Tendencje zmian agroklimatu rejonu Bydgoszczy oraz działania adaptacyjne

Badania obejmują dwie strategie badawcze. Pierwsza z nich dotyczy badań nad aktualnymi zmianami agroklimatu regionalnego na podstawie analizy wieloletnich danych meteorologicznych pochodzących przede wszystkim z własnych stacji badawczych. W badaniach tych szczególną uwagę zwraca się na trendy i tendencje zmian niekorzystnych elementów pogodowych (np. susze rolnicze, skrócenie termicznych okresów rolniczych, przymrozki, gradobicia, niskie temperatury przy braku pokrywy śnieżnej w okresie zimowym) w celu wykazania ewentualnego wzrostu częstości ich występowania, a więc nasilania się klimatycznego ryzyka uprawy roślin.

Druga strategia badawcza obejmuje ustalanie skutków przewidywanych zmian klimatu oraz działania adaptacyjne. Specjalnością zespołu badawczego w tym zakresie są wieloletnie badania polowe, zmierzające do rozwoju nawadniania w centralnej Polsce. Badania te obejmują przede wszystkim zagadnienia dotyczące celowości jego stosowania w uprawie różnych gatunków roślin rolniczych poprzez określanie efektywności produkcyjnej i ekonomicznej oraz zmian jakości plonu czy też optymalizowania dawek nawodnieniowych w stosunku do potrzeb wodnych.

Baza naukowo-badawcza

Jednostka dysponuje siecią stacji meteorologicznych zlokalizowanych w Bydgoszczy i jej okolicach. Szczególnie cenną placówkę stanowi punkt pomiarowy w Mochełku koło Bydgoszczy, w którym pomiary i obserwacje są prowadzone nieprzerwanie od 1949 roku. Dodatkowo, punkt ten funkcjonuje na obszarze słabo zurbanizowanym i uprzemysłowionym, a zatem jest wolny od wpływu miejskich czynników antropogenicznych.

Doświadczenia polowe były lub są nadal wykonywane w Stacji Badawczej Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Minikowo, w miejscowości Mochle

Kontakt:
prof. dr hab. inż. Jacek Żarski
dr inż. Stanisław Dudek
dr inż. Renata Kuśmierek-Tomaszewska


Drukuj