Mikrobiologiczne zanieczyszczenia powietrza; Wpływ nawożenia na glebę

Prowadzone badania dotyczą jakości mikrobiologicznej powietrza w oparciu o specjalistyczną aparaturę pomiarową i diagnostykę mikrobiologiczną. Celem badań jest określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza aerozolem bakteryjnym i grzybowym emitowanym przez różne zakłady uciążliwe dla środowiska (kompostownie, składowiska odpadów komunalnych, oczyszczalnie ścieków i in.), a także przedsiębiorstwa przemysłu rolno-spożywczego. Badania te pozwalają ocenić ryzyko zagrożenia dla środowiska przyrodniczego oraz zdrowia ludzi zarówno pracowników tych zakładów, jak i okolicznych mieszkańców.

  • Wykonanie badań czystości mikrobiologicznej powietrza wewnątrz hal produkcyjnych zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego (zakłady rybne, mięsne, przetwórnie owocowo-warzywne i in.) jest bardzo ważne dla uniknięcia wtórnych zakażeń w tracie obróbki technologicznej i pakowania wytwarzanych produktów żywnościowych oraz zachowania ich bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Ponadto uzyskane wyniki mogą być pomocne przy ustalaniu krytycznych punktów kontrolnych i utrzymaniu prawidłowych warunków higieniczno-sanitarnych w zakładzie.
  • Badania nad wpływem różnych form nawożenia, systemów uprawy oraz środków ochrony roślin j na właściwości mikrobiologiczne gleby dostarczają cennych informacji o skutkach ubocznych stosowanych zabiegów w produkcji roślinnej. Określenie składu mikrobiologicznego gleby odzwierciedla zachodzące procesy i wskazuje np. na użycie optymalnych dawek nawozów lub preparatów w celu podwyższenia żyzności gleb i efektu plonotwórczego.

Kontakt:
dr inż. Barbara Breza-Boruta


Drukuj