Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

1.Ogólne informacje o projekcie:

Tytuł: Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej: III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
Beneficjent: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy imienia Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka realizująca projekt: Wydział Zarządzania

Numer projektu: POWR.03.01.00-00-W021/18-00
Całkowita wartość projektu: 698 700,00 zł.
Kwota dofinansowania ze środków UE: 588 864,36 zł.
Kwota dofinansowania ze środków dotacji celowej: 88 874,64 zł.
Wkład własny: 20 961,00 zł.
Okres realizacji: od 1.01.2020 do 31.12.2021.

2. Opis projektu
Projekt obejmuje swoim zakresem stworzenie i realizację 6 kursów masowych otwartych kursów edukacyjnych (MOOC) dostępnych dla wszystkich chętnych w formie e-learningu. Kursy będą bezpłatne i powszechnie dostępne oraz zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie MNiSW. Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów. Realizacja kursów w projekcie będzie prowadzić do uzyskania kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym, tj. informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

Kursy e-learningowe, które zostaną opracowane w ramach projektu:

1.Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem
2.Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
3.Zarządzanie finansami dla nie finansistów
4.Excel w przedsiębiorstwie
5.Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
6.Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy


3.Cel projektu:
Podniesienie kompetencji wśród 510 osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez uczestnictwo 600 osób w 6 masowych kursach edukacyjnych e-learningowych (MOOC) stworzonych i realizowanych w ramach Zad. 1 i Zad. 2 w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2021.

4. Główne rezultaty:
• Liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS =510 osób
• Liczba osób objętych wsparciem z EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju=600 osób

5. Grupa docelowa
Kursy są dedykowane do przedsiębiorców i pracowników sektora MŚP. Nie ogranicza to realizacji kursów przez wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani nabyciem umiejętności: informatycznych, analitycznych, rozwiązywania problemów, komunikacyjnych oraz w zakresie przedsiębiorczości.

6. Zadania w projekcie:
Zadanie 1: Stworzenie 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu
Zadanie 2: Realizacja 6 kursów edukacyjnych dla MŚP w formie e-learningu

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w Projekcie zostanie udostępniony po zamieszczeniu kursów e-learningowych na specjalnie utworzonej platformie w 2021 roku.

 


 

Szanowni Państwo,

Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy zaprasza na platformę NAVOICA: https://navoica.pl, gdzie zostały zamieszczone przygotowane w ramach projektu „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP” (POWR.03.01.00-00-W021/18) kursy typu MOOC. Kursy typu MOOC są kursami masowymi, otwartymi, realizowanymi on-line.

Wsparcie w ramach projektu kierowane jest do:

  1. przedsiębiorców i ich pracowników z sektora MŚP, którzy chcą zaktualizować i pogłębić swoją wiedzę i kompetencje z praktycznych zagadnień funkcjonowania firmy wybierając jeden lub więcej komplementarnych kursów.
  2. pozostałych chętnych, w tym studentów, osób bezrobotnych i biernych zawodowo oraz potencjalnych przedsiębiorców, którzy planują założyć własną działalność gospodarczą, stąd są zainteresowani nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu merytorycznego kursu/ów , aby zwiększyć swoją wartość na rynku pracy/samozatrudnienia.

Dnia 12.03.2021 rusza I edycja kursów. Nabór Uczestników będzie odbywał się bez względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, ect. Rekrutacja prowadzona jest dla każdego kursu w trybie otwartym, bez limitu miejsc i kolejności zgłoszeń. Udział w kursach jest bezpłatny!

Terminy realizacji I edycji kursów:

  • Termin rozpoczęcia zapisów na kursy: 12.03.2021
  • Termin zakończenia zapisów na kursy: 25.05.2021
  • Termin rozpoczęcia kursów: 12.03.2021
  • Termin zakończenia kursów: 21.07.2021

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na to, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Uczestnicy kursów zobowiązani będą do wypełnienia szczegółowego formularza uczestnictwa.

Do realizacji kursów zachęcamy wszystkich chętnych, zainteresowanych nabywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu merytorycznego kursów.

OFERTA KURSÓW:

Efektywna komunikacja i zarządzanie zespołem
Kurs przeznaczony dla przedsiębiorców, pracowników małych i średnich przedsiębiorstw i wszystkich osób zainteresowanych tematyką zarządzania. Kurs porusza zagadnienia podstaw zarządzania zespołem i prowadzenia firmy. Jeśli planujesz zwiększyć swoją wiedzę i umiejętności w tym zakresie lub chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy – TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
Dzięki uczestnictwu w tym kursie wzbogacisz swoją wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania przez jakość. Zdobędziesz także umiejętności analityczne w zakresie zastosowania wybranych metod i narzędzi zarządzania jakością w określonych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Szczególny nacisk jest położony na kształtowanie u słuchaczy umiejętności praktycznego wykorzystania zdobytych wiadomości. Dzięki temu uzyskasz kompetencje w zakresie wdrożenia odpowiednich metod warunkujących dążenie do doskonałości biznesowej przedsiębiorstwa. Wszystko to stanowić będzie wkład w aktywny udział kadr w rozwój systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach, co przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku.

Zarządzanie finansami dla nie finansistów
Uczestnik kursu nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Po zakończeniu kursu będzie potrafił wyznaczyć próg rentowności przedsiębiorstwa, wykorzystać zjawisko dźwigni finansowej w prognozowaniu wyniku przedsiębiorstwa. Dodatkowo będzie potrafił ocenić sytuację majątkowo-finansową poprzez umiejętności obliczenia wskaźników finansowych i ich interpretację. Ważnym aspektem będzie zapoznanie uczestnika z metodami zarządzania kapitałem obrotowym. Uczestnik nabędzie umiejętność wyznaczania kosztu kapitału i wiedzę na temat jego zastosowania w zarzadzaniu finansami przedsiębiorstwa. Dzięki znajomości koncepcji modeli wczesnego ostrzegania możliwa będzie ocena ryzyka upadłości przedsiębiorstwa.

Excel w przedsiębiorstwie
Uczestnik kursu nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego do rozwiazywania typowych oraz niestandardowych zadań i problemów obliczeniowych występujących w procesach biznesowych w MŚP.

Excel in the enterprise
The general objective of the course is to acquire practical knowledge and skills in the use of a spreadsheet to solve common and non-standard tasks and computational problems occurring in business processes in SMEs.

Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Uczestniku na naszym kursie dowiesz się jaka jest istota zarządzania projektami oraz podwyższysz umiejętności i kompetencje w zakresie zastosowania wybranych metod zarządzania projektami dopasowanych do specyfiki i zakresu działalności organizacji/przedsiębiorstwa

Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy
Uczestnicy kursu „Nowoczesny marketing i własny sklep internetowy” zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu współczesnego marketingu i marketingu internetowego. Po zakończeniu kursu nabędą również praktycznych umiejętności w zakresie projektowania sklepu internetowego w obrębie: planowania strategii produktów, strategii sprzedaży oraz bezpieczeństwa funkcjonowania sklepu internetowego.

Pliki do pobarania:

RÓWNOŚCIOWY REGULAMIN REKRUTACJI z dnia 01.03.2021r. dla projektu „Uczelnia kreatorem kompetencji kadr MŚP”   pdf 

 


Drukuj