Jędrzej Śniadecki i Jana Czochralski – wielcy synowie regionu kujawsko-pomorskiego

20 innowacyjnych projektów realizowanych na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy w ramach Inkubatora Innowacyjności oraz 10 projektów UKW zostanie zaprezentowanych podczas seminarium, które odbędzie się 10-11.12.2018 na UTP.

banner

„Jędrzej Śniadecki i Jana Czochralski – wielcy synowie regionu kujawsko-pomorskiego”- to tytuł międzynarodowego seminarium, podczas którego zostaną zaprezentowane wynalazki.

Tematyka pierwszego dnia konferencji dotyczyć będzie roli pierwiastka, który najprawdopodobniej odkrył na początku XIX wieku Śniadecki (ruten - vestium wg Śniadeckiego). Stosowany jest on w ultranowoczesnej technologii krystalicznych materiałów optoelektronicznych jako istotna domieszka kryształu. Światłoczułe domieszki na bazie rutenu, którym zajmował się Śniadecki, są używane w kryształach uzyskiwanych metodą Jana Czochralskiego (ok. 80 procent światowej produkcji) do otrzymywania, np. komórek fotowoltaicznych, tzn. jednostek budulcowych paneli fotowoltaicznych. Podczas seminarium zaprezentowane zostaną nowoczesne techniki mikroskopowe i spektroskopowych, których prekursorem był Czochralski (radiomikroskop; metalograf; mikrofotometr).

Jan Czochralski był twórcą wielu patentów w kraju i na świecie. Dokonywał również skutecznej komercjalizacji swoich badań laboratoryjnych. Patronuje więc, także drugiemu dniu seminarium, w którym odbędzie się wystawa posterów prezentujących granty przedwdrożeniowe z projektu Inkubator Innowacyjności+. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (Lider utworzonego Konsorcjum) oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy realizowały przez ostatnie dwa lata wspólny projekt pn. "Inkubator Innowacyjności +". Obie uczelnie dostały na ten cel prawie 3,8 mln zł z Unii Europejskiej z programu realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Z całej kwoty dofinansowania ok. 1,9 mln zł obie uczelnie przeznaczyły na wewnętrzne działanie konkursowe, które ma promować najlepsze innowacyjne projekty obu uczelni, wynalazki, pomysły, badania naukowe, które mogą być zastosowane w biznesie i trafić na rynek w formie konkretnych usług czy produktów. W dwóch zorganizowanych edycjach konkursowych pracownicy UTP oraz UKW w Bydgoszczy zrealizowali 30 grantów przedwdrożeniowych (20 UTP oraz 10 UKW).

Seminarium będzie zwieńczeniem obchodzonej przez cały rok 250 rocznicy urodzin współpatrona naszej uczelni profesora Jędrzeja Śniadeckiego. Wydarzenie jest adresowane nie tylko do społeczności akademickiej (studentów, doktorantów i naukowców) z kraju i zagranicy, lecz również do mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w celu promowania postaw proinnowacyjnych i interkulturowych.

Seminarium zorganizowano w ramach idei pod nazwą: Jędrzej Śniadecki i Jan Czochralski – wielcy synowie regionu kujawsko-pomorskiego. Badania stosowane na rzecz społeczności lokalnej – w stulecie odzyskania” niepodlegości. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekty na granty przedwdrożeniowe zrealizowane na UTP w Bydgoszczy w ramach „Inkubatora Innowacyjności+”

1. Projekt nr 01/01/2017/UTP – “Palnik na pellet do pieca przemysłowego”.
Lider zespołu: dr hab. inż. Bogdan Ligaj, prof. nadzw. UTP. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest palnik do pieca przemysłowego stosowany do wytwarzania energii cieplnej poprzez spalanie biopaliwa stałego w postaci pelletu. Twórcy opracowali do tej pory jedynie model numeryczny palinka, którego podstawą była koncepcja opracowana na bazie analizy istniejących rozwiązań. Analizowane rozwiązanie objęte jest ochroną z tytułu zgłoszenia patentowego w Polskim Urzędzie Patentowym dokonanego w dniu 19.12.2016r. Zgłoszenie widnieje pod numerem P.419876 pn. Palnik na pellet do pieca przemysłowego i sposób działania palnika.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

