dr Marek Ramczyk

tel.: 52 340 82 61 lub 52 340 85 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zainteresowania naukowe

 • Ekonomiczne i prawne aspekt inżynierii środowiska
 • Modelowanie ekologiczno-ekonomiczne
 • Uwarunkowania prawne i ekonomiczne budownictwa niskoenergetycznego

Wybrane publikacje

 • Borsuk S., Ramczyk M. A., Wiśniewski J. W., „Ekonomiczne problemy ochrony wód jeziornych”, Instytut Wydawniczy „GRAVIS”, Toruń, 1991, ss. 200.
 • Borsuk S., Jasiakiewicz R., Kozłowski J., Ramczyk M.A., „Taksonomiczna meto-da gradacji czystości jezior Borów Tucholskich”, Instytut Wydawniczy „HABITAT”, Bydgoszcz, 1997, ss. 398.
 • Gołaś J., Kumor M. K., Piotrowska E., Podhorecki A., Ramczyk M. A., Świtka R., „Inwestycje inżynierii ochrony środowiska. Poradnik”, Wydawnictwo „MARGRAFSEN”, Bydgoszcz, 1998, ss. 328.
 • Ramczyk M., „Application of Econometric Model for Water Economy Manage-ment”, 10th International Conference on Environmental Vilnius Gediminas Technical University Environmental Engineering, Vilnius Gediminas Technical University Press, Wilno, 27-28.04.2017.
 • Ramczyk M., „Modelowanie ekonometryczne wpływu zmian jakości wód jezior-nych na gospodarkę rybacką”, „Inżynieria Ekologiczna”, 2017, 18, 3, s. 218-226

Projekty badawcze

 • Członek zespołu badawczego realizującego temat badawczy 7.06.09.01 „Wykorzysta-nie metod modelowania matematycznego dla oceny chłonności oraz opisów przemian jakości wód zachodzących w wodach ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb ich ochrony oraz kierunków rekultywacji” w ramach kierunku 06 Programu Rządowego PR-7 (1982-1985)
 • Współautor realizacji projektu badawczego 10.8.8.2A.02 „Opracowanie prognozy do 2000 roku zmian jakości wód stojących dla jezior-zbiorników ze zlewni Górnej Note-ci” w ramach Centralnego Programu Badań Rozwojowych 10.8 (1986-1990)
 • Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego 04.10.01.06.01.08 „Wykorzy-stanie metod modelowania ekonometrycznego dla określenia stopnia degradacji śro-dowiska naturalnego regionu chojnicko-tucholskiego” w ramach Centralnego Progra-mu Badań Podstawowych 04.10 (1986-1990)
 • Jeden z głównych wykonawców tematu badawczego „Ocena przemian jakości wód i ich wpływ na gospodarkę rybacką zlewni rolniczej w warunkach pogarszającego się stanu środowiska” w ramach Resortowego Programu Badawczo-Rozwojowego RR-II-20 (1986-1990)
 • Jeden z dwóch głównych wykonawców projektu badawczego KBN PB-0 0796 91 01 „Taksonomiczna metoda gradacji czystości jezior Borów Tucholskich dla potrzeb sa-morządów gminnych” (1991-1994)
 • Współautor opracowań trzech tematów badawczych w ramach projektu badawczego KBN PB-0005/S4/93/05 „Określenie współzależności pomiędzy elementami budow-nictwa w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych i użytych materiałów a walorami śro-dowisk przyrodniczo chronionych” (1993-1995)
 • Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych wykonawców pracy „Zagospoda-rowanie strefy ochrony sanitarnej dla ujęcia wody „Czyżkówko” w Bydgoszczy w granicach administracyjnych miasta Bydgoszcz” (1994-1997)
 • Kierownik zespołu badawczego i jeden z głównych autorów pracy „Studium gospo-darki wodno-ściekowej w zlewni Noteci w granicach województwa bydgoskiego” (1994-1995)
 • Koordynator Zespołu Ekologicznego i jeden z autorów I etapu pracy „Studium zago-spodarowania i rekultywacji terenów „BIAŁE MORZA” w Inowrocławiu” (1995-1996)

Drukuj