Miejsce i rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z miejscem i rolą kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz znaczeniem zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zakres prowadzonych badań i zainteresowań naukowych obejmuje zarządzanie wiedzą w warunkach aliansów strategicznych między przedsiębiorstwami i jego wpływ na zdobycie/ utrzymanie/ wzmacnianie pozycji konkurencyjnej partnerów. Drugim obszarem, pośrednio powiązanym z wcześniej wskazanym jest analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to także efektów prowadzenia współpracy między przedsiębiorstwami, także konkurentami (tzw. koopetycji). Spodziewane rezultaty:

  • identyfikacja nowych sposobów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej, która ma kluczowe znaczenie dla przetrwania i rozwoju polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza w dobie gloablizujących się rynków;
  • identyfikacja zasobów przedsiębiorstwa kreujących instrumenty konkurowania przez przedsiębiorstwa;
  • charakterystyka sfery zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie jako kluczowego zasobu niematerialnego decydującego o przewadze konkurencyjnej oraz wykazanie, że racjonalizacja procesów decyzyjnych, składająca się na tę sferę, przesądza o przetrwaniu i rozwoju przedsiębiorstw.

Dodatkowo realizowane są badania w ramach projekty badawczego NCN Opus 13 nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem. Celem projektu jest identyfikacja narzędzi, form i metod kreowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w kontekście wzmacniania jego konkurencyjności. W realizacji tego zadania uwzględnione zostaną następujące cele szczegółowe:

  • identyfikacja problemów związanych z komunikowaniem się w procesach budowania relacji między przedsiębiorstwem a uczestnikami otoczenia,
  • identyfikacja organizacyjnych form kooperacji i koopetycji między przedsiębiorstwem a kluczowymi interesariuszami,
  • identyfikacja narzędzi i metod komunikowania się w procesach transferu wiedzy między interesariuszami,
  • analiza roli przywódcy w procesie kreowania i doskonalenia kapitału intelektualnego,
  • określenie czynników i metod doskonalenia relacji wewnętrznych w kontekście budowania kapitału intelektualnego oraz ich wpływu na powiązania z otoczeniem,
  • opracowanie modelu relacji przedsiębiorstwa z uczestnikami otoczenia.

Kontakt:
dr Rafał Drewniak


Drukuj