Miejsce i rola kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Problematyka badawcza obejmuje zagadnienia związane z miejscem i rolą kapitału intelektualnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz znaczeniem zarządzania wiedzą w budowaniu i wzmacnianiu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zakres prowadzonych badań i zainteresowań naukowych obejmuje zarządzanie wiedzą w warunkach aliansów strategicznych między przedsiębiorstwami i jego wpływ na zdobycie/ utrzymanie/ wzmacnianie pozycji konkurencyjnej partnerów. Drugim obszarem, pośrednio powiązanym z wcześniej wskazanym jest analiza uwarunkowań potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw. Dotyczy to także efektów prowadzenia współpracy między przedsiębiorstwami, także konkurentami (tzw. koopetycji). Spodziewane rezultaty:

Dodatkowo realizowane są badania w ramach projekty badawczego NCN Opus 13 nr 2017/25/B/HS4/02135 nt. Kompetencje relacyjne w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. Rola przywództwa i komunikacji w relacjach z otoczeniem. Celem projektu jest identyfikacja narzędzi, form i metod kreowania kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w kontekście wzmacniania jego konkurencyjności. W realizacji tego zadania uwzględnione zostaną następujące cele szczegółowe:

Kontakt:
dr Rafał Drewniak