Oddziaływania międzycząsteczkowe w roztworach wodnych

Badania dotyczą oddziaływań międzycząsteczkowych w roztworach wodnych pomiędzy barwnikami a polimerami lub surfaktantami jonowymi. Ich celem jest opracowanie czułych i nieskomplikowanych metod ilościowej analizy funkcjonalnych składników leków (np. heparyny), środków powierzchniowo-czynnych (np. SLS, SLES), naturalnych polisacharydów stosowanych jako dodatki do żywności (np. karagenu), polimerowych koagulatów i flokulantów wykorzystywanych w technologii oczyszczania wód i ścieków (np. PDDA) i in.

Proponowane procedury są oparte na zjawisku asocjacji jonów barwnika z przeciwnie naładowanymi jonami analitu. Tworzenie się asocjatów powoduje ubytek barwnika w mieszaninie, co stanowi podstawę wyznaczenia krzywej kalibracyjnej. Kształt i zakres krzywej kalibracyjnej są uzależnione od stężenia i rodzaju barwnika, rodzaju analitu, a także pH analitu i ewentualnie obecności innych substancji. Stąd optymalne warunki procedury analitycznej dobiera się indywidualnie. Tak opracowane metody nadają się do kontroli jakości surowców i półproduktów w różnych gałęziach przemysłu.

Opisane metody są niewymagające aparaturowo, bowiem wykorzystują proste techniki analityczne, głównie analizę widmową w zakresie UV-Vis oraz miareczkowanie fotometryczne. Duża gama dostępnych na polskim rynku spektrofotometrów oraz automatycznych biuret i titratorów umożliwia dostosowanie zestawów pomiarowych do wymagań różnych użytkowników.

Kontakt:
dr inż. Dorota Ziółkowska