Szkoła Patentów na UTP

Szkoła Patentów na UTP powstała z inicjatywy Prorektora ds. Nauki, prof. Stanisława Mrozińskiego.

Realizowana jest w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy z udziałem uczniów branżowych szkół średnich, którzy mają zagwarantowany cykliczny i bezpłatny udział w przedsięwzięciu, doktorantów, studentów, wynalazców, pracowników UTP.

Przedsięwzięcie to realizowane jest: w jednostkach organizacyjnych UTP: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Instytut Matematyki i Fizyki, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wydział Zarządzania we współpracy z Regionalnym Centrum Innowacyjności-Centrum Transferu Technologii, Ośrodkiem Informacji Patentowej, Specjalistą ds. działań proinnowacyjnych i promocji UTP w porozumieniu z:

 • Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy
 • Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Konsekwencją wizyty przedstawiciela Uczelni u Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie było podpisanie 11.06.2018 r umowy pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy JM Rektorem prof. dr hab. inż. Tomaszem Topolińskim a Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie dr Alicją Adamczak dot. utworzenia Szkoły Patentów na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym w Bydgoszczy, oraz Porozumienia o Współpracy przy realizacji projektu „Szkoła Patentów na UTP” z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty Panem Markiem Gralikiem.

Działania Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w obszarze patentowania

W jednostkach organizacyjnych zostali powołani Pełnomocnicy Dziekana/Dyrektora ds. Wynalazczości oraz Pełnomocnicy Szkoły Patentów na UTP.

W Ośrodku Informacji Patentowej działającym w UTP realizowana jest współpraca, konsultacje ekspertów, Pełnomocników Dziekanów ds. Wynalazczości w obszarze przygotowywania wniosków składanych do Rzecznika Patentowego Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego, badania zdolności patentowej, analiza projektów, studenckich prac dyplomowych, prac naukowo-badawczych pod kątem możliwości patentowania uzyskanych w nich wyników, promowanie działalności w zakresie wiedzy patentowej wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz przedsiębiorców poprzez organizowanie w Regionalnym Centrum Innowacyjności-Centrum Transferu Technologii oraz jednostkach organizacyjnych UTP szkoleń dot. wynalazczości.

Promocją wśród młodzieży szkół średnich jest rozpowszechnianie informacji o działalności i sukcesach w działalności patentowej Uniwersytetu. To także organizowanie promocji wynalazków pracowników naukowych, doktorantów i studentów na wystawach/targach/sympozjach w kraju i za granicą. Wsparciem dla autorów promujących swoje wynalazki na wystawach w kraju i za granicą jest Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie: zasad dofinansowania działań proinnowacyjnych w UTP.

Promujemy wśród młodzieży szkół średnich studentów, doktorantów oraz pracowników informację o działalności Ośrodka Informacji Patentowej, również sukcesy twórców wynalazków zakresie pozyskanych medali, nagród, dyplomów, wyróżnień na oficjalnej stronie www.utp.edu.pl/Aktualności.
W ramach Szkoły Patentów na UTP przewidujemy działania dla młodzieży branżowych szkół średnich z zakresu prawa własności przemysłowej: Szkolenia w zakresie patentowania swoich wynalazków, spotkania z autorami wynalazków w UTP, konkursy z zakresu wiedzy o wynalazczości, wykłady specjalistów z zakresu ochrony patentowej, organizowanie wystaw dot. osiągnięć twórców patentów, wizyty w innowacyjnych laboratoriach UTP, cykliczne konferencje podsumowujące osiągnięcia branżowych szkół średnich.

Natomiast program merytoryczny z zakresu prawa własności przemysłowej będzie obejmował: Prawo własności intelektualnej – w ujęciu historycznym, prawo własności przemysłowej – pojęcie i cel ochrony patentowej, kryteria i kategorie ochrony przedmiotów własności przemysłowej, rodzaje przedmiotów prawa własności przemysłowej, czyli co i w jaki sposób można chronić, charakterystyka poszczególnych kategorii, wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne topografie układów scalonych, polskie wynalazki, polscy wynalazcy, znani wynalazcy, znane wynalazki, ochrona własności intelektualnej - Urząd Patentowy R.P, ochrona międzynarodowa. Rzecznik Patentowy UTP opracował program ćwiczeń praktycznych oraz program zajęć na wydziałach z udziałem uczniów szkól średnich.

Szkoła Patentów na UTP została zainicjowana podczas Konferencji w styczniu 2018 r.

16 stycznia 2018r. odbyła się Konferencja Inauguracyjna nowego przedsięwzięcia naszego uniwersytetu "Szkoła Patentów na UTP". To nowe przedsięwzięcie min. upowszechniające, promujące i popularyzujące osiągnięcia naukowe/naukowo-techniczne w kraju i za granicą. Daje młodzieży szansę na poszerzenie wiedzy na temat innowacyjności i jej znaczenia dla rozwoju regionu, kraju i współczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy.

Obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy przystąpił do kolejnej odsłony tego przedsięwzięcia. Z grupą naukowców i twórców wynalazków rozpoczęliśmy cykl spotkań z młodzieżą szkół średnich. W szkołach średnich wizytują odpowiednie wydziały dopasowane „branżowo” do danego typu szkoły. Obecni studenci oraz doktoranci – absolwenci w wizytowanych szkołach zachęcają uczniów do studiowania na UTP. Podczas spotkań organizacyjnych związanych z Konferencją Inaugurującą dyrektorzy podpisują Deklarację przystąpienia do Szkoły Patentów na UTP.
Szczególną uwagę w Regionalnym Centrum Innowacyjności zwraca ciesząca się dużym zainteresowaniem nieopodal Ośrodka Informacji Patentowej prezentacja slajdów:

 • Bazy patentowe dostępne w RCI-CTT
 • Konkurs „Student Wynalazca”
 • Prezentacja nagrodzonych wynalazków
 • Statystyka udzielonych patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, praw ochronnych na znaki towarowe w latach 2012-2017
 • Statystyka zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych w latach 2017-2017
 • Elektroniczny system ochrony własności przemysłowej w UTP
 • Przykłady świadectw: rejestracji, ochronne, dokument patentowy
 • Prawa własności intelektualnej
 • Rodzaje wiedzy ze względu na ochronę
 • Własność intelektualna a własność przemysłowa
 • Przedmioty ochrony prawa własności przemysłowej
 • Uzyskanie patentu prawa ochronnego, prawa z rejestracji
 • Czas trwania ochrony patentowej
 • Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej
 • Procedura zgłoszenia wynalazku
 • Przedmiot ochrony prawa własności przemysłowej – wzór użytkowy, wzór przemysłowy, znak towarowy,
 • Procedura krajowa udzielania patentów
 • Dlaczego warto chronić własność intelektualną
 • Badania patentowe

Honorowymi Patronatami Szkoły Patentów na UTP są:

 • JM Rektor Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
  prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński,
 • Współorganizator konferencji - Prezes Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacyjności
  mgr Maciej Krużewski
 • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  Piotr Całbecki,
 • Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
  mgr Piotr Gralik,
 • Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
  dr Alicja Adamczak.

Pozyskaliśmy także Patronatów Medialnych „Szkoły Patentów na UTP”:

 • Telewizja Polska S.A. w Warszawie Oddział w Bydgoszczy TVB3
 • Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia – PIK,
 • Gazeta Pomorska,
 • Express Bydgoski.

Patroni medialni towarzyszą nam podczas wizyt w szkołach średnich oraz podczas imprez organizowanych w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

santander uniersidades

Warto dodać, że Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy współpracuje z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades. Uzyskane wsparcie finansowe zostało przeznaczone przede wszystkim dla doktorantów, studentów oraz uczniów szkół średnich uczestniczących w Szkole Patentów na UTP. Dzięki tej inicjatywie możliwe są do sfinansowania min. opłaty tytułem zgłoszeń patentowych, opłaty za udział  w wystawach i konkursach patentów, stypendia i nagrody dla wyróżniających się beneficjentów umowy. Sfinansujemy również wykłady profesora wizytującego na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

SUKCES MŁODYCH WYNALAZCÓW!

Jako sukces 4 uczniów z Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy możemy odnotować dzięki współpracy z Rzecznikiem Patentowym UTP zgłoszenia ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie rozwiązań w kategorii wzorów użytkowych.

Zgłoszenia uczniów po badaniu formalno-prawnym, zostały poddane zbadaniu zdolności patentowej przez Rzecznika Patentowego Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszeń z młodymi twórcami podpisane zostały umowy dotyczące podziału praw materialnych do zgłoszenia oraz sfinansowania opłat proceduralnych.

Koszty zgłoszeń opłaciliśmy z darowizny Santander Universidades.

W Zespole Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy, którego Dyrektorem jest Pan mgr Roman Wojciechowski, zostały wręczone 4 uczniom tej szkoły dyplomy oraz czeki finansowe ufundowane dzięki współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy z Santander Bank Polska S.A. w ramach

międzynarodowego programu – Santander Universidades. Nagrody, które otrzymali Uczniowie zostały ufundowane w kategorii dla wyróżniających się doktorantów, studentów oraz uczniów biorących udział w projekcie „Szkoła Patentów na UTP”

Oto lista młodych, zdolnych wynalazców, którzy dokonali z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 3 zgłoszeń ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie rozwiązań w kategorii wzorów użytkowych.
 • Zuzanna Czyżewska - Podręczny przyrząd do prasowania
 • Patryk Pertman - Podstawka do laptopa sterowana zdalnie
 • Jakub Adamczewski - Podstawka do laptopa sterowana zdalnie
 • Szymon Słomiński - Urządzenie do odstraszania ptaków

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy zasługują na szczególne wyróżnienie w działalności proinnowacyjnej.

sukces szkolapatentow

 

13 czerwca 2019 r. podczas Święta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy odbyło się uroczyste wręczenie podziękowań i gratulacji studentom za działalność na rzecz Uniwersytetu

Wśród nagrodzonych czeki finansowe dla wyróżniających się doktorantów oraz studentów biorących udział w projekcie Uniwersytetu „Szkoła Patentów na UTP” Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. nadzw. UTP wręczył:

Doktorantom:

 1. Sandra Śmigiel
 2. Paweł Maćkowiak

Studentom:

 1. Marcin Głowacki
 2. Maciej Gniadek
 3. Agata Dunisławska
 4. Krzysztof Urbański
 5. Dominika Płaczek
 6. Przemysław Świątkowski
 7. Anna Panasiuk
 8. Sara Zych
 9. Łukasz Breitenbach

Nagrody przyznano kreatywnym doktorantom i studentom, którzy z Rzecznikiem Patentowym UTP dokonali zgłoszeń rozwiązań patentowych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, uczestniczyli w upowszechnianiu innowacyjności poprzez prezentację wynalazków w targach/wystawach w kraju lub zagranicą zdobywając medale, wyróżnienia, dyplomy, zostali w szczególny sposób wyróżnieni i docenieni przez Władze Uczelni.

Nagrody sfinansowano na podstawie współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
z Santander Bank Polska S.A. w ramach międzynarodowego programu – Santander Universidades.

santander uniersidades

Oto lista młodych, zdolnych wynalazców, którzy dokonali z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zgłoszeń ochrony wniosków wynalazczych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Doktoranci

Sandra Śmigiel

 • Lądowisko dla autonomicznych dronów

Paweł Maćkowiak

 • Sprzęgło zębate służące do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie elementami maszyny, zwłaszcza pomiędzy ostoją a wózkiem pojazdu szynowego
 • Układ hydrauliczny stanowiska do badania elementów hydraulicznych, próbek materiałowych oraz konstrukcyjnych
 • Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem w UP RP

Studenci

Krzysztof Urbański
Dominika Płaczek

 • Sprzęgło zębate służące do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie elementami maszyny, zwłaszcza pomiędzy ostoją a wózkiem pojazdu szynowego
 • Układ hydrauliczny stanowiska do badania elementów hydraulicznych, próbek materiałowych oraz konstrukcyjnych

Przemysław Świątkowski
Dominika Płaczek

 • Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem

Marcin Głowacki

 • Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego

Maciej Gniadek
Agata Dunisławska

 • Lądowisko dla autonomicznych dronów

Panasiuk Anna
Zych Sara

 • Koszulka korygująca deformację klatki piersiowej o typie wypukłym – kurzym z regulowanym naciskiem

Łukasz Breitenbach

 • Biodegradowalna folia z żelatyny

1


2

Oto lista młodych, zdolnych wynalazców, którzy dokonali z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zgłoszeń ochrony wniosków wynalazczych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie:

Doktoranci

 • Sandra Śmigiel doktorantka
  Lądowisko dla autonomicznych dronów
 • Paweł Maćkowiak – doktorant
  Sprzęgło zębate służące do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie elementami maszyny, zwłaszcza pomiędzy ostoją a wózkiem pojazdu szynowego.
  Układ hydrauliczny stanowiska do badania elementów hydraulicznych, próbek materiałowych oraz konstrukcyjnych.
  Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem.

Studenci

 • Krzysztof Urbański, Dominika Płaczek
  Sprzęgło zębate służące do przekazywania napędu pomiędzy dwoma ruchomymi względem siebie elementami maszyny, zwłaszcza pomiędzy ostoją a wózkiem pojazdu szynowego.
  Układ hydrauliczny stanowiska do badania elementów hydraulicznych, próbek materiałowych oraz konstrukcyjnych

 • Przemysław Świątkowski, Dominika Płaczek
  Maszyna wytrzymałościowa do badania siły adhezji pomiędzy stołem urządzenia wytwarzającego w technologii przyrostowej a wytwarzanym elementem

 • Marcin Głowacki
  Urządzenie do rehabilitacji stawu promieniowo-nadgarstkowego

 • Maciej Gniadek, Agata Dunisławska
  Lądowisko dla autonomicznych dronów
 • Panasiuk Anna, Zych Sara
  Koszulka korygująca deformację klatki piersiowej o typie wypukłym – kurzym z regulowanym naciskiem

 • Łukasz Breitenbach
  Biodegradowalna folia z żelatyny
Specjalista ds. działań proinnowacyjnych i promocyjnych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
mgr Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk

26 lutego 2020 r. wyróżnieni młodzi, zdolni, ambitni studenci oraz doktorantka odebrali nagrody finansowe na konta osobiste Czeki i zaświadczenia zostały przyznane doktorantom oraz studentom biorącym udział w projekcie „Szkoła Patentów na UTP”. Nagrody sfinansowano na podstawie współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z Santander Bank Polska S.A., w ramach projektu – Santander Universidades.

Prorektor ds. Nauki, dr hab. inż. Stanisław Mroziński, prof. uczelni miał uroczyście wręczyć czeki na konferencji zorganizowanej i przygotowanej przez Dyrektora Regionalnego Centrum Innowacyjności - Centrum Transferu Technologii dr inż. Adama Mrozińskiego, zaplanowanej na dzień 7 kwietnia 2020 roku w Bydgoskim Centrum Targowo-Wystawienniczym w Bydgoszczy pn.: Wiedza - Innowacje - Rozwój Regionu Kujawsko-Pomorskiego - Uniwersytety Regionu Kujawsko-Pomorskiego dla Otoczenia Społeczno-Gospodarczego.

Tak miała przebiegać konferencja

W pierwszym punkcie programu Dyrektor Regionalnego Centrum Innowacyjności -Centrum Transferu Technologii oraz Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaplanowali wręczenie czeków.

AGENDA KONFERENCJI

9: 30 - Rozpoczęcie konferencji - powitanie gości - wręczenie nagród dla młodych wynalazców - studentów i doktorantów w projekcie „Szkoła Patentów na UTP” (Santander Bank Polska S.A. - Santander Universidades)

Konferencję patronatem objęli (na dzień 7 kwietnia 2020 r.)

 • Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin
 • Prezes Urzędu Patentowego RP Pani Edyta Demby-Siwek
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Technologiczno Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
 • J.M. Rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

PARTNERZY KONFERENCJI


Zaproszenie na konferencje z radością przyjął
Bank Polska S.A. – Santander Universidades

santander uniersidadesJego przedstawiciele z Warszawy i Bydgoszczy mieli towarzyszyć wyróżnionym doktorantom i studentom przy wręczaniu czeków. Bank Santander Universidades zapowiedział również prezentacje stoiska promocyjnego międzynarodowych projektów rozwojowych dla studentów.

Oto nagrody, które przyznano kreatywnym doktorantom i studentom, którzy z Rzecznikiem Patentowym Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Panem mgr Piotrem Jankowskim dokonali:

uzyskali patent
zgłoszeń rozwiązań patentowych,
zgłoszeń rozwiązań przemysłowych,
do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Wyróżnieni swoją postawą uczestniczyli w upowszechnianiu innowacyjności i zostali w szczególny sposób wyróżnieni i docenieni przez Władze Uczelni.

1. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Mechatroniki
Zgłoszenie patentu – Przyrząd do wykonywania próbek złączy klejonych typu sandwich
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, profesor uczelni
Anna Szymkowiak – doktorantka

2. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Wzór użytkowy – Prowadnica do osteotomii
dr n.med. Stanisław Jung
Kinga Goleniewska - studentka
Jakub Rutkowski – student

3. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii
Wzór użytkowy – Urządzenie do pomiaru elektrycznie indukowanej kurczliwości konstruktów biomateriałowo – komórkowych
mgr inż. Maciej Gniadek
dr n. med. Jan Adamowicz
Kamil Majewski – student

4. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Mechatroniki
Patent – Trenażer wybranych zabiegów przezskórnych na sercu
dr hab. inż. Bogdan Ligaj, profesor uczelni
Katarzyna Kalczyńska - studentka

5. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Wzornictwa
Wzór przemysłowy – przyrząd do ćwiczeń
dr szt. Marcin Jędrzak
Weronika Koj - studentka

6. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Technik Wytwarzania
Wzór przemysłowy – Doniczka wisząca
dr inż. Artur Kościuszko
Kacper Podjacki – student

7. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Wzornictwa
Wzór przemysłowy – Ławka
dr Ewa Raczyńska-Mączyńska
Patrycja Doman – studentka

8. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Wzornictwa
Wzór przemysłowy – Ławka
dr Ewa Raczyńska-Mączyńska
Agata Łapińska - studentka

9. W. Inżynierii Mechanicznej
Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
W. Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki
Zakład Techniki Cyfrowej
Patent – system komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji
mgr inż. Sandra Śmigiel
dr inż. Damian Ledziński
Piotr Cofta
Marta Gackowska - studentka
Natalia Jerks - studentka

specjalista ds. działań proinnowacyjnych i promocyjnych
Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
mgr Wioletta Dobosiewicz-Bukaluk

 

Materiały do pobrania w tej zakładce mogą być upowszechniane i wykorzystywane do celów informacyjnych i promocyjnych:

Temat Zdjęcia Plik *.pdf Plik *.docx (word)
Szkola Patentów na UTP    pdf  word

Drukuj