Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityka plików cookie. Warunki przechowywania lub dostępu do cookie możesz określić w Twojej przeglądarce.

Zamknij
Logotyp uczelni - Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
Orzeł - godło Polski

Stypendia Prezydenta Miasta dla absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce

 

7 października br. upływa termin składania wniosków o stypendia dla absolwentów szkół ponadgminazjalnych.

Podstawa prawna:

  • Uchwała Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Uchwała jest zamieszczona pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/1224_tcm30-175113.pdf   
  • Uchwała Nr XIII/218/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę
    w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów absolwentom szkół ponadgimnazjalnych w ramach Programu Stypendialnego dla Młodzieży Osiągającej Szczególne Wyniki w Nauce. Uchwała jest  zamieszczona pod adresem www.bip.um.bydgoszcz.pl/binary/218_tcm30-205891.pdf    

Zasady udzielania stypendiów:      
1) o stypendium ubiegać się mogą zameldowani na stałe w Bydgoszczy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, publicznych i niepublicznych z siedzibą w Bydgoszczy, którzy zdali egzamin maturalny w roku składania wniosku,     
2) warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium jest zdany egzamin maturalny z matematyki w roku zdania matury na poziomie rozszerzonym z wynikiem, co najmniej 60 proc. pkt. oraz podjęcie w Bydgoszczy studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych lub niepublicznych, na kierunkach:    

informatyka,     
informatyka stosowana,
mechatronika,
teleinformatyka,
elektronika i telekomunikacja,
inżynieria materiałowa,
budownictwo,
fizyka,
inżynieria środowiska,
mechanika i budowa maszyn,
mechaniczna inżynieria tworzyw,
wzornictwo,
architektura i urbanistyka,
energetyka,
transport,
elektrotechnika.

3) wnioski o udzielanie stypendiów zgłaszają zainteresowani do 7 października każdego roku w Urzędzie Miasta Bydgoszczy (wzór wniosku stanowi załącznik uchwały Nr LVIII/1224/14 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 maja 2014 r.),
    
4) stypendium może być udzielone absolwentowi tylko raz, na okres dziewięciu miesięcy, począwszy od miesiąca października.    

Do wniosku o stypendium należy dołączyć następujące dokumenty:     
1) potwierdzoną za zgodność z oryginałem w macierzystej szkole kserokopię świadectwa z egzaminu maturalnego, zdanego w roku składania wniosku,     
2) zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na pierwszy roku studiów,     
3) potwierdzenie zameldowania na pobyt stały w Bydgoszczy.

13.03.2018

Informujemy, że od 12 marca 2018 r. próg dochodowy uprawniający do otrzymania stypendium socjalnego lub socjalnego w zwiększonej wysokości został podwyższony do kwoty 1.051,70 zł pobierz


07.03.2018

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminu składania wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim r.a. 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów należy składać w dziekanacie Wydziału w następujących terminach:

  • studenci III semestru studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w I i II semestrze studiów II°) do 20 marca 2018 r.
  • osoby, które zostaną  przyjęte na I rok studiów II° (za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe uzyskane w ostatnim roku studiów I°) od 4 do 9 kwietnia 2018 r.

14.11.2017

Zasady przyznawania stypendiów i zapomóg dla studentów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego z funduszu pomocy materialnej w roku akademickim 2017/2018 - Zarządzenie Rektora nr Z.18.2017.2018 z dnia 14.11.2017 r.
(obowiązujące do 11.03.2018 r.pobierz


22.09.2017

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminu składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2017/2018 należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 13 października 2017 r.
Dziekanaty poszczególnych Wydziałów przyjmować będą wnioski począwszy od 2 października 2017 r.


21.09.2017

Zmiany w zasadach przyznawania stypendium socjalnego 

Od 1 sierpnia 2017 r. na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) zostały wprowadzone następujące zmiany w sposobie obliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta:
1) zmiana do zasad obliczania utraty i uzyskania dochodu
Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu nie stosuje się do dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej i dochodu z tytułu wyrejestrowania lub rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej, jeżeli student lub doktorant lub członek rodziny utracili dochód z tych tytułów i w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia utraty dochodu, uzyskali dochód u tego samego pracodawcy lub zleceniodawcy, lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpoczęli pozarolniczą działalność gospodarczą
2) zmiana zasad ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
W przypadku, gdy członek rodziny osiąga dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów dochód nie jest ustalany na podstawie oświadczenia (jak było to obliczane do 31.07.2017 r.), a zgodnie ze stawkami dochodu ogłaszanymi przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Wysokość dochodu za rok 2016 została ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
Wzór Zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest odpowiednio prawo do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub świadczenia wychowawczego, dotyczące osoby rozliczającej się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
3) zmiana katalogu dochodów nieopodatkowanych wliczanych do dochodu
Dochodem niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wliczanym do dochodu wnioskodawcy są stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej. W związku z tym zmianie uległ wzór oświadczenia o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu wliczanych do dochodu rodziny. 
Powyższe zmiany zostały uwzględnione w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej obowiązującym od 01.10.2017 r.

 

 

 

 

Wyszukaj Pracownikautp assistant

UTP - logotyp

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

 

Al. prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz

 

Skontaktuj się z nami