Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE SIEDLISKAMI PRZYRODNICZYMI OBSZARÓW WIEJSKICH

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest poznanie przez słuchaczy zróżnicowania wartościowych, chronionych elementów środowiska w rolniczej przestrzeni produkcyjnej, przegląd najważniejszych gatunków chronionych i rzadkich flory i fauny Polski, poznanie zasad gospodarowania na obszarach chronionych w Polsce. W ramach studiów studenci nauczą się między innymi zasad tworzenia planów ochrony, ocen oddziaływania na środowisko, opracowań ekofizjograficznych, ekspertyz przyrodniczych, w tym również ekspertyz do programów rolnośrodowiskowych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Grupą zawodową, do której kierowana jest oferta studiów stanowią osoby z wykształceniem wyższym przyrodniczym (biolodzy, leśnicy, rolnicy, geografowie, ...), chcące pogłębić, uaktualnić i usystematyzować dotychczasową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich. Studia kierowane są do tych, którzy w swojej pracy zawodowej zamawiają, przygotowują lub odbierają różnego rodzaju opracowania niezbędne w planowaniu przestrzennym, ochronie środowiska, procesach inwestycyjnych i monitoringu zasobów przyrody. Adresatami są między innymi pracownicy organizacji społecznych, samorządowych i państwowych oraz absolwenci, którzy zamierzają rozpocząć działalność w zakresie przygotowywania różnego rodzaju opracowań przyrodniczych.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Duży udział zajęć terenowych, prowadzonych przez osoby zawodowo zajmujące się tematyką prezentowaną w ramach poszczególnych przedmiotów.

LICZBA SEMESTRÓW: 
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  9
LICZBA GODZIN: 196
LICZBA ZJAZDÓW: 10 - soboty i niedziele, w tym wyjazdy terenowe oraz zjazdy „zdalne”
 CENA STUDIÓW:  2800 zł

PLAN STUDIÓW

 •  Zasady i motywy ochrony różnorodności biologicznej na terenach wiejskich – 8 godz.,
 • Dendroflora terenów wiejskich i zasady jej ochrony - 12 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring siedlisk przyrodniczych - 30 godz.,
 • Identyfikacja, ochrona i monitoring gatunków roślin - 16 godz.,
 • Program rolnośrodowiskowo-klimatyczny w ochronie bioróżnorodności terenów wiejskich - 6 godz.,
 • Dokumentacje botaniczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych - 10 godz.,
 • Dokumentacje ornitologiczne w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych - 10 godz.,
 • Inwazje biologiczne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 8 godz.,
 • Rośliny użytkowe siedlisk terenów otwartych - 6 godz.,
 • Fitosocjologia – 20 godz.,
 • Entomofauna terenów otwartych – 12 godz.,
 • Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrz. na terenach otwartych - 20 godz.,
 • Dokumentacje przyrodnicze w Ocenie Oddziaływania na Środowisko - 22 godz.,
 • Zastosowanie technologii GIS w badaniach przyrodniczych – 16 godz.
 • Ponad ¼ zajęć realizowana jest w terenie – w ramach wyjazdów weekendowych, część wykładowa – głównie w formie zdalnej.

WYKŁADOWCY

 • dr hab. inż. Anna K. Sawilska, prof. Uczelni,
 • dr hab. inż. Robert Lamparski, prof. Uczelni,
 • dr inż. Adam Bujarkiewicz,
 • dr inż. Ewa Krasicka-Korczyńska,
 • dr inż. Maciej Korczyński,
 • dr inż. Piotr Wojewódzki,
 • dr inż. Tomasz Stosik,
 • dr inż. Zofia Stypczyńska,
 • mgr inż. Tomasz Samolik.

DODATKOWE KORZYŚCI

Studia stanowią wsparcie merytoryczne dla osób planujących uzyskanie uprawnień eksperta przyrodniczego w programach rolnośrodowiskowo-klimatycznych.

DOKUMENTY DO POBRANIA


Print