Stypendia socjalne dla doktorantów

 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać doktorant znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 2.
 2. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, z tym, że miesięczna jego wysokość nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 j.t. ze zmianami), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016. 1518 j.t. ze zm.). W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje próg dochodowy: 1.051,70 zł i jest to najwyższy próg dopuszczony ustawowo.
 3. Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie doktoranta osiągniętego w roku 2017 z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym.
 4. Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku z wyjątkiem przypadku, gdy postępowanie o ustalenie alimentów na rzecz doktoranta zostało wszczęte lub rozstrzygnięte po upływie roku bazowego (2017) - wówczas doktorant ma obowiązek wykazać dochody rodzica pozwanego o alimenty, a jego osobę wliczyć do składu rodziny.
 5. Doktorant studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Doktorant studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
 6. Doktorant studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta do wniosku o przyznanie stypendium oprócz dokumentacji o dochodach dołącza oświadczenie o fakcie korzystania ze stancji lub innego niż dom studenta obiektu zbiorowego zakwaterowania. Wszyscy doktoranci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości składają oświadczenie zawierające informacje potwierdzające fakt, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Oba oświadczenia zawiera treść wniosku o stypendium (wzór nr 3).
 7. Przy ocenie trudności dojazdu brane pod uwagę są następujące kryteria:
  a) odległość od miejsca stałego zameldowania,
  b) czas dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu,
  c) liczba możliwych połączeń,
  d) odległość miejsca zamieszkania od najbliższego przystanku.

Wymagane dokumenty i szczegółowa instrukcja obliczania dochodu w rodzinie  - podbierz

Wzory druków obowiązujących w r.a. 2018/2019:

Inne wzory druków:


Drukuj