Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Ostatnia aktualizacja:  29 sierpnia 2017, godz. 12.45

 

Informacje ogólne o Domach Studenta UTP:

13 sierpnia br. zakończyliśmy internetową rejestrację wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta.
Wszystkich zainteresowanych, którzy nie zdążyli złożyć wniosku zapraszamy do Domów Studenta w Fordonie (F-1 lub F-2). Wniosek należy złożyć w Administracji Domu Studenta. Przy jego wypełnianiu nie ma obowiązku wskazywania dochodu w rodzinie - decyduje kolejność zgłoszeń.

Adresy Domów Studenta:
DS F-1:
Al. Prof. S. Kaliskiego 12, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-40, e-mail: admin-dsf1@utp.edu.pl

DS F-2: Al. Prof. S. Kaliskiego 14, 85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340-87-95, e-mail: admin-dsf2@utp.edu.pl


Do pobrania:
wniosek o przyznanie miejsca w pok. 2 lub 3 osobowym - studenci UTP
wniosek o przyznanie miejsca w pok. 2 lub 3 osobowym - studenci innych Uczelni


Kwaterowanie na r.a. 2017/2018

Kwaterowanie w Domach Studenta odbywać się będzie w dniach:
28-29 września (czwartek, piątek) w godzinach od 900 do 1400
30 września - 1 października (sobota, niedziela) w godzinach od 1000 do 1400
2-6 października (poniedziałek – piątek) w godzinach od 900 do 1400.

Przy kwaterowaniu należy posiadać:
- dowód dokonania opłaty za m-c październik (wpłata na właściwy numer konta, informacja poniżej),
- dwa zdjęcia legitymacyjne,
- dwa egzemplarze umowy o zakwaterowanie (jeżeli wcześniej nie została dostarczona do DS).

Numery kont:

 1. studenci UTP oraz studenci innych Uczelni, z którymi UTP podpisał umowę o kwaterowaniu (dotyczy następujących uczelni bydgoskich: KPSW, UMK CM, WSG, Akademia Muzyczna, UKW) 
  należność za zakwaterowanie wpłacają na indywidualny numer konta do płatności za Dom Studenta.
 2. studenci innych Uczelni, z którymi UTP nie podpisał umowy o kwaterowaniu (dotyczy pozostałych uczelni niewymienionych powyżej)
  należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Uczelni: 
  PeKaO SA II.O. Bydgoszcz 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
 3. studenci obcokrajowcy (w tym studenci Erasmusa)
  należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Domu Studenta, w którym zamieszkają:

  DS-B1     82 1240 2092 9128 5991 9999 9941
  DS-B2     29 1240 2092 9128 5992 9999 9941
  DS-F1     73 1240 2092 9128 5993 9999 9941
  DS-F2     20 1240 2092 9128 5994 9999 9941

 

Wzory umów  o zakwaterowanie na rok akademicki 2017/2018

1)  dla studentów Uniwersytetu

2)  dla studentów innych uczelni, z którymi UTP podpisał porozumienie o zakwaterowaniu (dot. następujących Uczelni bydgoskich: UKW; KPSW; WSG, Akademia Muzyczna, CM UMK)

Kodeks Etyki Studenta

Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich

w Bydgoszczy

My, studenci Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy, mając na uwadze doniosły wpływ nauki na jakość ludzkiego życia, żywimy przekonanie, iż stanęliśmy przed szansą, która przez wieki była niedostępna i elitarna, której wielu młodych ludzi w przeszłości nie otrzymało nie ze względu na osobiste predyspozycje, lecz stosunki społeczne. Tą szansą jest możliwość zdobycia wiedzy. Wierzymy, że ten kodeks posłuży za dowód naszej świadomości jej niezwykłego znaczenia, a także poczucia odpowiedzialności, która z niej wynika. Będąc wiernymi naszym powinnościom akademickim i społecznym, mając świadomość odpowiedzialności za dobre imię studenta, zobowiązujemy się do przestrzegania zasad etycznych i stosowania się do najwyższych standardów akademickich oraz deklarujemy, iż będziemy:

§ 1

1.Kierować się fundamentalnymi zasadami moralnymi i etycznymi, będącymi podporą cywilizacji, w której funkcjonujemy.
2.Przestrzegać obowiązującego prawa, a w szczególności ustawy – Prawoszkolnictwie wyższym oraz innych aktów prawnych obowiązujących w naszej Uczelni.

