Stypendia rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora przyznaje się w danym roku akademickim w dwóch terminach ustalanych przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich i podawanych do wiadomości w odrębnym komunikacie, przy czym w drugim terminie przyznaje się stypendia wyłącznie dla studentów I i III semestru studiów rozpoczynających się od semestru letniego.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który spełnił łącznie następujące warunki:

 1. Student I semestru studiów I stopnia:
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1a),
  2. został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego
  3. jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty. Wykaz olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018 zawiera pkt. 2 Komunikatu MEN: https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/aktualizacja-komunikatu-z-9-czerwca-2016-r-3.pdf
 2. Student III, V i VII semestru studiów  I stopnia oraz student III semestru studiów II stopnia
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. uzyskał pełną rejestrację na semestr, na którym składa wniosek o stypendium (bez rejestracji warunkowej),
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku studiów,
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.
 3. Student I semestru studiów II stopnia oraz student II semestru studiów II stopnia rozpoczętych od semestru letniego
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. podjął studia II stopnia w terminie roku od ukończenia studiów I stopnia,
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w ostatnim roku studiów I stopnia (w przypadku, gdy data osiągnięcia przypada w okresie między ukończeniem studiów I stopnia, a rozpoczęciem studiów II stopnia osiągniecie to uwzględnia się),
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnim roku studiów I stopnia.
 4. Student IV semestru studiów  II stopnia rozpoczętych od semestru letniego:
  1. złożył wniosek o stypendium (wzór nr 1),
  2. uzyskał pełną rejestrację na III semestr studiów (bez rejestracji warunkowej),
  3. uzyskał wysoką średnią ocen lub osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w poprzednim roku studiów,
  4. nie powtarzał żadnego z semestrów w poprzednim roku studiów.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać nie więcej niż 10% liczby studentów na każdym kierunku studiów prowadzonego w Uczelni. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi.

Liczebność grupy 10% studentów ustalana jest osobno dla:

 1. studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia oraz studentów po ostatnim roku studiów,
 2. studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Stan studentów do ustalenia liczby 10% w każdej grupie przyjmuje się na dzień 1 października danego roku akademickiego z zastrzeżeniem, że w drugim terminie przyznawania stypendiów stan studentów I roku II stopnia powiększa się o rekrutację marcową.

Stypendia rektora dla najlepszych studentów przyznawane są w ramach list rankingowych  sporządzanych (w terminie określonym przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich) na podstawie sumy punktów uzyskanej przez wnioskodawców.
Sporządzane są dwie listy rankingowe w ramach kierunku studiów:

 1. lista rankingowa obejmująca wnioskodawców - studentów kierunku studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na obu poziomach kształcenia (I i II stopnia) z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów II stopnia,
 2. lista rankingowa obejmującą wnioskodawców - studentów pierwszego roku studiów II stopnia studiujących na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Ostateczną liczbę stypendiów w ramach każdej z list rankingowych ustala rektor/ USKS.  W sytuacji, gdy liczba wnioskodawców w jednej grupie rankingowej jest mniejsza niż to wynika z 10% rektor/ USKS może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.

Studenci I roku studiów I stopnia, spełniający kryteria o których mowa w ust. 2 pkt. I niniejszego paragrafu umieszczani są na czele listy rankingowej, o której mowa w ust. 4 pkt. 1.

Stypendia przyznawane są studentom, którzy otrzymali największą liczbę punktów w swojej grupie rankingowej. W przypadku studentów, którzy w danej grupie rankingowej uzyskali taką samą liczbę punktów, a znaleźli się na ostatnim miejscu listy osób, którym można przyznać stypendium, o miejscu w rankingu decydują kolejne kryteria posiłkowe:

 1. uzyskanie średniej powyżej 4,0 oraz osiągnięcia naukowego, artystycznego lub sportowego;
 2. liczba punktów za średnią ocen,
 3. liczba punktów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe,
 4. iczba przedmiotów liczona do średniej ocen,
 5. liczba ocen z egzaminów z przedmiotów liczonych do średniej ocen.

Jeżeli, po uwzględnieniu kryteriów posiłkowych, uwzględnienie w liczbie uprawnionych do stypendium grupy wnioskodawców z taką samą liczbą punktów spowodowałoby przekroczenie limitu, o którym mowa w § 5 ust. 3, wówczas liczbę uprawnionych pomniejsza się o tę grupę.
W takiej sytuacji Rektor/ OSKS może zdecydować o zwiększeniu liczby stypendiów w drugiej grupie rankingowej w ramach kierunku.

