Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i żywność spersonalizowana

logotypy projekty

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji


Projekt zakłada współpracę Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z innymi jednostkami naukowymi w regionie kujawsko-pomorskim, mającymi możliwości i potencjał badawczy z dziedziny głównych obszarów działalności sektora wytwarzającego i przetwarzającego żywność, nadając jej charakter żywności bezpiecznej, funkcjonalnej, najlepiej służącej indywidualnym potrzebom konsumenta. Liderem Konsorcjum SafeFoodMed jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego a Partnerami są następujące podmioty: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy i Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi.
Projekt zakłada doposażenie w infrastrukturę badawczą laboratoriów wszystkich uczelni wchodzących w skład konsorcjum oraz wybudowanie na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy - Rolniczy Zakład Doświadczalny Minikowo (powiat: nakielski, gmina: Nakło nad Notecią):

Budynku wstępnej obróbki, konserwacji i przetwarzania surowców rolno-spożywczych z zapleczem magazynowym i socjalnym - budynek laboratoryjny - Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP.
Obora - Centrum badań nad czynnikami środowiskowymi i genetycznymi kształtującymi jakość mleka - Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt UTP.

 

Terminy realizacji projektu to 01.02.2018 – 31.01.2021r.

Wartość projektu: 25 293 088,51 w tym wkład z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 442 914,58

 

Wskaźniki projektu - Wskaźniki rezultatu
1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej – 39
2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 39
3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (CI 25) [EPC] - 44.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości oraz poszerzenie możliwości prowadzenia badań naukowych zdefiniowanych we wspólnej, opracowanej przez wszystkie uczestniczące uczelnie Agendzie Badawczej, w obszarze produkcji i bezpieczeństwa żywności oraz przemysłu spożywczego, które służyć mają zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji doprowadzić do wzrostu konkurencyjności gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego. W efekcie utworzonych lub doposażonych zostanie łącznie 14 Laboratoriów funkcjonujących w ramach 7 jednostek organizacyjnych (wydziałów) 4 Uczelni. Powstała w wyniku przedsięwzięcia infrastruktura B+R będzie dostępna dla podmiotów spoza konsorcjum, a dostęp do niej będzie udzielany na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach. Konsorcjum zaoferuje odpłatne usługi na rynku - świadczyć będzie kompleksowe usługi w zakresie badawczo-rozwojowym, analitycznym i doradczym na rzecz przedsiębiorstw z branży żywnościowej, co przełoży się wprost na zwiększenie udziału przychodów z działalności B+R w całkowitych przychodach jednostek naukowych realizujących projekt. Potwierdzeniem popytu ze strony gospodarki są podpisane listy intencyjne z firmami działającymi w tej branży.

Projekt wpisuje się w Regionalną Strategię Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Tematyka projektu odpowiada lokalnym uwarunkowaniom, jest interdyscyplinarna, wielodziedzinowa, integrująca środowisko naukowe regionu i prowadząca do osiągnięcia nowej jakości badań naukowych i prac rozwojowych. Program badań jest zgodny z Regionalnymi Inteligentnymi Specjalizacjami: „Zdrowa i bezpieczna żywność” i „Zdrowie i turystyka zdrowotna”.


Plakat informacyjny (pobierz)


Drukuj