2. Projekt nr 02/01/2017/UTP – “Badanie zespołu napędowego i sterującego wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych w celu przygotowania do wdrażania”.
Lider zespołu: dr hab. inż. Andrzej Tomporowski, prof. nadzw. UTP. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu przedwdrożeniowego jest zespół napędowy i sterujący wielotarczowego, wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych, np. ziaren biomasy, biologicznych surowców roślinnych, granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, czy też materiałów zawierających duże ilości wody. Przeprowadzono do tej pory próby w warunkach zbliżonych do rzeczywistych na prototypie laboratoryjnym, który w toku planowanych prac będzie optymalizowany. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem patentu pt.: Zespół napędowy i sterujący wielotarczowego wielootworowego rozdrabniacza materiałów kawałkowych, o numerze P.221397 z datą zgłoszenia priorytetowego 09.11.2011 r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

3. Projekt nr 03/01/2017/UTP – “Badanie zespołu roboczego młyna z płytą między walcową w celu przygotowania do wdrożenia”.
Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu przedwdrożeniowego jest młyn z płytą międzywalcową do rozdrabniania uziarnionych minerałów, surowców biologicznych, ziaren, materiałów niejednorodnych i polimerowych, zwłaszcza bardzo drobnych. Dokonano do tej pory weryfikacji technologii w warunkach laboratoryjnych. Opracowany prototyp urządzenia jest konstrukcją laboratoryjną, badawczą, formą poprzedzająca właściwy prototyp wdrożeniowy. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego pt.: Młyn z płytą międzywalcową, o numerze P.422676 z dnia 29.08.2017 r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 3
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 5

4. Projekt nr 04/01/2017/UTP – “Opracowanie interaktywnej metody wspierającej wprowadzenie i utrzymanie zadrzewień śródpolnych w krajobrazie rolniczym”.
Lider zespołu: dr inż. Bogusław Chachaj. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 48 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie systemu informatycznego (w formie finalnej aplikacji komputerowej) wspierającego projektowanie oraz utrzymanie zadrzewień śródpolnych z wykorzystaniem baz danych gatunków drzew i krzewów z ich wymogami siedliskowymi, więźbą sadzenia, pokrojem, oraz kosztem sadzonek. Projekt aktualnie znajduje się we fazie koncepcyjnej. Twórca posiada szerokie know-how z obszaru projektowania zadrzewień śródpolnych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego. Stanowią jednak know-how twórcy.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

5. Projekt nr 05/01/2017/UTP – “Energooszczędna Przepustnica Damper”.
Lider zespołu: mgr inż. Michał Piotrowski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest wprowadzenie na rynek budownictwa innowacyjnej przepustnicy do systemów wentylacyjnych. Projekt aktualnie znajduje się w fazie prototypowej. Wykonano już większość prac związanych z określeniem kryteriów konstrukcyjnych oraz przygotowano na ich podstawie kilka prototypów, które zaprezentowano potencjalnym zainteresowanym. Według autorów wybrana została ostateczna forma rozwiązania, ale nie ma informacji o przetestowaniu jej w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Analizowane rozwiązanie objęte jest ochroną z tytułu zgłoszenia patentowego w Polskim Urzędzie Patentowym dokonanego w dniu 14.08.2015 r. Zgłoszenie widnieje pod numerem P.413574 pn. Przepustnica elastyczna.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

6. Projekt nr 06/01/2017/UTP – “Opracowanie obiektywnej metody oceny histologicznej przetworów mięsnych w celu wykrywania ich zafałszować z wykorzystaniem systemu cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego”.
Lider zespołu: dr hab. inż. Joanna Bogucka. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 83 332,10 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie metody oceny histometrycznej przetworów mięsnych w oparciu o system cyfrowej analizy obrazu mikroskopowego. Twórca dokonał do tej pory optymalizacji metody oceny histologicznej przetworów mięsnych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego. Stanowią jednak know-how twórcy.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

7. Projekt nr 07/01/2017/UTP – “Suszarka wibracyjna pracująca w układzie zataczająco – śrubowym z dwoma wibratorami”.
Lider zespołu: dr inż. Wojciech Poćwiardowski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest suszarka wibracyjna, wyposażona w wibracyjny układ napędowy zataczająco-śrubowy, przeznaczona do suszenia złoża materiału ziarnistego z obiegiem materiału na sicie. Zespół przeprowadził weryfikację koncepcji w oparciu o elementy przesiewacza ciągłego pracującego w systemie zataczająco-śrubowym. Zweryfikowano komponenty i podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego. Wypracowana do tej pory przez zespół własność intelektualna jest przedmiotem szerokiego portfolio patentowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 5
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 7

