Inkubator Innowacyjności 2.0

Jednostka realizująca: Regionalne Centrum Innowacji - Centrum Transferu Technologii

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Działanie 4.4 Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R


OPIS PROJEKTU

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizują wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności 2.0". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 1,21 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Utworzone konsorcjum obu uniwersytetów zakłada:
- promocję osiągnięć naukowych obu uniwersytetów,
- zwiększenie wpływu uczelni na rozwój innowacyjności,
- wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym.

Koncepcja projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” zgłoszonego przez konsorcjum obu uczelni opiera się na założeniu, że wysiłki komercjalizacyjne powinny koncentrować się wokół potrzeb przedsiębiorców. Z uwagi na zakres i poziom prowadzonych przez UTP i UKW prac badawczych, działania komercjalizacyjne konsorcjum powinny być adresowane do firm polskich i zagranicznych jednak szczególnie do firm regionu kujawsko-pomorskiego.

 

Termin realizacji projektu: 01.02.2019 r. - 31.03.2020 r.

Wartość projektu: 1 210 000 zł

 

CELE PROJEKTU

Głównym celem projektu pn. „Inkubator Innowacyjności 2.0” jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cele szczegółowe:
- Promowanie wynalazków opracowanych na obu uczelniach na wystawach i targach innowacji o charakterze krajowym i międzynarodowym.
- Zwiększenie efektów działań komercjalizacyjnych członków konsorcjum przez łączenie kompetencji, obszarów tematycznych oraz kanałów dostępu do potencjalnych odbiorców.
- Organizowanie wspólnych spotkań i szkoleń z innowacyjnymi przedsiębiorcami regionu.
- Rozwój i wzajemny transfer dobrych praktyk (narzędzi, procedur, dokumentacji, wzorów dokumentów, baz danych itp.) w zakresie wynalazczości i komercjalizacji na obu uniwersytetach
- Powołanie brokerów innowacji, których zadaniem będzie animowanie indywidualnych projektów innowacyjnych we współpracy przedsiębiorstw i jednostek naukowych.
- Realizacja prac przedwdrożeniowych dla wybranych rozwiązań innowacyjnych.
- Powołanie spółek spin-of.

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PROJEKTOWE

Zadanie 1. Inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym poszukiwanie podmiotów zainteresowanych wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych, przez promocję oferty technologicznej oraz udział w wystawach i targach typu „science to business”. Planowane działania:
a) Opracowanie i wydruk broszur z najnowszymi patentami/wynikami badań i opisem możliwości ich komercjalizacji;
b) Organizacja wyjazdów na targi/wystawy krajowe i zagraniczne;
c) Organizacja spotkań panelowych ekspertów;
d) Szkolenia (komercjalizacja wyników badań naukowych, ochrona własności intelektualnej, projektowanie).

Zadanie 2. Przygotowanie projektów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. Planowane działanie to pogłębiona analiza wybranych rozwiązań (10 grantów: min. 6 dla UTP oraz min. 4 dla UKW), przygotowywanie dokumentacji zawierającej opisy ich gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego oraz wyceny.

Zadanie 3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące w szczególności:
- monitorowanie i analizy wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,
- analizy potrzeb rynku służące wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań lub prac,
- prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,
- analizy możliwości uzyskania ochrony patentowej oraz możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych przed ich opublikowaniem
Planowane działania:
a) Badanie czystości patentowej oraz pierwsze zgłoszenia patentowe;
b) Powołanie oraz prace Rady Inwestycyjnej;
c) Prace personelu pomocniczego (rozliczenia finansowe i sprawozdania merytoryczne) oraz porady prawne i specjalistyczne, w tym związane z przejmowaniem własności intelektualnej.

Zadanie 4. Prowadzenie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy, których koszt zgodnie z wytycznymi ministerstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł. W ramach planowanego konkursu graniczną kwotą będzie wartość 61 000 zł netto. Planowane jedno działanie - wybór min. 10 rozwiązań badawczych (10 grantów: min. 6 dla UTP oraz min. 4 dla UKW - razem 610 000 zł netto) wykazujących najwyższy potencjał komercjalizacji i realizacja grantów przedwdrożeniowych (zakupy, prace B+R, współpraca z potencjalnymi inwestorami).

Zadanie 5. Działalność Brokerów Innowacji pełniących rolę pośredników działających w określonych obszarach wiedzy, odpowiedzialnych za nawiązanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Planowane działania:
a) Zatrudnienie 3 Brokerów Innowacji ( 2 na UTP oraz 1 na UKW);
b) Organizacja spotkań z udziałem przedsiębiorców i naukowców w siedzibach firm oraz na Uczelniach.

 

Więcej informacji na: www.CTT.utp.edu.pl oraz www.INNOWACJE.ukw.edu.pl

Ulotka informacyjna

 

 

 


Drukuj