Ubezpieczenia NNW i OC studentów

Informujemy, że na ubezpieczyciela studentów w roku akademickim 2018/2019 wybrany został InterRisk Vienna Insurance Group.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą.

plakat

 

Warianty i warunki ubezpieczenia - pobierz

OWU NNW - pobierz

OWU OC - pobierz

Regulamin konkursu "Ubezpiecz się i wygraj nagrodę" - pobierz

Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora przyznaje się w danym roku akademickim w dwóch terminach ustalanych przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich i podawanych do wiadomości w odrębnym komunikacie, przy czym w drugim terminie przyznaje się stypendia wyłącznie dla studentów I i III semestru studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. Student I semestru studiów I stopnia:
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1a),
  2. został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego
  3. jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Wykaz olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018 zawiera pkt. 2 Komunikatu MEN: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/aktualizacja-komunikatu-z-9-czerwca-2016-r-3.pdf
 2. Student III, V i VII semestru studiów  I stopnia oraz student III semestru studiów II stopnia
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. uzyskał pełną rejestrację na semestr, na którym składa wniosek o stypendium (bez rejestracji warunkowej),
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku studiów,
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.
 3. Student I semestru studiów II stopnia oraz student II semestru studiów II stopnia rozpoczętych od semestru letniego
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. podjął studia II stopnia w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia,
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ostatnim roku studiów I stopnia (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągniecie to uwzględnia się),
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnim roku studiów I stopnia.
 4. Student IV semestru studiów  II stopnia rozpoczętych od semestru letniego:
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. uzyskał pełną rejestrację na III semestr studiów (bez rejestracji warunkowej),
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku studiów,
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów na każdym kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

Liczebność grupy 10% studentów ustalana jest osobno dla:

 1. studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz studentów po ostatnim roku studiów,
 2. studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stan studentów do ustalenia liczby 10% w każdej grupie przyjmuje się na dzień 1 października danego roku akademickiego z zastrzeżeniem, że w drugim terminie przyznawania stypendiów stan studentów I roku II stopnia powiększa się o rekrutację marcową.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w ramach list rankingowych  sporządzanych (w terminie określonym przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich) na podstawie sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców.
Sporządzane są dwie listy rankingowe w ramach kierunku studiów:

 1. lista rankingowa obejmująca wnioskodawców - studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 2. lista rankingowa obejmującą wnioskodawców - studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ostateczną liczbę stypendiów w ramach każdej z list rankingowych ustala rektor/ USKS.  W sytuacji, gdy liczba wnioskodawców w jednej grupie rankingowej jest mniejsza niż to wynika z 10% rektor/ USKS może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.

Studenci I roku studiów I stopnia, spełniający kryteria o których mowa w ust. 2 pkt. I niniejszego paragrafu umieszczani są na czele listy rankingowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 1.

Stypendia przyznawane są studentom, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej. W przypadku studentów, którzy w danej grupie rankingowej uzyskali taką samą liczbę punktów, a znaleźli się na ostatnim miejscu listy osób, którym można przyznać stypendium, o miejscu w rankingu decydują kolejne kryteria posiłkowe:

 1. uzyskanie średniej powyżej 4,0 oraz osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego;
 2. liczba punktów za średnią ocen,
 3. liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
 4. iczba przedmiotów liczona do średniej ocen,
 5. liczba ocen z egzaminów z przedmiotów liczonych do średniej ocen.

Jeżeli, po uwzględnieniu kryteriów posiłkowych, uwzględnienie w liczbie uprawnionych do stypendium grupy wnioskodawców z taką samą liczbą punktów spowodowałoby przekroczenie limitu, o którym mowa w § 5 ust. 3, wówczas liczbę uprawnionych pomniejsza się o tę grupę.
W takiej sytuacji Rektor/ OSKS może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.

Na ostateczny wynik klasyfikujący wnioskodawcę na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I stopnia), składa się suma punktów za wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,00) albo liczba punktów uzyskana za średnią ocen i osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty według wzoru: liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jedynie za średnią ocen, średnia ocen niższa niż 4,00 nie podlega przeliczeniu na punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową, o której mowa w ust. 4.
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe średnia ocen przeliczana jest na punkty bez względu na jej wysokość, przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 40 punktów.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przeliczane są na punkty zgodnie z poniższymi tabelami:

Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe wnioskodawca potwierdza odpowiednimi dokumentami. Sposób udokumentowania osiągnięć określony jest w pkt. 10.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.