Na ostateczny wynik klasyfikujący wnioskodawcę na liście rankingowej (z wyjątkiem studentów pierwszego roku studiów I stopnia), składa się suma punktów za wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,00) albo liczba punktów uzyskana za średnią ocen i osiągnięcia naukowe lub osiągnięcia artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.

Średnia ocen przeliczana jest na punkty według wzoru: liczba punktów za średnią ocen = uzyskana średnia ocen x 10
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jedynie za średnią ocen, średnia ocen niższa niż 4,00 nie podlega przeliczeniu na punkty, a wnioskodawca nie zostaje wpisany na listę rankingową, o której mowa w ust. 4.
W przypadku ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe średnia ocen przeliczana jest na punkty bez względu na jej wysokość, przy czym minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 40 punktów.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przeliczane są na punkty zgodnie z poniższymi tabelami:

Osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe wnioskodawca potwierdza odpowiednimi dokumentami. Sposób udokumentowania osiągnięć określony jest w pkt. 10.

W przypadku braku dokumentu potwierdzającego wszystkie informacje niezbędne do właściwej kwalifikacji wskazanego przez studenta osiągnięcia nie przyznaje się za nie punktów.

Związek wykazanego przez studenta osiągnięcia naukowego, o którym mowa w ust. 10 pkt. Ia – c ze studiowanym kierunkiem studiów potwierdza na załączonej przez studenta dokumentacji osiągnięcia prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału.

Student I roku studiów I stopnia dołącza dokument potwierdzający status finalisty olimpiady międzynarodowej.  Student przyjęty na studia w UTP z pominięciem postępowania klasyfikacyjnego w związku ze statusem laureata/ finalisty olimpiady przedmiotowej do wniosku nie dołącza żadnych dodatkowych dokumentów.  

Nie wzywa się do uzupełnienia wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów w przypadku braku dokumentów potwierdzających osiągnięcia wskazane we wniosku lub w przypadku złożenia błędnych dokumentów.

Sposób wyliczania średniej ocen do stypendium rektora dla najlepszych studentów nie jest tożsamy ze sposobem obliczania średniej ocen do końcowego wyniku ze studiów, o którym mowa w § 41 ust. 3 Regulaminu studiów UTP.

Średnia ocen, o której mowa w § 5 ust. 9, jest średnią arytmetyczną ocen pozytywnych i negatywnych z wszystkich przedmiotów i rodzajów zajęć objętych planem studiów wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Do średniej ocen nie są wliczane przedmioty stanowiące różnice w efektach kształcenia oraz przedmioty zrealizowane w skutek rejestracji warunkowej na niższych semestrach.  
W przypadku studentów I i II semestru studiów II stopnia do średniej ocen nie są liczone oceny z egzaminu dyplomowego i pracy dyplomowej.

Średnią ocen studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia w UTP, w przypadku gdy skala ocen jest inna niż obowiązująca w UTP przelicza się wg następujących wzorów:

 • skala ocen od 2,0 do 5,5
 • średnia ocen UTP = 6 x średnia ocen inna uczelnia/7 + 2/7
 • skala ocen od 2,0 do 6,0
 • średnia ocen UTP = 3 x średnia ocen inna uczelnia/4 + 2/4

Załącznikiem do wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest wydrukowane przez dziekanat zestawienie ocen z semestrów branych pod uwagę przy obliczaniu średniej ocen. Wymóg ten nie dotyczy studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia UTP, którzy do wniosku o przyznanie stypendium załączają potwierdzoną informację z uczelni, na której ukończyli studia I stopnia o ocenach pozytywnych i negatywnych uzyskanych z egzaminów i zaliczeń (z podziałem na semestry),  informację o obwiązującej w Uczelni skali ocen oraz informację, że student nie powtarzał żadnego z semestrów w ostatnim roku studiów I stopnia. Załącznikiem do ustalenia średniej ocen nie jest suplement do dyplomu.

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednej specjalności w ramach kierunku do ustalenia prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów przyjmuje się średnią ocen uzyskaną na specjalności podstawowej (wybranej przez studenta w deklaracji o wyborze specjalności). Po ukończeniu specjalności podstawowej stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może być przyznane na drugiej specjalności.  

Wzory obowiązujące w roku akademickim 2018/2019:


Drukuj