Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem

Aktualnie prowadzone badania związane są z realizacją zespołowego projektu badawczego NCN Opus 13 nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem. Celem projektu jest identyfikacja narzędzi, form i metod kreowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w kontekście wzmacniania jego konkurencyjności. W realizacji tego zadania uwzględnione zostaną następujące cele szczegółowe:

  • identyfikacja problemów związanych z komunikowaniem się w procesach budowania relacji między przedsiębiorstwem a uczestnikami otoczenia,
  • identyfikacja organizacyjnych form kooperacji i koopetycji między przedsiębiorstwem a kluczowymi interesariuszami,
  • identyfikacja narzędzi i metod komunikowania się w procesach transferu wiedzy między interesariuszami,
  • analiza roli przywódcy w procesie kreowania i doskonalenia kapitału intelektualnego,
  • określenie czynników i metod doskonalenia relacji wewnętrznych w kontekście budowania kapitału intelektualnego oraz ich wpływu na powiązania z otoczeniem,
  • opracowanie modelu relacji przedsiębiorstwa z uczestnikami otoczenia.

Wcześniej prowadzone badania związane były z analizą rynku kapitału podwyższonego ryzyka i efektywnością przedsiębiorstw finansowanych przez fundusze private equity/venture capital.
Przedmiotem badań były również rekomendacje domów i biur maklerskich w kontekście ich efektywności dla inwestora.

Kontakt:
dr Zbigniew Drewniak


Drukuj