§ 2

1.Nieustannie dążyć do samodoskonalenia.
2.Wspierać pozostałych studentów w ich dążeniu do poszerzania wiedzyumiejętności.
3.Zdobytą wiedzę wykorzystywać dla dobra Kraju.

§ 3

Postępować zgodnie z treścią złożonego przez nas ślubowania, w szczególności:

a) wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości;
b) szanować prawa i zwyczaje akademickie;
c) dbać o godność i honor studenta.

§ 4

Uczciwie i rzetelnie wywiązywać się z naszych obowiązków, w szczególności:

a) uzyskiwać zaliczenia przedmiotów oraz przygotowywać prace zaliczeniowe i dyplomowe z poszanowaniem praw autorskich;
b) wypełniać zobowiązania wobec uczelni z poszanowaniem wyznaczonych terminów.

§ 5

Korzystać z wolności słowa z poszanowaniem zasad rzetelnej i merytorycznej dyskusji.

§ 6

Postępować dla dobra wspólnoty akademickiej, dbać o dobre imię i pozytywny wizerunek Uczelni oraz szanować jej tradycje.

§ 7

1.Szanować godność wszystkich członków społeczności akademickiej.
2.Odnosić się do pracowników Uczelni z należnym im szacunkiem.

§8

Współdziałać na rzecz krzewienia i upowszechniania niniejszego Kodeksu wśród studentów oraz innych członków społeczności akademickiej Uczelni.

MOSTECH to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach technicznych w Polsce. W programie uczestniczą:MOSTECH plakat foto

1. Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie,

2. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni,

3. Akademia Morska w Gdyni,

4. Akademia Morska w Szczecinie,

5. Akademia Techniczno - Humanistyczna,

6. Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy,

7. Politechnika Białostocka,

8. Politechnika Częstochowska,

9. Politechnika Gdańska,

10. Politechnika Koszalińska,

11. Politechnika Krakowska,

12. Politechnika Lubelska,

13. Politechnika Łódzka,

14. Politechnika Opolska,

15. Politechnika Poznańska,

16. Politechnika Radomska,

17. Politechnika Rzeszowska,

18. Politechnika Szczecińska,

19. Politechnika Śląska,

20. Politechnika Świętokrzyska,

21. Politechnika Warszawska,

22. Politechnika Wrocławska,

23. Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie,

24. Uniwersytet Zielonogórski,

25. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie,

Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu jest biuro Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych mieszczące się w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (www.kaut.agh.edu.pl)

Założenia programu MOSTECH

Założeniem programu MOSTECH jest wdrożenie procesu bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia i ułatwianie krajowej wymiany studentów. Studia w ramach programu MOSTECH może podjąć student po zaliczeniu drugiego roku studiów, zaliczeniu bez braków semestru bieżącego oraz po uzyskaniu zgody dziekana Uczelni macierzystej na odbycie studiów w innej uczelni. W ramach programu MOSTECH student ma możliwość:

 • odbycia semestru studiów w wybranej uczelni,
 • studiowania w ramach indywidualnego programu studiów,
 • studiowania w ramach standardowego programu zgodnego z planem nauczania na danym semestrze w uczelni przyjmującej.

Zaliczenie odbytych studiów

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku braku 30 punktów ECTS, brakujące punkty należy uzyskać w uczelni macierzystej. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danej uczelni.

Stypendia

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOSTECH, przysługujące studentowi stypendia: socjalne, naukowe, ministra NiSzW i inne wypłaca uczelnia macierzysta. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają odpłatnie, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim, zgodnie z własnym systemem opłat.

