Laboratoria nauk technicznych i ścisłych dedykowane rozwojowi potencjału badawczego w zakresie innowacyjnych rozwiązań i technologii o kluczowym znaczeniu dla gospodarki województwa kujawsko-pomorskiego

logotypy projekty

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie 1.1. Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji


Celem głównym projektu jest poprawa jakości i poszerzenie możliwości prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, zdefiniowanych w Agendzie Badawczej, w tym badań o charakterze wdrożeniowym, które służyć mają zwiąkszeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami i w konsekwencji - rozwojowi gospodarki regionu.

Wszystkie zaplanowane działania i rodzaje badań, z obszaru technologii o kluczowym znaczeniu (ang. KET), w tym:zaawansowane systemy wytwarzania, mikroelektonika, systemy nanotechnologiczne, technologie materiałowe oraz system transportu szynowego, obejmujący tabór szynowy i wybrane elementy infrastruktury, w tym systemy IT, wpisująsię w kierunki rozwoju badań naukowych Krajowego Program Badań oraz w Regionalną Strategię Inteligentnych
Specjalizacji dla województwa kujawsko-pomorskiego, i mają strategiczne znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki w regionie.

Cel ten będzie realizowany przez dwa cele szczegółowe:

1) Dostosowanie infrastruktury naukowo-badawczej lidera konsorcjum do potrzeb realizacji prac badawczych ukierunkowanych na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle związanym z pełnym cyklem życia środków transportu szynowego

2) Rozwój potencjału badawczego w zakresie technologii o kluczowym znaczeniu (Key Enabling Technologies).

 

Planowane efekty

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastryktury badawczej - 60 szt.

2. Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej - 82 szt.

3. Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej - 101 szt.

 

Wartość projektu: 44 681 942,87 w tym wkład z Europwejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 36 396 797,13

Szczególowe informacje dostępne na stronie www projektu: https://kontrakt.utp.edu.pl/


Działania promocyjne

Plakat informacyjny (pobierz)   Tablica informacyjna (pobierz)


 Klauzula Informacyjna dla Personelu Projektu (pobierz)

 


Drukuj