SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - II edycja

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

„SZARŻUJ NA STAŻ! - program praktycznego kształcenia dla studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy–II EDYCJA” jest projektem uczelni, który za cel stawia podniesienie kompetencji praktycznych przez 130 studentów I stopnia (4 ostatnich semestrów) 4 kierunków Wydziału Inzynierii Mechanicznej: Mechaniki i Budowy Maszyn,Transportu,Inżynierii OZE, Inżynierii Biomedycznej - poprzez organizację staży u pracodawców branż korespondujących z zakresem merytorycznym studiów w latach 2018-2019.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem I edycji i będzie obejmował staże:
-krajowe (360 godzinne, łącznie 74 osoby w ramach Zadania 1), głównie na terenie regionu kuj-pomorskiego;
-zagraniczne (480 godzinne, łącznie 56 osoby w ramach Zadania 2) m.in. w Czechach, na Słowacji czy w Niemczech.

Wszystkie staże będą odbywały się w minimalnym wymiarze 120h/miesiąc wykonywanych zadań stażowych przez studentów w ramach wsparcia. Ambicją projektu jest, by studenci odbywający staże w ramach sieci współpracy uczelni z przedsiębiorstwami regionu (powiązanymi z ww. kierunkami branżowo) i w nowoczesnych firmach z innych krajów europejskich, podnieśli kompetencje dzięki interwencji EFS i nabyli praktyczne umiejętności przydatne na rynku pracy z punktu widzenia pracodawców, mieli możliwość poznania specyfiki pracy „od kuchni" w przedsiębiorstwach, co wzmocni ich pozycję na rynku pracy jako absolwentów poszukujących zatrudnienia.

Szczególowe informacje dostępne na stronie www:

http://wim.utp.edu.pl/index.php/studenci/tablica-ogloszen

Okres realizacji projektu: 02.01.2018 - 30.11.2019


Drukuj