Finansowanie z MNiSW

Działalność statutowa

           Zasady ubiegania się o finansowanie działalności statutowej i ich rozliczanie reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. z 2014, poz. 90 – tekst jednolity)  www.nauka.gov.pl 

W ramach działalności statutowej finansowaniu podlega:

 • dotacja na utrzymanie potencjału badawczego, w tym:
  • działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju  kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,        
  • utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
  • pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej,
  • zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,
  • współpraca naukowa krajowa i zagraniczna niezbędna do realizacji zadań,
  • działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki,
  • działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
  • zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej,
 • utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki w jednostce naukowej lub w uczelni,
 • działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
 • działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.

Środki na finansowanie działalności statutowej MNiSW przyznaje na podstawie wniosku, który składa się do dnia 15 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. Dofinansowanie działalności statutowej przekazywane jest w formie dotacji podmiotowej, którą otrzymują jednostki organizacyjne uczelni. Dotacja przeznaczona jest na realizację badań naukowych w ramach uczelnianego planu zadaniowo-finansowego.


Drukuj