Wymagane dokumenty

NA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) – wydruk po rejestracji internetowej,
 2. kserokopia świadectwa dojrzałości (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) albo świadectwo dojrzałości z ewentualnym aneksem lub zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 3. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  1. zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (UWAGA! - pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów),
 5. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
 6. kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości dwustronicowe uzyskane w systemie starej matury składają dodatkowo kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 7. kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej „International Baccalaureate” IB składają jego oryginał i tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego; kandydat, który w roku 2018 zdaje/zdawał maturę międzynarodową i oczekuje na wystawienie dyplomu, składa zaświadczenie o wynikach matury międzynarodowej; kopię dyplomu (w tym oryginał do wglądu) należy w takim przypadku złożyć we właściwym dziekanacie – nie później niż do 1 października 2018 r.,
 8. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 1. podanie na ustalonym formularzu UTP (ankieta osobowa) - wydruk po rejestracji internetowej,
 2. kserokopia dyplomu ukończenia studiów (przy składaniu dokumentów należy okazać oryginał/odpis celem potwierdzenia kopii przez uczelnię) lub zaświadczenie o ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku braku dyplomu,
 3. dokument zawierający ocenę na dyplomie i egzaminu dyplomowego oraz średnią ocen z toku studiów,
 4. 2 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  1. zdjęcie w postaci elektronicznej o rozmiarach co najmniej 300x375 pikseli odpowiedniej jakości (format JPG), maksymalny rozmiar pliku ze zdjęciem 50 KB; zdjęcie elektroniczne powinno być takie samo (identyczne) ze zdjęciem „na papierze” dostarczanym na uczelnię z pozostałymi dokumentami, zdjęcie należy samodzielnie wgrać do IRK,
 5. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami (UWAGA! - pracownicy punktu rekrutacyjnego nie kserują dokumentów),
 6. dowód dokonania opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na I rok studiów w UTP,
 7. kandydaci niepełnosprawni składają dodatkowo: orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności.

UWAGA! niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje niedopuszczenie do klasyfikacji na studia.


Drukuj