8. Projekt nr 08/01/2017/UTP – “Technologia modyfikacji powierzchni wytworów z tworzyw polimerowych za pomocą światła lasera”.
Lider zespołu: mgr inż. Piotr Czyżewski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 90 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii znakowania laserowego wybranych tworzyw polimerowych do zastosowania w technologiach wtryskiwania, wtryskiwania z rozdmuchem, wytłaczania oraz wytłaczania z rozdmuchem. Przeprowadzono wstępne próby, które potwierdziły wykonalność przyjętych założeń technologicznych. Poprawne działanie technologii jest zależne m.in. od modyfikacji surowca, który poddawany będzie działaniu lasera. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how twórcy.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

9. Projekt nr 02/02/2018/UTP – “Zastosowanie odpadowych pyłów skalnych w kompozytach cementowych”.
Lider zespołu: dr inż. Magdalena Dobiszewska. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 52 500, 00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania kompozytów cementowych zawierających odpadowe pyły skalne. Zespół projektowy przeprowadził wstępne próby, które potwierdziły wykonalność przyjętych założeń technologicznych. Co więcej zweryfikowano właściwości nowego kompozytu cementowego z dodatkiem pyłu skalnego w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Beton konstrukcyjny oraz sposób wytwarzania betonu konstrukcyjnego z wykorzystaniem odpadów pylastych, z dnia 12.10.2011 r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

10. Projekt nr 04/02/2018/UTP – “Samoadaptujący się system transmisji strumieni multimedialnych w sieciach komórkowych, z obsługą transmisji wielościeżkowej, przeznaczony dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (BSP) o przedłużonym zasięgu lotu”.
Lider zespołu: dr inż. Łukasz Zabłudowski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 52 500,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest rozwój samoadaptującego się systemu transmisji strumieni multimedialnych w sieciach komórkowych, z obsługą transmisji wielościeżkowej, przeznaczony dla systemów bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o przedłużonym zasięgu lotu. Zespół projektowy określił koncepcję technologii oraz jej przyszłe zastosowanie. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how kierownika projektu.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

11. Projekt nr 05/02/2018/UTP – “Hybrydowe urządzenie do przyrostowego wytwarzania elementów konstrukcyjnych z tworzyw polimerowych”.
Lider zespołu: prof. dr hab. inż. Marek Bieliński. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 52 500,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest stworzenie profesjonalnego urządzenia do hybrydowego wytwarzania przyrostowego elementów konstrukcyjnych z tworzyw polimerowych. Urządzenie będzie posiadać moduły do obróbki wykończeniowej oraz system przeciwdziałający powstawaniu naprężeń wewnętrznych. Zespół projektowy zweryfikował komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych. Uzyskano ponadto ogólne odwzorowanie docelowego systemu w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

12. Projekt nr 06/02/2018/UTP – “Maszyna do badań pełzania tworzyw polimerowych w zmiennych warunkach środowiskowych”.
Lider zespołu: Dr inż. Adam Mazurkiewicz. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest stanowisko/maszyna do pomiaru zmian wartości odkształcenia elementu wykonanego z tworzyw polimerowych pod wpływem stałego obciążenia w zmiennych warunkach środowiskowych. Zespół projektowy określił założenia konstrukcyjne, wybrał koncepcję, zbudował i przetestował działanie prototypu. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Przyrząd do badania ścięgien w warunkach obciążeń statycznych i zmiennych, z dnia 04.12.2017 r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 5
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 7

13. Projekt nr 07/02/2018/UTP – “Opracowanie metody i stworzenie systemu do wykonywania obiektywnych badań neuromarketingowych”.
Lider zespołu: dr inż. Arkadiusz Rajs. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 30 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie metody i stworzenie systemu do wykonywania obiektywnych badań neuromarketingowych. Neuromarketing zajmuje się bezpośrednim badaniem reakcji psychofizjologicznych konsumentów w celu optymalizacji narzędzi marketingowych. Do tej pory została określona koncepcja technologii oraz jej przyszłe zastosowanie. Udało się też potwierdzić przydatność badań wykorzystujących eyetracker. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how kierownika projektu.}
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 3
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 5

14. Projekt nr 09/02/2018/UTP – “Sensor deformacji geometrycznych walczaków obrotowych przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach”.
Lider zespołu: dr inż.. Krzysztof Nowicki. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 50 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie prototypu urządzenia do prowadzenia ciągłego, bezdotykowego pomiaru deformacji geometrycznych płaszcza walczaka obrotowego w podwyższonych temperaturach. Wytworzony system będzie miał na celu ciągły, zautomatyzowany pomiar stanu urządzeń zamiast okresowych audytów. Zespół projektowy opracował w 2012 r. manualny czujnik pomiaru deformacji geometrycznych płaszczy walczaków obrotowych. Analizowana technologia polega na ulepszeniu sieci sensorycznej o możliwość pomiaru odkształceń geometrycznych w formie pomiaru automatycznego. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, iż został wykonany projekt obrotnicy oraz opracowano wstępne oprogramowanie sterujące układem pozycjonowania. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

15. Projekt nr 10/02/2018/UTP – “Badanie efektywności działania elektrowni wiatrowej z turbiną o łopatach wstęgowych w układzie rzeczywistym na rzecz przygotowania do wdrożenia”.
Lider zespołu: dr inż. Robert Kasner. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu przedwdrożeniowego jest stacjonarna elektrownia wiatrowa z turbiną o łopatach wstęgowych i poziomą osią obrotu przeznaczona do konwersji energii wiatru na moment obrotowy na osi wału głównego turbiny. Zespół projektowy zweryfikował komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych. Ponadto skonstruowano prototyp urządzenia, które przetestowano w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. Siłownia, elektrownia wiatrowa z turbiną o łopatach wstęgowych, z dnia 09.12.2011 r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

16. Projekt nr 13/02/2018/UTP – “Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego”.
Lider zespołu: dr n. medycznych Stanisław Jung. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 31 000,00 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest urządzenie do rehabilitacji stawu promienno-nadgarstkowego. Produkt medyczny zostanie wytworzony technologią wtryskową i jest przeznaczony do ćwiczeń czynnych mających na celu usprawnienie nadgarstka. Zespół projektowy zweryfikował komponenty technologii w warunkach laboratoryjnych oraz dokonał oceny urządzenia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Ponadto, przygotowany został funkcjonalny prototyp urządzenia. Uzyskane do tej pory wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego o numerze P.421511, złożonego przez Polskim Urzędem Patentowym w dniu 5.05.2017r.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 5
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 7

17. Projekt nr 14/02/2018/UTP – “Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji mieszanki śniadaniowej na bazie płatków zbożowych z mlekiem w proszku z prozdrowotnymi dodatkami”.
Lider zespołu: dr inż. Grażyna Wejnerowska. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest realizacja prac badawczych prowadzących do opracowania technologii produkcji prozdrowotnych produktów spożywczych, zawierających jako podstawę płatki owsiane oraz mleko w proszku pełne i/lub odtłuszczone. Zespół projektowy określił koncepcję technologii oraz jej przyszłe zastosowanie. Nie istnieją natomiast jeszcze żadne dane laboratoryjne potwierdzające przyjęte założenia. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 2
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 4

18. Projekt nr 15/02/2018/UTP – “Opracowanie sposobu wykorzystania wybranych odpadów powstających w procesie produkcji i przerobu masy celulozowej, papieru i tektury”.
Lider zespołu: dr inż. Alicja Gackowska. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii-sposobu wytwarzania stabilnego produktu-wytworu z odpadów powstających w procesie produkcji i przetwarzania masy celulozowej, papieru i tektury, który nie stwarza zagrożenia dla wód i gleb. Zespół projektowy określił koncepcję sposobu zagospodarowania odpadów z produkcji i przerobu masy celulozowej, papieru i tektury i potwierdził wykonalność przyjętych założeń technologicznych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 3
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 5

19. Projekt nr 17/02/2018/UTP – “Badanie technologii odkażania rozdrobnionego suszu roślinnego za pomocą plazmy niskotemperaturowej w celu przygotowania do wdrożenia”.
Lider zespołu: dr hab. inż. Dariusz Pańka. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu aplikowania plazmy niskotemperaturowej jako elementu linii technologicznej oraz optymalizacja parametrów ekspozycji dla zapewnienia najniższego poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego rozdrobnionego suszu roślinnego. Zespół projektowy określił koncepcję technologii oraz jej przyszłe zastosowanie. Ponadto zweryfikował poszczególne komponenty w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

20. Projekt nr 19/02/2018/UTP – “Budowa demonstracyjnej wersji kontenerowego systemu grzewczego zasilanego peletem z wymiennych zasobników paliwowych z jednoczesnym odprowadzeniem popiołów”.
Lider zespołu: dr inż. Sylwester Borowski. Dofinansowanie na podniesienie poziomu gotowości wdrożeniowej w wysokości: 42 111,32 zł netto.
Streszczenie projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa demonstracyjnej wersji kontenerowego systemu grzewczego zasilanego peletem z wymiennych zasobników paliwowych z jednoczesnym odprowadzeniem popiołów. Mobilne systemy grzewcze są szeroko stosowane w budownictwie czy rolnictwie. Zespół projektowy zweryfikował komponenty technologii oraz podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych. Uzyskane do tej pory wyniki nie są przedmiotem jakiegokolwiek zgłoszenia patentowego, stanowią know-how zespołu projektowego.
Poziom TRL określony podczas wnioskowania: 4
Deklarowany poziom TRL na zakończenie projektu przedwdrożeniowego: 6

Kalendarium obchodów 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego

2 MARCA 2018

 • Inauguracja obchodów 250. rocznicy urodzin Jędrzeja Śniadeckiego
 • Wykład dr Emilii Marii Iwaszkiewicz pt. „Stowarzyszenie Szubrawców oraz Jędrzej Śniadecki w życiu społecznym Wilna”
 • Projekcja filmu o Jędrzeju Śniadeckim – reż. Emilia Sadowska

18 KWIETNIA 2018

 • Uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem delegacji z Uniwersytetu Wileńskiego z Litwy, władz województwa, wiceburmistrza Żnina, przedstawicieli Stowarzyszenia im. Jędrzeja Śniadeckiego oraz przedsiębiorców wspierających 250. rocznicę urodzin Jędrzeja Śniadeckiego (prezesi firm: Solbet, Poli, Fundacji Hint)
 • Projekcja fragmentów z filmu o Jędrzeju Śniadeckim
 • Minikoncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów z VI LO w Bydgoszczy
 • Wystawa pt. „Sylwetka Jędrzeja Śniadeckiego w 250. rocznicę urodzin” w Czytelni Biblioteki Głównej UTP
 • Wykład dr Birutė Railienė pt. „A chemistry of life and science: Jędrzej Śniadecki of Vilnius” w Ratuszu Urzędu Miasta na sesji Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

21 KWIETNIA 2018

Noc Bibliotek 2018:

 • Wystawa pt. „Sylwetka Jędrzeja Śniadeckiego w 250. rocznicę urodzin” zorganizowana wraz z Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie, które wypożyczyło eksponaty związane z patronem
 • Pracownia chemiczna Jędrzeja Śniadeckiego, przygotowana wraz z Wydziałem Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP
 • Loteria, mini-quiz, szukanie skarbu (gra polegająca na rozwiązaniu zagadek/zadań ukrytych w Czytelni), gry planszowe, konkurs plastyczny
 • Michał Woźniak, pracownik Muzeum Ziemi Pałuckiej w Żninie przedstawił prezentację pt.: „Żnin śladami braci Śniadeckich”. Fakty z historii Żnina i samej rodziny Śniadeckich ukazały obraz społeczności, w której wzrastali Jan i Jędrzej
 • Czytanie lektury książek w języku angielskim prezentacja przygotowana przez Panią Alinę Maciąg pracownika SJO UTP

23-27 MAJA 2018

Bydgoski Festiwal Nauki Imprezy związane z obchodami:

 • „O dwóch takich… poznajmy braci Śniadeckich” – warsztaty dla klas I-III szkoły podstawowej w Bibliotece Głównej UTP
 • „Bądź jak Jędrzej”
 • „Od Jędrzeja Śniadeckiego do nowoczesnych technologii”
 • „Laboratorium Jędrzeja Śniadeckiego” – escape room

3 CZERWCA 2018

 • Bajkowa Bydgoszcz
 • Strefa sportowa z futbolem amerykańskim

4-5 CZERWCA 2018

 • Warsztaty biomedyczne

20 CZERWCA 2018

 • Święto Uczelni

11-13 PAŹDZIERNIKA 2018

 • Oxygenalia 2018

 


Drukuj