Galopem na STAŻ

Jednostka realizująca: Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych, studentów ostatnich roczników dwóch kierunków: Zoofizjoterapia (I° studiów stacjonarnych) i Zootechnika (I° i II° studiów stacjonarnych) Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt, UTP w Bydgoszczy w terminie od 1.01.2018 – do 31.12.2019 r.

Zakres przedmiotowy staży będzie bezpośrednio związany z efektami kształcenia na odpowiednim kierunku studiów oraz będzie umożliwiał ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu. Staże będą realizowane na ostatnich semestrach studiów stacjonarnych Iº (kierunek Zoofizjoterapia) oraz Iº i IIº studiów stacjonarnych (kierunek Zootechnika), tak aby studenci zdobyli doświadczenie praktyczne tuż przed ich planowanym wejściem na rynek pracy. Staże będą oparte na pisemnych umowach z podmiotami oferującymi staże, w których zostaną określone cele edukacyjne oraz warunki pracy umożliwiające stażystom nabycie odpowiednich umiejętności praktycznych. Ponadto, będzie prowadzony stały monitoring staży pod kątem zapewnienia ich wysokiej jakości.

Ze względu na udział w projekcie studentów dwóch kierunków studiów, celem pozyskania wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie, staże będą realizowane w dwóch obszarach:

dla Zoofizjoterapeutów - realizacja staży w ośrodkach rehabilitacji zwierząt, lecznicach/klinikach weterynaryjnych, ośrodkach jeździeckich, gdzie zainteresowani będą mogli zapoznać się z metodami leczniczymi wykorzystującymi zjawisko reaktywności na bodźce, przywracając w ten sposób sprawność fizyczną zwierząt towarzyszących (terapia manualna, kinezyterapia, masaż leczniczy, fizykoterapia itp.). Założeniem stażu jest bezpośredni kontakt i współpraca uczestników projektu z praktykami, lekarzami weterynarii, trenerami, terapeutami i szkoleniowcami posiadającymi zasób doświadczeń w określonym obszarze działań, którymi będą reprezentanci w/w ośrodków stażowych. Nabycie przez studentów jedynego do tej pory w Polsce kierunku kształcenia, doświadczenia praktycznego jest niezwykle ważne ze względu na rosnące zapotrzebowanie na usługi zoofizjoterapeutyczne w Polsce.
dla Zootechników - realizacja staży na fermach zwierząt gospodarskich, w firmach paszowych,w firmach związanych z rozrodem zwierząt, gdzie możliwe jest nabycie umiejętności praktycznych w chowie i hodowli zwierząt oraz ich użytkowaniu (doskonalenie zwierząt, rozród, żywienie, zoohigiena, ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej) oraz ocenie surowców zwierzęcych. W ostatnim czasie obserwuje się rosnące zainteresowanie konsumentów produktami żywnościowymi wysokiej jakości, bezpiecznymi, wytworzonymi przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod. W odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i społeczeństwa istotnym jest w związku z tym, pozyskanie wysokiej klasy specjalistów posiadających nie tylko wiedzę, ale również umiejętności praktyczne z zakresu produkcji zwierzęcej.

Szczególowe informacje dostępne na stronie www WHiBZ


Drukuj