Związek wykazanego przez studenta osiągnięcia naukowego, o którym mowa w ust. 10 pkt. Ia – c ze studiowanym kierunkiem studiów potwierdza na załączonej przez studenta dokumentacji osiągnięcia prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału.

Student I roku studiów I stopnia dołącza dokument potwierdzający status finalisty olimpiady międzynarodowej.  Student przyjęty na studia w UTP z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego w związku ze statusem laureata/ finalisty olimpiady przedmiotowej do wniosku nie dołącza żadnych dodatkowych dokumentów.  

Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów.

Sposób wyliczania średniej ocen do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie jest tożsamy ze sposobem obliczania średniej ocen do końcowego wyniku ze studiów, o którym mowa w § 41 ust. 3 Regulaminu studiów UTP.

Średnia ocen, o której mowa w § 5 ust. 9, jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty stanowiące różnice w efektach kształcenia oraz przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach.  
W przypadku studentów I i II semestru studiów II stopnia do średniej ocen nie są liczone oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.

Średnią ocen studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia w UTP, w przypadku gdy skala ocen jest inna niż obowiązująca w UTP przelicza się wg następujących wzorów:

 • skala ocen od 2,0 do 5,5
 • średnia ocen UTP = 6 x średnia ocen inna uczelnia/7 + 2/7
 • skala ocen od 2,0 do 6,0
 • średnia ocen UTP = 3 x średnia ocen inna uczelnia/4 + 2/4

Załącznikiem do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wydrukowane przez dziekanat zestawienie ocen z semestrów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen. Wymóg ten nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia UTP, którzy do wniosku o przyznanie stypendium załączają potwierdzoną informację z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń (z podziałem na semestry),  informację o obwiązującej w Uczelni skali ocen oraz informację, że student nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnim roku studiów I stopnia. Załącznikiem do ustalenia średniej ocen nie jest suplement do dyplomu.

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednej specjalności w ramach kierunku do ustalenia prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się średnią ocen uzyskaną na specjalności podstawowej (wybranej przez studenta w deklaracji o wyborze specjalności). Po ukończeniu specjalności podstawowej stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane na drugiej specjalności.  

Student, który został skierowany przez uczelnię do odbywania studiów za granicą w ramach wymiany studenckiej w zakresie programu międzynarodowego (np. LLP Erasmus) lub na podstawie innej umowy zawartej przez uczelnię może otrzymać, na okres studiów za granicą, stypendium rektora dla najlepszych studentów w podwyższonej wysokości pod warunkiem spełnienia wszystkich kryteriów wymaganych do przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku. Decyzję o zwiększeniu stypendium podejmuje rektor albo USKS na wniosek studenta zaopiniowany przez dziekana wydziału.

Wzory obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:

Regulamin przyznawania pomocy materialnej

Regulamin obowiązujący w r.a. 2018/2019 tekst ujednolicony <pobierz>
Zarządzenia Rektora w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu: Z.1.2018.2019 <pobierz>,
Z.7.2018.2019 <pobierz>

WZORY DRUKÓW obowiązujących w r.a. 2018/2019


wzór nr 1 NOWY
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów
wzór nr 1a NOWY
wniosek o stypendium rektora dla najlepszych studentów (dla studentów I roku studiów I stopnia)
wzór nr 2 NOWY
wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
wzór nr 3 NOWY
wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
wzór nr 4 NOWY
wniosek o przyznanie zapomogi
wzór nr 5 NOWY
wniosek studenta UTP o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokoje 2 i 3-osobowe)
wzór nr 5a NOWY
wniosek studenta UTP o przyznanie miejsca w Domu Studenta (pokoje 1-osobowe)
wzór nr 6 
zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych
wzór nr 7
oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
wzór nr 8
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
wzór nr 9
oświadczenie o uzyskiwaniu dochodu przez okres pełnych 12 miesięcy w roku bazowym (w sytuacji gdy cały dochód z roku bazowego nie został zgłoszony jako utracony)
wzór nr 10  NOWY
wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny (zał. do wniosku nr 2)
wzór nr 11
oświadczenie o zmianie okoliczności mających wpływ na przyznane prawo do stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
wzór nr 12 NOWY
oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
wzór nr 13 NOWY
postanowienie dziekana w sprawie powołania Studenckiej Komisji Stypendialnej
wzór nr 14 NOWY
oświadczenie w sprawie przetwarzania i ochrony danych osobowych (dla członków Komisji Stypendialnej)

