Wpływ nawozów na wielkość plonów

Badania koncentruje się wokół problematyki nawozowej, a w jej ramach zajmuje się oceną wpływu czynników nawozowych (nawozy mineralne, naturalne, mineralno-naturalne) oraz pozanawozowych (terminy siewu, odmiany) na wielkość plonu wybranych roślin uprawnych oraz jego wartość paszową i konsumpcyjną. Szczególnie interesuje ją ocena siarki jako składnika nawozowego, którego postępujący niedobór w ekosystemach rolniczych naszego kraju obserwuje się od kilkunastu lat. Bada wpływ zróżnicowanych dawek, form i sposobów aplikacji tego pierwiastka na wielkość plonu oraz jego skład chemiczny u wielu gatunków roślin (jęczmień jary, gorczyca biała, łubin wąskolistny, rzepak jary, pszenica ozima, rośliny zielarskie). Szczególną uwagę poświęciła roli siarki w kształtowaniu wartości biologicznej białka poprzez podjęcie badań nad składem frakcyjnym i aminokwasowym białka plonów roślin o przeznaczeniu pastewnym. Weryfikowała wyniki badań chemicznych poprzez doświadczenia żywieniowe na zwierzętach. Przeprowadzone badania wykazały niezbędność siarki w nawożeniu roślin, nie tylko gatunków o największym zapotrzebowaniu na ten składnik oraz potwierdziły duże znaczenie obecności tego pierwiastka w plonach przeznaczonych do celów konsumpcyjnych i paszowych.

Kontakt:
dr hab. Bożena Barczak, prof. UTP


Drukuj