MostAR to program wymiennego kształcenia studentów w uczelniach rolniczych w Polsce.MostAR plakat foto

W programie uczestniczą:

1. Akademia Podlaska w Siedlcach

2. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

3. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

4. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

5. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

6. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

7. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

8. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

9. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Jednostką koordynującą funkcjonowanie programu i siedzibą Biura MostAR-u jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (www.sggw.pl)

Założenia programu MostAR

Program MostAR jest nową ofertą kształcenia w uczelniach rolniczych w Polsce. Jest adresowany do studentów, którzy część studiów (na wszystkich kierunkach realizowanych przez uczelnie rolnicze w Polsce) chcą kontynuować poza macierzystą uczelnią.

Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego roku studiów i po akceptacji programu przez dziekana wydziału macierzystej uczelni studenta.

W ramach tego programu student ma możliwość:

 • odbycia rocznych lub semestralnych studiów w wybranej uczelni,
 • wyboru przedmiotów w oparciu o istniejące w danej uczelni programy studiów,
 • studiowania w ramach indywidualnego programu różne przedmioty wybrane z różnych semestrów danego kierunku studiów lub pokrewnego.

Zaliczenie odbytych studiów

Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS. Semestralny program studiów powinien zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku braku 30 punktów ECTS, brakujące punkty należy uzyskać w uczelni macierzystej. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danej uczelni. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów w wybranej uczelni są uwzględniane przy obliczaniu średniej za dany rok studiów, jak również z całego okresu studiów.

Stypendia

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi stypendia: socjalne, naukowe, ministra NiSzW i inne wypłaca uczelnia macierzysta. Uczelnie przyjmujące studentów zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domach akademickich.

LOGO Przychodnia fotoInformujemy wszystkich STUDENTÓW, że w Przychodni Akademickiej otrzymają BEZPŁATNĄ pomoc medyczną w ramach zawartych kontraktów z NFZ.

Zapraszamy pacjentów – studentów, pracowników całego kraju oraz obcokrajowców.

Gwarantujemy wsparcie i pomoc różnych specjalistów.

Przychodnia Akademicka Sp. z o.o. posiada dwie placówki:

1. w centrum Bydgoszczy (nie daleko Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP)
przy ul. Kołłątaja 9 (piętro I)  

2. w dzielnicy Fordonu (Akademik Studencki UTP) ul. Kaliskiego 14 (DS-2).

Jak skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej w Przychodni Akademickiej?

Należy zadeklarować wybór konkretnego lekarza lub pielęgniarki wypełniając formularz „Deklaracja wyboru...”, która znajduję się na stronie http://www.akademicka-med.pl/rejestracja.php lub bezpośrednio w Przychodni. Pomimo wyboru konkretnego lekarza/pielęgniarki /położnej  zostajecie OBJĘCI OPIEKĄ CAŁEGO PERSONELU MEDYCZNEGO w naszej jednostce. Ponadto przysługuje Wam prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych (po wcześniejszym ustaleniu diagnozy przez lekarza). Kompleksowe i skoordynowane świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu chorego.

TELEFONY do Rejestracji:

 • Rejestracja ogólna Przychodni  przy ul. Ks. H. Kołłątaja 9 tel. (52) 322 60 66
 • Rejestracja Poradni Ginekologiczno-Położniczej ul. Ks. H. Kołłątaja 9 tel. (52) 322 54 99
 • Rejestracja do Filii FORDON (Akademik) przy ul. Prof. S. Kaliskiego 14 tel.(52) 340 87 24
W Przychodni oprócz lekarza rodzinnego znajdziecie wielu specjalistów w jednym miejscu: dermatolog, ginekolog-położnik, okulista, stomatolog, laryngolog, dietetyk, psycholog, psychiatra i lekarz medycyny pracy

Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie i Facebooku. SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Wyszukaj Pracownikautp assistant

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące Uniwersytetu UTP wypełnij poniższy formularz:

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami