Zwiększenie bezpieczeństwa eksploatacji systemów technicznych i konkurencyjności polskich firm na rynkach światowych

Ewaluowany podmiot:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w BydgoszczyWydział Inżynierii Mechanicznej

Dyscyplina naukowa: Inżynieria mechaniczna

Wkład działalności naukowej

Należy scharakteryzować działalność naukową prowadzoną w ewaluowanym podmiocie w ramach danej dyscypliny naukowej lub artystycznej. 
W okresie 2010-2018 prowadzone były naukowe pod kątem wpływu obciążeń cyklicznie zmiennych oraz narastających z dużą prędkością (dynamicznych) na właściwości mechaniczne materiałów i konstrukcji.
Należy sformułować, co było rezultatem tej działalności naukowej, który miał fundamentalne znaczenie dla osiągnięcia wpływu społecznego.
Wynikiem prac było opracowanie metodyki doboru parametrów materiałowych modeli matematycznych pozwalających uwzględnić wpływ prędkości odkształcenia na właściwości materiałowe, m.in. model Johnsona-Cooka [1, 2 i 3].
W rezultacie zaproponowano i wdrożono w przedsiębiorstwach konstrukcyjno-produkcyjnych proces projektowy uwzględniający:
 • możliwość modelowania zachowania materiałów i obiektów technicznych poddanych gwałtownym obciążeniom dzięki wykorzystaniu zaawansowanych modeli materiałowych i obliczeń z zastosowaniem metody elementów skończonych np. w programie LS-DYNA.
 • weryfikację obliczeń w badaniach eksperymentalnych na rzeczywistych obiektach. Wykonano stanowiska badawcze do badań dynamicznych wielkogabarytowych obiektów technicznych jak kanały wentylacyjne, klapy przeciwpożarowe etc. Przygotowano procedury badawcze uwzględniający realizację testów zderzeniowych pojazdów z infrastrukturą drogową w oparciu o wymagania normatywne.
W opisie należy powołać się na wszystkie dowody wkładu działalności naukowej zamieszczone w kolejnej części formularza
Działaność naukowa prowadzona była w następujących obszarach:
 • wytrzymałości nowatorskich systemów wentylacyjnych elektrowni atomowych na trzęsienia ziemi [4]
 • modelowanie zderzeń pojazdów na potrzeby analizy zdarzeń drogowych przez biegłych sądowych [5]
 • modelowanie zderzeń pojazdów z innowacyjną infrastrukturą drogową [6]

Należy wymienić najważniejszych pracowników ewaluowanego podmiotu, którzy uczestniczyli w tej działalności naukowej, podać zakres działalności oraz rolę ewaluowanego podmiotu w przypadku prowadzenia wieloośrodkowej lub interdyscyplinarnej działalności naukowej.

Prof. hab. inż. Dariusz Skibicki
Dr inż. Michał Stopel
Dr inż. Artur Cichański

Referencje do publikacji

 1. Stopel M., Metodyka wyznaczania stałych dla modelu konstytutywnego i modelu uszkodzenia Johnsona Cooka, Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2020
 2. Stopel M., Skibicki D., Hybrid method of determining strain-rate-dependent constants for Johnson-Cook failure and plasticity model, Fatigue Failure And Fracture Mechanics XXVII, American Institute of Physics, 2018
 3. Stopel M., Skibicki D., Moćko W., Method for determining the strain rate sensitivity factor for the Johnson-Cook model in Charpy tests, Materials Testing, Vol. 59 Iss. 11-12, 2017
 4. Skibicki D., Pejkowski Ł., Stopel M., Finite Element Analysis Of Ventilation System Fire Damper Dynamic Time-History, Polish Maritime Research, Vol. 24 Iss. 4, pp. 116-123, 2017
 5. Aleksandrowicz P., Stopel M., Skibicki D., Identification Parameters For Accident Reconstruction Software At Frontal Car Impact, Vol. 62 Iss. 5 pp. 441-447, 2020
 6. Stopel M., Cichański A., Konczalski G., Yague N., FAMILY OF THE ROAD SIGNS MASTS VALIDATION IN ACCORDANCE TO EN 12767, Engineering Mechanics, pp. 460-463, 2020

Charakterystyka wpływu społecznego

Należy pokazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy prowadzoną przez ewaluowany podmiot działalnością naukową a deklarowanym wpływem społecznym. Pomocne w procesie oceny mogą być informacje o interakcjach pomiędzy pracownikami ewaluowanego podmiotu a pośrednikami (urzędnikami, aktywistami) i docelowymi grupami społecznymi. Należy wymienić konkretne obszary oddziaływania i dla każdego z nich wskazać, które osiągnięcia naukowe lub artystyczne przyczyniły się do zaistnienia wpływu społecznego oraz jakie było ich znaczenie w osiągnięciu konkretnych rezultatów wpływu (zmian, korzyści społecznych, gospodarczych lub kulturowych dla szerszej społeczności). Ponadto dla poszczególnych korzyści konieczne jest określenie zasięgu wpływu społecznego w odniesieniu do konkretnych użytkowników końcowych lub beneficjentów wpływu.

Prowadzona działalność naukowa przyczyniła się do:

 • Zwiększenia bezpieczeństwa drogowego poprzez opracowanie biernie bezpiecznych konstrukcji wsporczych informacyjnych tablic drogowych umieszczanych w bezpośrednim otoczeniu jezdni,
 • Zwiększenie bezpieczeństwa elektrowni jądrowych poprzez opracowanie systemów wentylacyjnych odpornych na działanie obciążenia wynikającego z ruchów tektonicznych skorupy ziemskiej.
 • Zyskania przewagi konkurencyjnej na rynkach światowych polskim firmom KMW Engeneering oraz NucAir, produkującym systemy wentylacyjne dla elektrowni atomowych,
 • Zyskania przewagi konkurencyjnej firmy Tioman, dzięki wprowadzeniu na rynek europejski rodziny certyfikowanych produktów w postaci biernie bezpiecznych masztów wsporczych.
Zatem należy odpowiedzieć na pytania o zasięg wpływu społecznego, czyli jakie są społeczne, ekonomiczne, środowiskowe lub kulturowe korzyści z badań i odkryć naukowych uzyskane przez konkretne grupy społeczne oraz jaki jest ich zasięg.
Można zdefiniować następujące obszary wpływu działalności naukowej i transferu wiedzy do polskich przedsiębiorstw:
 • w obszarze społecznym poprawiono bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zmniejszając dotkliwości obrażeń i śmiertelność wśród uczestników wypadków,
 • w obszarze środowiskowym zwiększono bezpieczeństwo środowiska poprzez minimalizację zagrożenia skażeniem radioaktywnym na skutek awarii elektrowni atomowych wywołanych losowymi zdarzeniami jak trzęsienie ziemi lub upadek statku powietrznego,
 • w obszarze ekonomicznym zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskich firm, poprzez transfer wiedzy z ośrodka naukowego do środowiska gospodarczego,
 • w obszarze kultury umożliwiono zmianę wizerunku polskich producentów nowoczesnych rozwiązań technicznych, poprzez wprowadzenie na rynek europejski i światowy innowacyjnych produktów. Dzięki temu możliwa staje się zmiana postrzegania polskich producentów na rynkach zagranicznych z wytwórców na kreatorów technologii. Możliwe staje się w ten sposób wykreowanie światowej marki dla polskich produktów.

W związku z tym, że produkty są eksportowane na cały świat, zasięg oddziaływania jest globalny. Należy również zwrócić uwagę, że beneficjentami opracowanych przy udziale UTP technologii są nie tylko podmioty gospodarcze ale również bezpośrednio wszyscy członkowie społeczeństwa jako użytkownicy dróg i odbiorcy energii elektrycznej.

Dowód wpływu społecznego

Możemy uzyskać i przedstawić:

 • Faktury ze sprzedaży wyrobów,
 • Kontrakty na wykonanie instalacji ,
 • Certyfikat nadania klasy wg EN 12767,
 • Tytuł Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw 2016 w kategorii jednostka badawcza/grupa naukowa,
 • Umowy pomiędzy uczelnią a firmami.

 


Drukuj