Szkoła patentów na UTP

Celem „Szkoły Patentów na UTP” jest zainteresowanie uczniów szkół ponadgimnazjalnych (średnich) wiedzą na temat wynalazczości, patentowania, innowacyjności oraz rozwinięcie umiejętności zgłaszania projektów wynalazczych .
Zapraszamy do współpracy aktywną młodzież, która jest zainteresowana nowoczesnymi technologiami, działalnością patentową oraz rozwojem nauki i techniki. Zdobyta praktyczna wiedza pozwoli im na świadomy wybór ścieżki zawodowej.
W ramach projektu planujemy:

Działalność promocyjna: