wpłacić opłatę rekrutacyjną na właściwe (swoje) konto. Jednocześnie osoba, na której konto wpłynęła ponadwymiarowa opata rekrutacyjna powinna skierować do UTP podanie z prośbą o zwrot tej nadpłaty – informacji udziela pracownik Punktu Rekrutacyjnego lub Biura Rekrutacji.

 8. Kiedy opłata rekrutacyjna ulega zwrotowi?
  Można wnioskować o zwrot opłaty rekrutacyjnej np. w przypadku: podwójnego wniesienia opłaty; kandydat wniósł opłatę po terminie i nie był uwzględniony w postępowaniu klasyfikacyjnym przez WKR; dany kierunek studiów nie został uruchomiony. Pobierz zarządzenie.

 9. Z kim można się kontaktować w przypadku kłopotów z rejestracją internetową?
  Problemy związane z rejestracją oraz pytania dotyczące procesu rekrutacji można kierować do: pracownika Punktu Rekrutacyjnego: 52 340 88 25 oraz Biura Rekrutacji Działu Kształcenia i Spraw Studenckich: 52 374 94 11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 10. Czy o przyjęciu na studia wyższe w UTP decyduje kolejność dokonania rejestracji?
  Nie, nie ma to żadnego znaczenia.

 11. Czy wymagane dokumenty należy dostarczyć osobiście?
  Komplet wymaganych dokumentów może dostarczyć osoba trzecia (nie jest wymagane upoważnienie na piśmie) lub można przesłać drogą pocztową (w wyznaczonym przez Uczelnię terminie – decyduje data wpływu dokumentów do UTP). Kandydat powinien wcześniej przygotować komplet wymaganych dokumentów; dokumenty powinny być: w papierowej teczce wiązanej, zdjęcia podpisane (imię i nazwisko). Sprawdź dokładnie listę wymaganych dokumentów.

 12. Czy zdjęcia, które dostarczam wraz z dokumentami rekrutacyjnymi muszą być takie same jak te, które wgrałem/łam do IRK.
  Tak.

 13. Co oznacza komunikat przy zdjęciu w IRK „stan – czekające na akceptację”?
  To oznacza, że zdjęcie elektroniczne zostało wgrane do systemu IRK; będzie podlegało akceptacji przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną - po przyjęciu kandydata na studia.

 14. Na jaki adres można wysłać komplet dokumentów rekrutacyjnych?
  Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy, Biuro Rekrutacji Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
  Uwaga ! Decyduje data wpływu dokumentów do UTP.

 15. Czy niezłożenie kompletu wymaganych dokumentów eliminuje mnie z procesu ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe?
  Tak. Niedostarczenie w wyznaczonym przez uczelnię terminie kompletu dokumentów jest jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.

 16. Czy na każdy wybrany kierunek studiów należy wnieść opłatę rekrutacyjną i należy złożyć komplet wymaganych dokumentów?
  Tak.

 17. Gdzie znajduje się druk podania na studia/ankiety?
  Wydruk podania na studia/ankiety dokonywany jest z indywidualnego konta w IRK – zakładka: moje kierunki studiów/wydruk podań.

 18. Dlaczego nie mogę wydrukować podania na studia/ankiety?
  Nie zostały wypełnione wszystkie pola dotyczące danych osobowych ! W takim przypadku należy uzupełnić brakujące dane (dane kontaktowe, adres, wykształcenie, inne). Jeżeli to nie zadziała prosimy o kontakt z pracownikiem Punktu Rekrutacyjnego.

 19. Co mam zrobić jeżeli zapomniałem hasła logowania na indywidualne konto w IRK?
  Należy skorzystać z funkcji odzyskiwania hasła, znajdującej się pod oknem logowania. Nowe hasło zostanie wygenerowane i przesłane automatycznie na adres email podany w danych osobowych.

 20. Kto może poświadczyć kopię świadectwa dojrzałości?
  Poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem dokonuje pracownik uczelni. Kandydat jest zobowiązany przedstawić pracownikowi uczelni (do wglądu) oryginał/odpis świadectwa dojrzałości.

 21. Co zrobić, jeśli nie mam jeszcze dyplomu, a trwa termin składania dokumentów - dotyczy rekrutacji na studia II stopnia?
  Do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia (do pobrania w dziekanacie). Oryginalny odpis dyplomu należy uzupełnić niezwłocznie po jego odebraniu (w ciągu 30 dni od egzaminu dyplomowego).

 22. Dlaczego na UTP są inne zasady przyjęć na studia wyższe niż na innych uczelniach?
  Zgodnie z prawem każda uczelnia może ustalać własne zasady przyjęć na studia wyższe i jest w tym niezależna.

 23. Czy istnieje górna granica wieku kandydata ograniczająca możliwość podjęcia kształcenia na UTP?
  Nie.

 24. Gdzie i kiedy będą wyniki rekrutacji?
  Wyniki rekrutacji będą ogłaszane zgodnie z terminarzem rekrutacji: na koncie kandydata w IRK, w Punkcie Rekrutacyjnym oraz na tablicy ogłoszeń danego Wydziału.

 25. Czy w ostatnich rekrutacjach obowiązywały progi punktowe?
  Nie było progów punktowych. Ograniczeniem przy przyjęciu na studia był limit miejsc dla danego kierunku studiów.

 26. Czy studia stacjonarne są płatne?
  Nie. Studia stacjonarne są bezpłatne.

 27. Czy w procesie rekrutacyjnym jest wymagane zaświadczenie lekarskie?
  Nie. Skierowanie na badania lekarskie będzie wydawane wraz z decyzją o przyjęciu na studia wyższe.

 28. Kto udziela informacji odnośnie rekrutacji na studia wyższe w UTP przed uruchomieniem pracy Punktu Rekrutacyjnego?
  Informacji udziela pracownik Biura Rekrutacji: 52 374 94 11; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 29. Posiadam świadectwo dojrzałości, które zostało wydane za granicą, co w takim przypadku?
  Kandydat powinien niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem: Działu Kształcenia i Spraw Studenckich lub Działu Współpracy Międzynarodowej.

 30. Kto prowadzi rekrutację cudzoziemców?
  Rekrutację cudzoziemców prowadzi p. Marta Szumańska z Działu Współpracy Międzynarodowej, 52 374 92 78; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 31. Kiedy będę mógł ubiegać się o miejsce w Domu Studenta?
  Rejestracja internetowa do Domów Studenta dla osób przyjętych na I rok studiów rozpoczyna się po ogłoszeniu wyników rekrutacji. Szczegóły będą zamieszczone na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/zakwaterowanie-w-domach-studenta

Drukuj