Zasady ubiegania się o świadczenia dla doktorantów

Doktorant może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium dla najlepszych doktorantów,
  • zapomogi. 

Doktorant może również ubiegać się o pomoc materialną przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia

Doktorant może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenta uczelni, jak również o zakwaterowanie w Domu Studenta uczelni małżonka i dziecka.

Doktorant może otrzymywać stypendia w danym roku akademickim przez okres do 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do miesiąca czerwca włącznie).

Doktoranci ostatniego roku studiów mogą otrzymywać stypendia maksymalnie do końca czerwca z zastrzeżeniem, że ostatnim miesiącem wypłaty jest miesiąc ukończenia studiów. Uzyskanie zgody na przedłużenie okresu trwania studiów doktoranckich na ostatnim roku studiów nie uprawnia doktoranta do przedłużenia okresu otrzymywania świadczeń.

Stypendiawypłacane są w równych ratach miesięcznych. W przypadku pierwszej wypłaty dopuszcza się jej realizację z miesięcznym opóźnieniem, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. W uzasadnionych przypadkach harmonogram wypłat może ulec zmianie decyzją prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w przypadku złożenia wniosku po wymaganym terminie może być przyznane od miesiąca, w którym wpłynął do dziekanatu komplet dokumentów bez prawa do wyrównania za miesiące poprzednie.

Doktorant studiujący równocześnie na więcej niż jednych studiach doktoranckich może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium dla najlepszych doktorantów tylko na jednych, wskazanych przez siebie studiach doktoranckich.
Doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich według wzoru nr 12 (pobierz)

Doktorantowi, który po ukończeniu studiów doktoranckich kontynuuje naukę na drugich studiach doktoranckich nie przysługują świadczenia pomocy materialnej.

Wnioski na obowiązujących drukach o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogi oraz odwołania doktorant składa we właściwym Dziekanacie Wydziału.

Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odpowiedzialny jest doktorant - wnioskodawca.

Doktorant ma obowiązek odbioru w terminie wyznaczonym przez dziekanat wydziału decyzji dziekana/ Komisji Stypendialnej w sprawie przyznania/ nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej.

W przypadku decyzji przyznającej prawo do świadczeń potwierdzenie odbioru decyzji oraz złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich stanowi podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.

Zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium doktorantowi, który nie złożył oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednych studiach doktoranckich do czasu jego uzupełnienia.

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów wypłacane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) wnioskodawcy. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat Wydziału. Zapomoga, w przypadku braku numeru konta, może być wypłacona w formie gotówkowej w kasie Uczelni. W przypadku nieodebrania zapomogi z kasy w wyznaczonym terminie, ponowna jej wypłata możliwa jest jedynie na wskazany przez doktoranta rachunek bankowy.

Więcej informacji w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów - link do strony


Drukuj