Studia podyplomowe TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z obszarów eksploatacji instalacji wykorzystywanych do uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej z jej przeznaczeniem na cele produkcyjne oraz instalacji służących do oczyszczania ścieków z różnych branż i sektorów przemysłowych. Zasadnicze cele kształcenia obejmują przekazanie wiedzy praktycznej z następujących obszarów: 

 • różnorakich aspektów projektowania inżynierskiego z instalacji do uzdatniania wody i ścieków przemysłowych, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania obiektów technicznych służących do zagospodarowania wód opadowych na cele przemysłowe, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do fizykochemicznego podczyszczania i/lub oczyszczania ścieków przemysłowych, 
 • wiedzy eksploatacyjnej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania instalacji do biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia dedykowane są dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych oraz osób prowadzących lub pracujących w podmiotach zajmujących się problematyką ochrony środowiska okołoprzemysłowego. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu projektowania oraz niszowej wiedzy eksploatacyjnej, która ułatwi rozwiązywanie bieżącej problematyki wewnątrzzakładowej, a także pozwoli minimalizować koszty działalności gospodarczej.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Zespół wykładający stanowią osoby łączące pracę badawczo-dydaktyczną ze ścisłą współpracą i/lub bezpośrednim zaangażowaniem w działalność projektową, wykonawczą oraz eksploatacyjną obiektów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem instalacji uzdatniania wody i fizykochemicznego oraz biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. To osoby legitymujące się bogatym dorobkiem projektowym i wdrożeniowym z szeroką wiedzą eksploatacyjną, zdobytą na licznych instalacjach ochrony środowiska oraz w trakcie wdrożeń autorskich technologii.

LICZBA SEMESTRÓW: 
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  10
 LICZBA GODZIN:  208 godz.
 LICZBA ZJAZDÓW:  12 zjazdów po 6 w semestrze
 CENA STUDIÓW:  3200 zł

PLAN STUDIÓW

 • Prawo wodne 12h
 • Praktyczne aspekty analityki wód i ścieków 22h
 • Podstawy projektowania inżynierskiego w technologii wody i ścieków 12h
 • Technologia wody 12 h
 • Technologia ścieków przemysłowych 18 h
 • Biologiczne metody oczyszczania ścieków 18 h
 • Nowoczesne sposoby odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych 12 h
 • Aparatura i urządzenia w technologii wody i ścieków 24 h
 • Fizykochemiczne podstawy eliminacji śladów i mikrośladów 12 h
 • Procesy katalityczne w technologii wody i ścieków 10 h
 • Praktyczne aspekty eksploatacji instalacji wodno-ściekowych 12h
 • Zespoły do odwadniania osadów i ich eksploatacja 10 h
 • Zagospodarowanie odpadów w technologii wody i ścieków 12h
 • Zastosowanie odnawialnych energii w technologii wody i ścieków 10 h
 • Zastosowanie nowoczesnych materiałów polimerowych w technologii wody i ścieków 12h

DOKUMENTY DO POBRANIA

 


Print