Rynek pracy dla studenta! - podnoszenie kompetancji dopasowanych do potrzeb gospodarki studentów II stopnia kierunków: Mechanika i budowa maszy i Transport

Jednostka realizująca: Wydział Inżynierii Mechanicznej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój; Oś III Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym


OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost poziomu kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, informatycznych, analitycznych oraz w zakresie przedsiębiorczości u min. 90 studentów (90% uczestników, 36 K i 54 M) II stopnia kierunków: Mechanika i Budowa Maszyn i Transport do XI.2018 r.
Projekt jest skierowany do następującej grupy docelowej: 100 studentów dwóch ostatnich semestrów studiów 2 stopnia (2 edycje po 50 osób, 40 K i 60 M) na kierunkach: Mechanika i Budowa Maszyn oraz Transport.

Główne rezultaty projektu:
- 90 osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS
- 40 absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali kształcenie na studiach III stopnia lub podjęło w ciągu 6 m-cy od zakończenia
kształcenia zatrudnienie

Cel projektu będzie realizowany poprzez następujące wdrożenie następujących zadań:
1) Bilans kompetencji;
2) Warsztaty zawodowe;
3) Warsztaty kompetencji miękkich;
4) Licencjonowane warsztaty z przedsiębiorczości;
5) Certyfikowane szkolenia ECDL;
6) Warsztaty z języka angielskiego;
7) Certyfikowane szkolenie z zakresu zarządzania projektem wg metodyki PMI


Drukuj