Wzornictwo - zasady rekrutacji

1. Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek wzornictwo jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia:

  1. kierunku obieralnego oraz po kierunkach: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu, architektura wnętrz,
  2. pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze sztuki lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (ppkt.b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej z portfolio celem potwierdzenia efektów uczenia się. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Programowa Kierunku i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia.

Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w % Ocena
≥ 91 5,0
81 - 90 4,5
71 - 80 4,0
61 -70 3,5
51 - 60 3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów uczenia się z 2 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia, o których decyduje komisja kwalifikacyjna.
Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego i z toku studiów I stopnia.

3. W przypadku otrzymania oceny negatywnej z rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie zostanie przyjęty na studia II stopnia.

4. W przypadku nieprzystąpienia przez kandydata do rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat nie będzie uczestniczył w dalszym postępowaniu klasyfikacyjnym prowadzonym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.

5. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

6. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej - pobierz


Drukuj