Pomoc materialna

Kredyty studenckie

Ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów


STUDENCI - OBYWATELE POLSCY

 1. Student lub doktorant korzysta z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny osoby ubezpieczonej:
  • do czasu ukończenia 26 roku życia - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na rodzicach, dziadkach bądź opiekunach prawnych;
  • bez ograniczenia wieku - jeżeli jego małżonek podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (wynikającemu np. ze stosunku pracy) - obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia ciąży na małżonku.
 2. Studentów i doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, do ubezpieczenia zdrowotnego - na ich pisemny wniosek - zgłasza Uczelnia i odprowadza za nich składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
 3. Studentów i doktorantów, którzy nie ukończyli 26 roku życia i nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu (nie posiadają rodziców, dziadków lub opiekunów prawnych bądź rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni lub małżonek nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego) po rozpoznaniu sytuacji studenta lub doktoranta może ubezpieczyć Uczelnia.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt 6 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  – Uczelnia  zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego i opłaca składkę za studentów oraz doktorantów, gdy zainteresowani przedstawią stosowne oświadczenie o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (w szczególności dotyczy to osób, które ukończyły 26. rok życia).

Do pobrania: Oświadczenie studenta/doktoranta wnoszącego o ubezpieczenie zdrowotne

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta i doktoranta wygasa z dniem ukończenia szkoły wyższej lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub doktorantów ale prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla studentów i doktorantów wygasa po upływie 4 miesięcy od zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów/ doktorantów.

Czy student ma obowiązek ubezpieczyć się w NFZ?
Zgodnie z przepisami, studenci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy wskazują również wyraźnie kolejność przejmowania obowiązku zgłoszenia. Jeżeli student jest zatrudniony na umowę o pracę, do ubezpieczenia zgłasza go (i odprowadza składkę) pracodawca, jeżeli natomiast student prowadzi własną działalność gospodarczą, obowiązek ten leży po jego stronie. W drugiej kolejności obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia mają - w przypadku studenta, który nie ma umowy o pracę czy własnej działalności gospodarczej - rodzice, ale tylko do 26. roku życia studenta. Studenta, który ukończył 26. rok życia lub nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Zgłoszenie to następuje po immatrykulacji i złożeniu przez studenta oświadczenia o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Dotyczy to zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. 

Czy jest możliwość ubezpieczenia się poza uczelnią?
Oczywiście, zawsze można dodatkowo ubezpieczyć się komercyjnie, na przykład od nieszczęśliwych wypadków, jednak takie ubezpieczenie nie zwalnia z ustawowego obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.  

Czy podczas przyjmowania do przychodni lub na oddział szpitalny student powinien mieć ze sobą jakieś dokumenty? Jeśli tak, to jakie?
Począwszy od 1 stycznia 2013 roku aby zarejestrować się na wizytę w przychodni lekarskiej, poradni, aby skorzystać z opieki szpitalnej, a więc aby udowodnić fakt ubezpieczenia wystarczy podać numer PESEL i okazać dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, dzieci - legitymację szkolną). Na tej podstawie system eWUŚ zweryfikuje uprawnienia do leczenia.  

Czy w mniej groźnych przypadkach, np. przeziębienia albo zatrucia, student musi leczyć się w placówce służby zdrowia w miejscu swojego zameldowania?
Każdy ubezpieczony w NFZ, a więc i student, ma prawo leczyć się w dowolnym miejscu w kraju w placówce, która ma podpisany kontrakt z NFZ.

Dokąd musi zgłosić się student/doktorant z wnioskiem o ubezpieczenie przez Uczelnię?
Student/doktorant musi zgłosić się do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich ( Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 13A) i wypełnić odpowiedni dokument. Powinien mieć przy sobie dowód osobisty. Po kilku dniach od zgłoszenia (ok. 3 dni) powinien zgłosić się po odbiór potwierdzenia zgłoszenia.

STUDENCI - OBCOKRAJOWCY

1. Studenci i doktoranci będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego \ Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zamieszkujący na terytorium tego państwa mogą korzystać z opieki zdrowotnej na takich samych zasadach jak polscy ubezpieczeni pod warunkiem posiadania aktualnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydanej w kraju pochodzenia.

2. Studenci i doktoranci niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy studiują w Polsce i posiadają ważną Kartę Polaka lub zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji oraz nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, mogą ubezpieczyć się dobrowolnie, zawierając stosowną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W takiej sytuacji składkę na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza UTP.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 2. z podpisaną umową i ważną Kartą Polaka lub dokumentem potwierdzającym pochodzenie polskie w rozumieniu przepisów o repatriacji należy zgłosić się do Działu Kształcenia i Spraw Studenckich (Al. Prof. S. Kaliskiego 7, bud. RCI, pok. 13A) w celu dokonania dalszych formalności,
 3. po dokonaniu wyżej wymienionych formalności UTP będzie opłacał comiesięczne składki za ubezpieczenie zdrowotne,
 4. w celu korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej należy wypełnić deklarację w dowolnej przychodni, która ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Studenci i doktoranci niebędący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niemogący wykazać się ważną Kartą Polaka lub dokumentem zaświadczającym, iż zostali uznani za osoby polskiego pochodzenia w rozumieniu przepisów o repatriacji, mogą zawrzeć z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne i samodzielnie opłacać comiesięczną składkę.

