Umiędzynarodowienie oferty dydaktycznej na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy

Jednostka realizująca: Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego


OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest realizacja międzynarodowego programu studiów na II stopniu kierunku rolnictwo w języku angielskim oraz z udziałem studentów i wykładowców z zagranicy.
Celem projektu jest poprawa dostępności kształcenia o charakterze międzynarodowym na studiach II stopnia kierunku rolnictwo dla osób z Polski oraz cudzoziemców.
Grupa docelowa - wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 30 studentów (w tym 16 kobiet), którzy w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018 rozpoczną studia na II stopniu kierunku rolnictwo Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP. Grupa ta obejmuje jeden cały rocznik (nabór) którego cały cykl kształcenia zostanie objęty projektem. Program kształcenia trwa trzy semestry (od kwietnia 2018 r. do czerwca 2019 r.) i kończy się obronami, zaplanowanymi na ostatni kwartał projektu (lipiec – wrzesień 2019 r.). W grupie tej przewidziano udział 15 studentów z zagranicy, dla których w okresie wakacyjnym zaplanowano zajęcia przygotowujące do kontynuowania kształcenia lub podjęcia zatrudnienia w Polsce.

Projekt zakłada realizację dwóch następujących zadań:


1. Uruchomienie i realizacja międzynarodowego programu kształcenia w języku angielskim na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku rolnictwo.

2. Organizacja szkoły letniej, jako zajęć integrujących i przygotowujących do kontynuowania pobytu w Polsce cudzoziemców.

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie (pobierz)

Plakat informacyjny (pobierz)

 

REALIZACJA PROJEKTU

Zadanie 1.
a) Akcja informacyjno – promocyjna dotycząca możliwości uczestnictwa w projekcie, skierowana zarówno do studentów studiów I stopnia UTP i innych uczelni w Polsce oraz zagranicą.
b) Podpisanie umów z czterema wykładowcami zagranicznymi, którzy będą realizować zaplanowane w projekcie przedmioty.
c) Opracowanie regulaminu udziału w projekcie (z uwzględnieniem specyfiki udziału studentów - cudzoziemców)
d) Właściwa rekrutacja studentów rozpocznie się, zgodnie z zapisami Uchwały Senatu nr 11/406 oraz nr 5/390 (styczeń 2018) i zakończy ustaleniem listy studentów (marzec 2018 r.). Podczas rekrutacji uwzględniana będzie zasada równości płci zgodnie ze wskazanymi kryteriami. W przypadku zrekrutowania osób z niepełnosprawnością przewidziane zostaną dodatkowe udogodnienia.
e) Ze studentami - cudzoziemcami podpisane zostaną dodatkowe umowy związane z pokrywaniem kosztów ich pobytu w Polsce w ramach projektu.
f) W celu prawidłowego przeprowadzenia procesu kształcenia zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych.
g) Realizacja programu kształcenia rozpocznie się od semestru letniego r. a. 2017/18, zakończy się w czerwcu 2019 r., a do września tego samego roku przewidziano czas na obrony prac dyplomowych.

Dokumenty dodatkowe wymagane na etapie rekrutacji:

1. Deklaracja udziału w projekcie (pobierz)
2. Oświadczenie uczestnika projektu (pobierz)
3. Formularz danych - Dane uczestników indywidualnych (pobierz)

Szczegółowy terminarz rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 wykaz dokumentów dostępny jest pod adresem: http://wr.utp.edu.pl/en/


Drukuj