Zasady ubiegania się o świadczenia

Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie:

  • stypendium socjalnego,
  • stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • zapomogi.

Oprócz świadczeń wymienionych powyżej student może również ubiegać się o pomoc materialną przyznawaną przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Student może ubiegać się o zakwaterowanie w Domu Studenta uczelni, jak również o zakwaterowanie małżonka i dziecka w Domu Studenta uczelni.

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują studentom będącym kandydatami na żołnierzy zawodowych lub żołnierzami zawodowymi, którzy podjęli studia na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy i otrzymali pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych,

Świadczenia pomocy materialnej nie przysługują także studentom będącym funkcjonariuszami służb państwowych w służbie kandydackiej albo będący funkcjonariuszami służb państwowych, którzy podjęli studia na podstawie skierowania lub zgody właściwego przełożonego i otrzyma pomoc w związku z pobieraniem nauki na podstawie przepisów o służbie,

Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków strukturalnych Unii Europejskiej.

Student może otrzymywać stypendia socjalne, dla osób niepełnosprawnych oraz rektora dla najlepszych studentów w danym roku akademickim przez okres 9 miesięcy (nie dłużej jednak niż do czerwca włącznie), a gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr przez okres 5 miesięcy (nie dłużej jednak niż do lutego włącznie w przypadku studiów kończących się w semestrze zimowym lub do czerwca włącznie w przypadku studiów kończących się w semestrze letnim). W przypadku, gdy terminarz roku akademickiego przewiduje rozpoczęcie studiów II stopnia w semestrze letnim w terminie późniejszym niż z dniem 31 marca okres wypłacania stypendiów w pierwszym semestrze ich otrzymywania wynosi 3 miesiące.

Stypendia wypłacane są w równych ratach miesięcznych. W przypadku pierwszej wypłaty dopuszcza się jej realizację z miesięcznym opóźnieniem, z wyrównaniem za poprzedni miesiąc. W uzasadnionych przypadkach harmonogram wypłat może ulec zmianie decyzją prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

Studenci ostatniego roku studiów mogą otrzymywać świadczenia pomocy materialnej maksymalnie:

  • do końca lutego – na studiach kończących się semestrem zimowym,
  • do końca czerwca – na studiach kończących się semestrem letnim z zastrzeżeniem, że ostatnim miesiącem wypłaty jest miesiąc, w którym został zdany egzamin dyplomowy.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku wzór - pdf

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów nie przysługują żadne świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Uprawnienie do maksymalnie trzyletniego okresu pobierania świadczeń na studiach II stopnia jest jednorazowe, a czas jego trwania rozpoczyna się w momencie podjęcia tych studiów po raz pierwszy.

Student przebywający na urlopie:

a) udzielonym z powodów zdrowotnych lub urodzenia dziecka może otrzymywać wszystkie świadczenia pomocy materialnej z wyjątkiem stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości
b) udzielonym z powodów innych niż wymienione pod lit. a) może otrzymywać tylko stypendium rektora dla najlepszych studentów.
Student, o którym mowa w pod lit. a), który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego nie otrzymuje zwiększenia stypendium socjalnego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.
Student, o którym mowa pod lit. b), który uzyskał urlop w czasie trwania roku akademickiego nie otrzymuje świadczeń pomocy materialnej (z wyjątkiem stypendium rektora dla najlepszych studentów) od miesiąca następującego po miesiącu, w którym urlop został udzielony.

Osoba, która pobrała nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:

a) świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń pomocy materialnej,
b) świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,
c) świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do świadczenia pomocy materialnej.

W przypadku nienależnego pobrania przez studenta świadczenia, o którym mowa w pkt. b rektor kieruje wniosek do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną dla studentów, niezależnie od odpowiedzialności karnej przewidzianej przepisami prawa.

Wnioski o stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi student składa na obowiązujących drukach we właściwym Dziekanacie Wydziału.

Za właściwe skompletowanie dokumentów stanowiących podstawę do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej odpowiedzialny jest student - wnioskodawca.

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej obowiązujące w danym roku akademickim ustala prorektor ds. dydaktycznych i studenckich i podaje do wiadomości w odrębnym komunikacie.

Zawiesza się wypłatę przyznanego stypendium studentowi, który nie złożył oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów do czasu jego uzupełnienia.

Student ma obowiązek odbioru w terminie wyznaczonym przez dziekanat wydziału decyzji administracyjnej w sprawie przyznania/ nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej. W przypadku decyzji przyznającej prawo do świadczeń potwierdzenie odbioru decyzji oraz złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów stanowi podstawę do wypłaty przyznanych świadczeń.

Stypendium socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów wypłacane są na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) wnioskodawcy. Numer rachunku należy wskazać we wniosku o stypendium. W przypadku zmiany numeru rachunku należy o tym fakcie niezwłocznie poinformować dziekanat wydziału.

Zapomoga, w przypadku braku numeru konta, może być wypłacona w formie gotówkowej (autowypłata w banku PeKaO S.A.). W przypadku nieodebrania zapomogi z kasy w wyznaczonym terminie, ponowna jej wypłata możliwa jest jedynie na wskazany przez studenta rachunek bankowy.

Więcej informacji w Regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów (link do strony)


Drukuj