Aby ubezpieczyć się zdrowotnie należy:

 1. udać się do Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (ul. Łomżyńska 33) w celu podpisania umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
 2. samodzielnie opłacać składkę ubezpieczenia.

Zapomogi dla studentów

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy finansowej przyznawanej na wniosek studenta, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.

W tej definicji można wyróżnić trzy kryteria, według których oceniane są okoliczności mające uzasadniać przyznanie zapomogi:

 • pogorszenie sytuacji materialnej - warunkiem otrzymania zapomogi jest wykazanie, że w wyniku określonego zdarzenia losowego sytuacja materialna studenta uległa zauważalnemu pogorszeniu. Nawet jeżeli sytuacja materialne studenta jest trudna, ale nie nastąpiło jej pogorszenie - nie otrzyma on zapomogi. Może się jednak z tego tytułu ubiegać o przyznanie stypendium socjalnego,
 • przejściowość - pogorszenie sytuacji materialnej, o którym mowa powyżej nie może mieć charakteru trwałego, co znaczy, że błędnym jest uzasadnienie wniosku o zapomogę trwałym pozostawaniu rodziców bez pracy czy przewlekłą chorobą.
 • losowość - pogorszenie sytuacji materialnej musi wynikać z przyczyn niezależnych od studenta, a nie z podjęcia przez niego czy członków jego rodziny określonych decyzji. Oznacza to, że np. zwiększone wydatki związane z rozpoczęciem studiów czy rozwód rodziców nie stanowią
 • okoliczności uzasadniającej przyznanie zapomogi, ponieważ są związane z podjęciem świadomej decyzji. Zdarzenia losowe będące przesłanką do przyznania zapomogi muszą być zdarzeniami nieprzewidywalnymi, niezależnymi od woli wnioskodawcy i nie do uniknięcia mimo zachowania należytej staranności.

Uzasadnienie wniosku o zapomogę powinno zawierać wskazanie zdarzenia losowego oraz dokładny opis, w jaki sposób zaistniałe zdarzenie przyczyniło się do przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Opisaną sytuację należy udokumentować.   Student studiujący na więcej niż jednym Wydziale UTP może złożyć wniosek o zapomogę tylko w jednym dziekanacie Wydziału z zastrzeżeniem, że w przypadku pobierania stypenidum socjalnego lub stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wniosek o zapomogę może być złożony jedynie w dziekanacie wypłacającym te formy pomocy materialnej.   Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.

Wzory obowiązujące w r. a. 2018/2019:

 

Stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnością

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu.

Wyróżnia się trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. znaczny,
 2. umiarkowany,
 3. lekki.

Ubiegając się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych należy przedłożyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.

Znaczny stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu znacznym w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,
 4. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 5. niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Umiarkowany stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów.

Lekki stopień niepełnosprawności oznacza:

 1. niepełnosprawność w stopniu lekkim w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 2. częściową niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do III grupy inwalidów

Wysokość stypendium jest zróżnicowana dla poszczególnych stopni niepełnosprawności i ustalana jest przez rektora w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego.

Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta.

Wzory obowiązujące w r. a. 2018/2019

 

Stypendia socjalne dla studentów

Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty, o której mowa w pkt. 2.

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego, z tym, że miesięczna jego wysokość nie może być niższa niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2016.930 j.t. ze zmianami), oraz wyższa niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2016. 1518 j.t. ze zm.).  W roku akademickim 2018/2019 obowiązuje próg dochodowy: 1.051,70 zł i jest to najwyższy próg dopuszczony ustawowo.

Wysokość stypendium socjalnego uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie studenta osiągniętego w roku 2017 z zastrzeżeniem przepisów o dochodzie utraconym i uzyskanym.

Liczbę członków rodziny przyjmuje się według stanu na dzień składania wniosku z wyjątkiem przypadku, gdy postępowanie o ustalenie alimentów na rzecz studenta zostało wszczęte lub rozstrzygnięte po upływie roku bazowego (2017) - wówczas student ma obowiązek wykazać dochody rodzica pozwanego o alimenty, a jego osobę wliczyć do składu rodziny.

Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymywać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student studiów stacjonarnych, który spełnia powyższe kryteria może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

Zwiększenie stypendium socjalnego nie przysługuje w przypadku, gdy okoliczości nie wymagają od studenta studiów stacjonarnych dojazdu do Uczelni tj. gdy przebywa na urlopie zdrowotnym lub oczekuje na powtarzanie semestru studiów (bez jednoczesnej realizacji zajęć stanowiących dług punktowy z niższych semestrów lub pisania pracy dyplomowej).

Student studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studenta do wniosku o przyznanie stypendium oprócz dokumentacji o dochodach dołącza oświadczenie o fakcie korzystania ze stancji lub innego niż dom studenta obiektu zbiorowego zakwaterowania. Wszyscy studenci studiów stacjonarnych ubiegający się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości składają oświadczenie zawierające informacje potwierdzające fakt, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Oba oświadczenia zawiera treść wniosku o stypendium (wzór nr 2).

Przy ocenie trudności dojazdu brane pod uwagę są następujące kryteria:

 1. odległość od miejsca stałego zameldowania,
 2. czas dojazdu najszybszym dostępnym środkiem transportu,
 3. liczba możliwych połączeń,
 4. odległość miejsca zamieszkania od najbliższego przystanku.

Wymagane dokumenty i szczegółowa instrukcja obliczania dochodu w rodzinie  -  pobierz


Wzory druków obowiązujących w r.a. 2018/2019:

Inne wzory druków:

 

Zasady ubiegania się o świadczenia

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 • zapomogi.

Oprócz świadczeń wymienionych powyżej student może również ubiegać się o pomoc materialną przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenta uczelni, jak również o zakwaterowanie małżonka i dziecka w Domu Studenta uczelni.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują także studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzyma pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Student może otrzymywać stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim). W przypadku, gdy terminarz roku akademickiego przewiduje rozpoczęcie studiów II stopnia w semestrze letnim w terminie późniejszym niż z dniem 31 marca okres wypłacania stypendiów w pierwszym semestrze ich otrzymywania wynosi 3 miesiące.

Stypendia wypłacane są w równych ratach miesięcznych. W przypadku pierwszej wypłaty dopuszcza się jej realizację z miesięcznym opóźnieniem, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. W uzasadnionych przypadkach harmonogram wypłat może ulec zmianie decyzją prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej maksymalnie:

 • do końca lutego – na studiach kończących się semestrem zimowym,
 • do końca czerwca – na studiach kończących się semestrem letnim z zastrzeżeniem, że ostatnim miesiącem wypłaty jest miesiąc, w którym został zdany egzamin dyplomowy.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku wzór - pdf

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują żadne świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Uprawnienie do maksymalnie trzyletniego okresu pobierania świadczeń na studiach II stopnia jest jednorazowe, a czas jego trwania rozpoczyna się w momencie podjęcia tych studiów po raz pierwszy.

Student przebywający na urlopie:

a) udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka może otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
b) udzielonym z powodów innych niż wymienione pod lit. a) może otrzymywać tylko stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Student, o którym mowa w pod lit. a), który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego nie otrzymuje zwiększenia stypendium socjalnego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.
Student, o którym mowa pod lit. b), który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego nie otrzymuje świadczeń pomocy materialnej (z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

a) świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń pomocy materialnej,
b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,
c) świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do świadczenia pomocy materialnej.

W przypadku nienależnego pobrania przez studenta świadczenia, o którym mowa w pkt. b rektor kieruje wniosek do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.

Wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi student składa na obowiązujących drukach we właściwym Dziekanacie Wydziału.

Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odpowiedzialny jest student - wnioskodawca.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej obowiązujące w danym roku akademickim ustala prorektor ds. dydaktycznych i studenckich i podaje do wiadomości w odrębnym komunikacie.

Zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium studentowi, który nie złożył oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów do czasu jego uzupełnienia.

Student ma obowiązek odbioru w terminie wyznaczonym przez dziekanat wydziału decyzji administracyjnej w sprawie przyznania/ nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej. W przypadku decyzji przyznającej prawo do świadczeń potwierdzenie odbioru decyzji oraz złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów stanowi podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) wnioskodawcy. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat wydziału.

Zapomoga, w przypadku braku numeru konta, może być wypłacona w formie gotówkowej (autowypłata w banku PeKaO S.A.). W przypadku nieodebrania zapomogi z kasy w wyznaczonym terminie, ponowna jej wypłata możliwa jest jedynie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Więcej informacji w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (link do strony)

Menu