Finansowanie z MNiSW

Nauka i badania

Działalność statutowa

           Zasady ubiegania się o finansowanie działalności statutowej i ich rozliczanie reguluje Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r.  w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz.U. z 2014, poz. 90 – tekst jednolity)  www.nauka.gov.pl 

W ramach działalności statutowej finansowaniu podlega:

Środki na finansowanie działalności statutowej MNiSW przyznaje na podstawie wniosku, który składa się do dnia 15 września roku kalendarzowego poprzedzającego rok, na który ma być przyznana dotacja. Dofinansowanie działalności statutowej przekazywane jest w formie dotacji podmiotowej, którą otrzymują jednostki organizacyjne uczelni. Dotacja przeznaczona jest na realizację badań naukowych w ramach uczelnianego planu zadaniowo-finansowego.

Drukuj