Opracowanie metodyki wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania w laboratoriach mechanicznych

Celem prowadzonych badań jest opracowanie metodyki wdrażania i utrzymywania systemu zarządzania w laboratoriach mechanicznych dla potrzeb procesu akredytacji. Narzędziem umożliwiającym zrealizowanie tego celu ma być autorskie oprogramowanie. Jako założenie, oparte na doświadczeniach własnych i analizie literatury przyjęto, że budowanie satysfakcji klienta w laboratoriach badawczych możliwe jest poprzez wykorzystanie normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (tytuł: Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących - w minionych latach w pracach nad narzędziem odnoszono się do wcześniejszych wydań). Końcowym etapem procesu wdrażania wymienionego standardu może być akredytacja jednostki organizacyjnej. W Polsce za akredytację odpowiada rządowa jednostka Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Uzyskanie certyfikatu akredytacji stanowi potwierdzenie kompetencji laboratorium, a co za tym idzie zwiększenie wiarygodności, zarówno w odniesieniu do działalności wolnorynkowej jak i naukowej. Opracowane oprogramowanie wraz z pomocą (w języku polskim i angielskim) ma wypełnić pewną lukę w analizowanych metodykach wdrażania systemów zarządzania jakością, a co za tym idzie umożliwić jednostkom laboratoryjnym wdrożenie systemu zarządzania jak i jego późniejsze utrzymywanie. Oprogramowanie ma być rozpowszechniane na licencji freeware, a więc potencjalni użytkownicy nie poniosą kosztów jego użytkowania. Testowanie i walidacja oprogramowania ma odbywać się przez potencjalnych jego użytkowników. Pracując nad projektem autor prowadzi równolegle badania na rzecz przemysłu (np. Ocena wiarygodności pomiarowej wizyjnego systemu zliczającego i klasyfikującego obiekty - lata 2014-2015).

Kontakt:
dr inż. Marek Szczutkowski


Drukuj