Ocena wpływu czynników nawozowych oraz pozanawozowych na wielkość plonu wybranych roślin uprawnych oraz jego wartość paszową i konsumpcyjną

Ocena wpływu czynników nawozowych (nawozy mineralne, naturalne, mineralno-naturalne) oraz pozanawozowych (terminy siewu, odmiany) na wielkość plonu wybranych roślin uprawnych oraz jego wartość paszową i konsumpcyjną. Szczegółowa ocena siarki jako potencjalnego składnika nawozowego, którego postępujący niedobór w ekosystemach rolniczych naszego kraju obserwuje się od kilkunastu lat. Badałam wpływ zróżnicowanych dawek, form i sposobów aplikacji tego pierwiastka na wielkość plonu oraz jego skład chemiczny u wielu gatunków roślin (jęczmień jary, gorczyca biała, łubin wąskolistny, rzepak jary, pszenica ozima, rośliny zielarskie). Szczególną uwagę poświęciłam roli siarki w kształtowaniu wartości biologicznej białka poprzez podjęcie badań nad składem frakcyjnym i aminokwasowym białka plonów roślin o przeznaczeniu pastewnym.

Kontakt:
dr hab. Bożena Barczak, prof. UTP


Drukuj